O-STA

Sporočilo za javnost

V petek, 1. junija 2001, je začel teči rok za oddajo zahtevkov za pridobitev sredstev iz naslova Subvencij 2001. Upravičenci, ki so v preteklem letu uveljavljali zahtevke za ukrepe kmetijske politike (subvencije), so po pošti že prejeli delno predtiskane vloge (obrazce). Tisti, ki bodo za sredstva letos zaprosili prvič, pa prazne vloge lahko dvignejo na enotah kmetijsko svetovalne službe po Sloveniji.

Upravičenci naj bodo še posebej pozorni na naslednje:
1.Rok za oddajo vloge: od 1.6. do 30.6. 2001
Upravičenci naj jo priporočeno pošljejo na naslov:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

2.Vloga mora biti izpolnjena čitljivo, s tiskanimi črkami:
Paziti je potrebno zlasti na pravilno pisanje številk 3,5,7,9, in 4.

3. Priložiti je treba naslednja potrdila in dokazila:
V primeru, če ima upravičenec zemljo v zakupu ali pa zemljišče v komasacijskem postopku, mora priložiti:
- izjavo o zakupu zemljišč, ki mora biti obvezno podpisana tako s strani zakupodajalca kot tudi zakupnika,
- kopijo zakupnih pogodb z državo oz. lokalnimi skupnostmi,
- kopijo komasacijske odločbe, če je ni priložil že lani.

4. Preveri naj pravilnost osebnega računa, na katerega želi imeti nakazana sredstva:
Pravilnost podatkov o računu mora potrditi finančna institucija, pri kateri ima upravičenec odprt osebni račun (banka, HKS, hranilnica,….).

5. Preden upravičenec vlogo odda, naj jo izroči kmetijskemu svetovalcu:
Pregledal jo bo in s svojim podpisom na zadnji strani potrdil, da so vse rubrike izpolnjene in da je vloga popolna in čitljiva. (Agencija priporoča, da upravičenci ne čakajo do konca meseca junija, da ne bo prepozno, kajti za pridobitev nekaterih potrdil in dokazil je treba pri pristojnih institucijah čakati tudi po 8 dni!).
6. Kopijo vloge, vseh dokazil in potrdil naj upravičenci hranijo doma.

Telefonske številke agencije, kjer lahko upravičenci dobijo dodatne informacije, so 01/478 9210, 01/478 9283 in 01/478 9355, obrazci in navodila pa so skupaj z Uredbo o ukrepih kmetijske politike za leto 2001 objavljeni na spletni strani www.gov.si/mkgp.

Agencija je za kmetijske svetovalce odprla tudi poseben elektronski naslov, na katerega ti redno pošiljajo svoja vprašanja v primerih nejasnosti glede svetovanja o uveljavljanju ukrepov ali glede pravilnega izpolnjevanja vlog. Strokovnjaki agencije skupaj s Službo za stike z javnostmi skrbijo za vsakodnevno in sprotno odgovarjanje.