O-STA

Ob svetovnem dnevu učiteljev: učiteljic več kot učiteljev

V poklicih, povezanih z izobraževanjem, je več žensk kot moških in nič ne kaže, da bi se to kmalu spremenilo. Največ, več kot polovica, jih sodi v srednjo generacijo (30-49 let). 

5. oktobra se bo tudi letos v več kot sto državah po vsem svetu in tudi v Sloveniji praznoval svetovni dan učiteljev, tokrat že 26. leto zapored. Letošnji praznik vabi k razmisleku o problematiki pomanjkanja mladih učiteljev - z geslom: "Za več mladih učiteljic in učiteljev - za prihodnost poklica!" 

V vrtcih večinoma zaposlene ženske
V vrtcih je bilo v šolskem letu 2018/19 zaposlenih 12.417 vzgojiteljic in vzgojiteljev ter njihovih pomočnic in pomočnikov. Vzgojiteljic je bilo 97,3 %, vzgojiteljev pa 2,7 %. 6,4 % vseh zaposlenih na tej ravni vzgoje in izobraževanja je delalo v zasebnem sektorju.

V osnovnih šolah je en učitelj oz. učiteljica skrbela povprečno za 10 učencev oz. učenk
V osnovnošolskem izobraževanju je bilo v šolskem letu 2018/19 zaposlenih 18.358 učiteljev in učiteljic, od tega 2.099 učiteljev in 16.259 učiteljic. V tem šolskem letu je bilo v osnovne šole vpisanih 186.328 učencev in učenk, kar pomeni, da je en učitelj oz. učiteljica skrbela povprečno za 10 učencev oz učenk.

Število strokovnih delavcev v srednjih šolah se je nekoliko zmanjšalo
Število zaposlenih v srednjih šolah za mladino in odrasle se je v šolskem letu 2018/19 glede na prejšnje leto zmanjšalo za 3 %, kar je bilo med drugim posledica upada števila dijakov in dijakinj.

Vseh oseb, zaposlenih v tem šolskem letu na tej stopnji izobraževanja, je bilo 7.250 (6.844 v javnih, 406 v zasebnih srednjih šolah). Od tega je bilo 6.087 učiteljev in učiteljic (učiteljic je bilo 67 %), 305 vodstvenih delavcev oz. delavk (od tega delavk 56 %) in 299 svetovalnih delavcev oz. delavk (od tega delavk 93 %).

Moški del strokovnega osebja na terciarni ravni izobraževanja ima v povprečju višjo izobrazbo kot ženski del strokovnega osebja na tej ravni izobraževanja
V študijskem letu 2018/19 je bilo v ustanovah na terciarni ravni izobraževanja zaposlenih 5.436 strokovnih delavcev in delavk. Moških je bilo nekoliko več (54 %) kot žensk (46 %). Po izobrazbi so bili oboji večinoma doktorji oz. doktorice znanosti. Med moškim delom strokovnega osebja je imelo znastveni magisterij ali doktorat 83 % zaposlenih, med ženskim delom tega osebja pa 71 %. Med moškimi je bil večji kot med ženskami tudi delež starejših od 49 let (med prvimi jih je bilo 43 %, med drugimi 34 %).

Največ izobraževalnega kadra pripada srednji generaciji
Med zaposlenimi na področju izobraževanja so v šolskem letu 2018/19 prevladovali pripadniki in pripadnice srednje generacije (30-49 let); bilo jih je 56 %. Največ pripadnikov oz. pripadnic mlajše generacije med zaposlenimi v izobraževanju (tj. starih manj kot 30 let) je bilo zaposlenih v vrtcih, največ pripadnikov oz. pripadnic starejše generacije (tj. starih 50 ali več let) pa v višješolskih in visokošolskih izobraževalnih ustanovah.
 
Plače starejših zaposlenih v izobraževanju in plače njihovih mlajših kolegov oz. kolegic
Povprečna mesečna plača predmetnih učiteljev in učiteljic v osnovni šoli, starih od 25 do 29 let, je v letu 2018 znašala 1.384 EUR, kar je približno 1.000 evrov manj od povprečne mesečne bruto plače njihovih starejših kolegov in kolegic, starih 65 let in več.
Povprečna mesečna bruto plača visokošolski učiteljev in učiteljic ter sodelavcev in sodelavk, starih od 25 do 29 let, je v letu 2018 znašala 1.535 EUR, povprečna mesečna bruto plača njihovih starejših kolegov in kolegic, starih najmanj 65 let, pa 4.339 EUR.
 
Kako kaže?
V študijskem letu 2017/18 je bilo v visokošolske in višješolske študijske programe vpisanih nekaj več kot 76.000 študentov in študentk. Med temi je bilo približno 10 % študentov in študentk vpisanih v program izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev. Številčno razmerje med moškimi in ženskami, zaposlenimi v izobraževanju, se, kot kaže, ne bo spremenilo: v študijskem letu 2017/18 je bilo namreč med prej omenjenimi študenti in študentkami 87 % študentk in 13 % študentov.