O-STA

Septembra in oktobra se iztečejo nekateri javni razpisi Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in Ministstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča kmetovalce, da se meseca septembra in v začetku oktobra iztečejo roki za oddajo naslednjih javnih razpisov, ki so bili sprejeti letošnjega julija z Uredbo o programih kmetijske strukture, politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2001 (UL 60/01), kjer so bili objavljeni tudi vsi naslednji javni razpisi:

1. Javni razpis za spodbujanje usposabljanja pašnikov
Vlogo je treba oddati do 5.9.2001. Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko in živilsko dejavnost oziroma storitve kmetijstva. V letošnjem letu je za urejanje novih pašnikov na razpolago 75,306.257 tolarjev.

2. Javni razpis za izvedbo komasacije
Rok za oddajo vloge je 5.9.2001. Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko in živilsko dejavnost oziroma storitve kmetijstva. Zahtevek lahko vložijo lastniki zemljišč, komasacijski odbor v imenu lastnikov, njihova skupnost na podlagi pogodbe ali pravna oseba. Za komasacije je v letu 2001 na razpolago 83,129.078 tolarjev.

3. Javni razpis za sofinanciranje programov prestrukturiranja živilstva
Namen ukrepa je prestrukturiranje in prilagoditev živilsko predelovalnih obratov zahtevam EU ter izboljšanje konkurenčnosti na domačih in tujih trgih. V okviru tega razpisa se sofinancirajo stroški v novo tehnološko opremo vključno z računalniško opremo in programi, ter adaptacije nepremičnin za potrebe vgradnje nove tehnološke opreme.Rok za oddajo vloge je 28.8.2001. Upravičenci so fizične in pravne osebe ter njihove skupine in druženja, ki opravljajo dejavnost predelave in priprave za trg kmetijsko živilskih proizvodov. Za razpis za sofinanciranje programov prestrukturiranja živilstva je v letu 2001 na razpolago 306,359.900 tolarjev.

4. Sofinanciranje prestrukturiranja in prenove kmetijske proizvodnje
a. Sanacija kmetij – ukrep E2/E3:
Namen omenjenega ukrepa je pomoč kmetijam, ki so v težavah zaradi smrti v družini ali naravnih nesreč ter požarov. Rok za oddajo vlog je za sanacijo kmetij do 15.9.2001, za enkratno sanacijsko pomoč pa do 31.3.2002. Za razpis za financiranje sanacij kmetij je v letošnjem letu na razpolago do 100 mio tolarjev nepovratnih sredstev in do 100 mio SIT ugodnih posojil iz virov Javnega sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja.

2.b. Prestrukturiranje kmetijskih zadrug - ukrep F:
Namen ukrepa je poslovno in proizvodno povezovanje in prestrukturiranje kmetijskih zadrug. Rok za oddajo vloge je 15.9.2001. Upravičenci so pravne osebe, registrirane v skladu s predpisom, ki ureja zadruge. Za razpis za prestrukturiranje kmetijskih zadrug je v letu 2001 na razpolago do 180 mio tolarjev nepovratnih sredstev ter do 200 mio tolarjev ugodnih posojil ter 85 mio tolarjev jamstev iz virov Javnega sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja.

5. Javni razpis za dodelitev podpore za izvedeno napravo nasadov jagod
Rok oddaje vloge je do 1.10.2001. Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje razpisa. Za razpis za dodelitev podpore za izvedeno napravo nasadov jagod je v letu 2001 na razpolago 20,000.000 tolarjev.

6. Javni razpis za dodelitev podpore za izvedeno obnovo sadovnjakov in oljčnikov
Rok za oddajo vloge je do 1.10.2001. Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje razpisa. Za razpis za dodelitev podpore za izvedeno obnovo sadovnjakov in oljčnikov je v letu 2001 na razpolago 230,000.000 tolarjev.

7. Javni razpis za dodelitev podpore za napravo nasadov špargljev
Rok oddaje vloge je do 1.10.2001. Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje razpisa. Za razpis za dodelitev podpore za izvedeno napravo nasadov špargljev je v letu 2001 na razpolago 2,500.000 tolarjev.

8. Javni razpis za dodelitev podpore za izvedeno obnovo vinogradov
Predmet razpisa je podpora, ki se bo dodeljevala za:
A.) izvedeno obnovo vinogradov.
B.) podsajevanje vinogradov v jeseni 200 ali spomladi 2001;
C.) posaditev matičnjaka stopnje selekcije BAZA;

Rok oddaje vloge je do 1.10.2001. Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje razpisa. Za razpis za dodelitev podpore za izvedeno obnovo vinogradov je v letu 2001 na razpolago 536,500.000 tolarjev.