O-STA

Županov sprejem za velenjske gospodarstvenike, podjetnike in obrtnike - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 31. januar 2019 - V Mestni občini Velenje si prizadevamo, da velenjskim gospodarstvenikom, obrtnikom in podjetnikom omogočamo čim boljše pogoje za delo in razvoj podjetništva. Zavedamo se, kako pomembni so za našo lokalno skupnost, zato jih župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič vsako leto povabi tudi na sprejem, ki ga letos pripravljamo v torek, 5. februarja 2019, ob 18. uri v prostorih Podjetniškega centra Standard. Poseben gost večera bo predsednik Gospodarske zbornice Slovenije in manager leta 2018 Boštjan Gorjup. Glasbeni program bo pripravila Dunja Vrhovnik.

V Mestni občini Velenje nenehno stremimo k zagotavljanju prostorske, tehnološke in ekonomske platforme za razvoj podjetništva, ki nudi podporo za razvoj novih produktov in programov z večjo dodano vrednostjo, odpiranje novih delovnih mest, prijazno podporno okolje in podjetniško kulturo. Na osnovi Odloka o spodbujanju podjetništva izvajamo programe spodbud za hitrejši razvoj malega gospodarstva v občini. Občina sofinancira podjetništvo na številnih področjih (spodbujanje naložb v gospodarstvo, spodbujanje zagona podjetij v inkubatorjih in parkih, podpora subjektom inovativnega okolja, svetovanje in razširjanja znanja, spodbujanje usposabljanja v obliki posebnega izobraževanja, spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij, spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest, spodbujanje povezovanja podjetij, spodbujanje projektov inovacij, subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov, spodbujanje socialnega podjetništva ter spodbujanje projektov, pomembnih za razvoj mestnega središča). Mestna občina Velenje je v letu 2018 za spodbujanje zagona podjetij in zmanjšanje brezposelnosti na našem območju 23. podjetjem, s prispevkom v višini 121.782 evrov, sofinancirala naložbe v višini 1,06 mio evrov, s pomočjo katerih bodo ustvarili 13 novih delovnih mest. Tudi v letu 2019 imamo za spodbujanje podjetništva načrtovanih 100 tisoč evrov. Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2019 bo objavljen predvidoma marca.

Že vrsto let si prizadevamo za čimprejšnjo izgradnjo 3. razvojne osi. Na pobudo koordinacijskega odbora so predstavniki DARS-a in projektanti trase Velenje-Slovenj Gradec januarja letos pripravili predlog možnih lokacij, na katerih bi ob normalnem teku dogodkov še v letošnjem letu začeli z gradnjo. V Mestni občini Velenje bodo začeli z gradnjo priključka Gaberke in viadukta Škalsko jezero, DARS pa bo vodil pospešene postopke za čim hitrejši začetek gradnje.

Za dodatno spodbudo in večjo konkurenčnost smo znižali komunalni prispevek. Mestna občina Velenje je zaradi spodbude k večji konkurenčnosti (ohranitev delovnih mest), razvoju gospodarstva in podjetništva oz. investicij v industrijo in podjetja, decembra 2016 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje, ki določa 50 % oprostitev plačila komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih in upravnih stavb, stavb za storitvene dejavnosti, industrijskih stavb in skladišč, stavb za rastlinsko pridelavo ter stavb za rejo živali. V Velenju že četrto leto deluje nadvse uspešen podjetniški inkubator za razvoj start:up podjetij tako v Šaleški dolini, kot tudi v SAŠA regiji. Na pobudo župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča že dve leti deluje Klub podjetnikov SAŠA regije. S sporazumom o sodelovanju smo povezali organizacije Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Območna obrtno-podjetniška zbornica Velenje, Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija, d. o. o., in SAŠA inkubator, d. o. o., s ciljem, da skupaj tvorimo učinkovito podporno okolje za razvoj podjetništva v Velenju. Vsem potencialnim in obstoječim podjetjem smo na voljo za brezplačno svetovanje od razvoja ideje do prodora na trg, svetovanja z davčnega, pravnega, finančnega področja, izvajamo tudi promocijske aktivnosti za podjetja.

V Mestni občini Velenje z različnimi ukrepi privabljamo tudi investitorje, ki bi z razvojem svoje dejavnosti ustvarjali pogoje za nastanek novih delovnih mest. Pomemben korak pri tem je bila zagotovo razširitev Poslovne cone Stara vas. Poslovno cono smo že povečali za cca 23 tisoč m² in uredili cestno, komunalno, elektro-energetsko ter telekomunikacijsko infrastrukturo. Tako smo pridobili kar 9.476 m² urejenih zemljišč, namenjenih podjetnikom. Letos pa zaradi interesa podjetij načrtujemo ponovno razširitev in sicer za dodatnih 7.842 m². V Mestni občini Velenje smo zelo aktivni tudi pri izvajanju mestnega marketinga, saj se zavedamo, da je potrebno mestna jedra ohranjati urejena in z bogato ponudbo ter tudi na tem področju iščemo nove priložnosti za podjetnike in obrtnike. Vsako leto septembra pripravimo tudi prireditev Podjetno Velenje, na kateri lahko podjetja in obrtniki brezplačno predstavijo svojo ponudbo občankam in občanom mestne občine Velenje ter drugim obiskovalcem. V okviru te prireditve tudi razglasimo najlepše urejene izložbe v mestnem središču Velenja.

Mestna občina Velenje bo s tovrstnimi ukrepi na tem zelo pomembnem področju nadaljevala tudi v prihodnje.

Prijazno vabimo na sprejem tudi predstavnike medijev!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
.........................................................................................................................