O-STA

Sprejem za velenjske gospodarstvenike, podjetnike in obrtnike

V zadnjih letih si posebej prizadevamo, da bi v našem mestu čim več priložnosti našli gospodarstveniki, podjetniki in obrtniki. V četrtek, 30. januarja 2020, jih ob 18. uri vabimo na sprejem v prostore Podjetniškega centra Standard, kjer bo čas za druženje in izmenjavo mnenj, izkušenj, predlogov. Takšna srečanja so pomembna za razvoj občine in priložnost, da skupaj zarišemo smernice na področju gospodarstva tudi v prihodnje. Goste bo po pooblastilu župana Mestne občine Velenje sprejel podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

V Mestni občini Velenje nenehno stremimo k zagotavljanju prostorske, tehnološke in ekonomske platforme za razvoj podjetništva, ki nudi podporo za razvoj novih produktov in programov z večjo dodano vrednostjo, odpiranje novih delovnih mest, prijazno podporno okolje in podjetniško kulturo. Za spodbujanje podjetništva smo v letu 2019 za 24 projektov namenili 101 tisoč evrov in tako omogočili 15 novih delovnih mest. Na osnovi Odloka o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje, Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 in Mnenja o shemi de minimis pomoči, pridobljenega na Ministrstvu za finance Republike Slovenije, smo namreč aprila 2019 objavili Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2019 v skupnem znesku 100 tisoč evrov. Namen razpisa je bil spodbuditi zagon podjetij in zmanjšanje brezposelnosti na našem območju. Razpisana so bila sredstva za sofinanciranje naložb v gospodarstvo (50 tisoč evrov), sofinanciranje stroškov zagona inkubiranih in inovativnih podjetij (40 tisoč evrov) in sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij (10 tisoč evrov). V letu 2020 ne načrtujemo objave javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva, ampak bomo sredstva v višini 100 tisoč evrov namenili za sofinanciranje delovanja SAŠA inkubatorja.

Že tretje leto zapored namenjamo 20 tisoč evrov za izvajanje podjetniškega svetovanja in informiranja za občanke in občane ter potencialne in obstoječe samostojne podjetnike, obrtnike ter gospodarske družbe iz mestne občine Velenje, ki niso člani Območne obrtne zbornice Velenje. Poleg brezplačnih storitev pri postopkih točke VEM vodimo dodatne aktivnosti za pospeševanje in podporo podjetništva ter gospodarstva. Svetovanje se izvaja dvakrat tedensko na sedežu zbornice (Stari trg 2, Velenje).

V lokalni skupnosti se dobro zavedamo velikega gospodarskega potenciala Šaleške doline. Za nadaljnji razvoj, normalno in učinkovito poslovanje podjetij je za naše okolje izgradnja hitre ceste bistvenega pomena, zato že vrsto let opozarjamo državne oblasti, da je hitra cesta nujna. Odločno zahtevamo, da se v najkrajšem možnem času sprejme poroštveni zakon tudi za odsek Šentrupert-Velenje. Hitra cesta bo Šaleško dolino povezala z regijo in širše ter omogočila nove razvojne možnosti.

V Velenju že peto leto uspešno deluje podjetniški inkubator za razvoj startup podjetij tako v Šaleški dolini kot v SAŠA regiji. Na pobudo župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča že tri leta deluje Klub podjetnikov SAŠA regije. Cilj kluba je, da skupaj tvorimo učinkovito podporno okolje za razvoj podjetništva v Velenju. Vsem potencialnim in obstoječim podjetjem so na voljo za brezplačno svetovanje od razvoja ideje do prodora na trg, svetovanja z davčnega, pravnega, finančnega področja, izvajajo tudi promocijske aktivnosti za podjetja.

V Mestni občini Velenje z različnimi ukrepi privabljamo tudi investitorje, ki bi z razvojem svoje dejavnosti ustvarjali pogoje za nastanek novih delovnih mest. Pomemben korak pri tem je bila zagotovo razširitev Poslovne cone Stara vas. Poslovno cono smo že povečali za pribl. 23 tisoč m² in uredili cestno, komunalno, elektro-energetsko ter telekomunikacijsko infrastrukturo. Tako smo pridobili kar 9.476 m² urejenih zemljišč, namenjenih podjetnikom. Zaradi interesa podjetij smo pretekli teden objavili javno naročilo za razširitev Poslovne cone Stara vas in sicer za dodatnih 8.000 m². Za predmetno naložbo je občina od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo po odločitvi o podpori pridobila sredstva v višini 805.205,11 evra (7,5 % ali 603.903,83 evra znaša podpora Evropske unije; 25 % ali 201.301,28 evra znaša prispevek iz državnega proračuna). S projektom se zagotavlja ustrezna infrastruktura za hitrejšo rast in razvoj malih in srednjih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest v Šaleški dolini in Savinjski razvojni regiji. Gre za razširitev gospodarske javne infrastrukture na območju obstoječe poslovne cone zaradi dodatnih potreb lokalnih podjetnikov po namenskih površinah za proizvodno dejavnost. Z naložbo se ureja dodatna komunalna infrastruktura, ki zajema izgradnjo cestne infrastrukture, parkirišč, vodovoda, toplovoda, kanalizacije odpadnih voda, hodnika za pešce, kolesarske steze, javne razsvetljave, kanalizacije za električno omrežje, kanalizacije za elektro-komunikacijsko infrastrukturo ter plinovodnega omrežja. Aktivnosti morajo biti po pogodbi zaključene najkasneje do 30. septembra 2020.

Lokalna skupnost aktivno sodeluje pri oblikovanju strategije za prestrukturiranje premogovnih regij in naša naloga je, da bomo s predlogi, ukrepi, načrti, vizijo in dejanskimi potrebami regije poskrbeli, da bo ta tranzicija potekala čim bolj uspešno. Na način, da bomo v dolini ohranili oziroma povečali število delovnih mest, prestrukturirali gospodarstvo, zgradili potrebno infrastrukturo in s tem ustvarili pogoje za nadaljnji razvoj mesta Velenja in celotne Šaleške doline.

Prijazen pozdrav,
Služba za donose z javnostmi Mestne občine Velenje