O-STA

Svetniki sprejeli sklep o stališčih do sosežiga v Termoelektrarni Šoštanj - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 4. februar 2020 - Velenjski svetniki so danes sprejeli Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do sosežiga alternativnih (sekundarnih) goriv v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ). Poudarili so, da Svet ne bo dal soglasja tistim projektom, ki negativno vplivajo na naše življenjsko okolje in ne prispevajo k razvoju Šaleške doline. Svetniki od odgovornih pričakujejo celovite informacije, podkrepljene s strokovnimi in neodvisnimi analizami. Podžupan Peter Dermol pa zahteva celovito obravnavo in odgovore na vprašanja, povezana z delovanjem in obratovanjem energetskih družb v Šaleški dolini.

Podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol je prisotne uvodoma seznanil s postopki, ki jih je občina že sprožila. Pred približno letom dni se je lokalna skupnost iz medijev prvič seznanila s projektom sosežiga alternativnega goriva (SRF - "Solid Recovered Fuel", trdno predelano gorivo oz. sekundarno gorivo, nastalo iz nenevarnih odpadkov) v TEŠ. Podžupan je poudaril, da želimo končno odločitev glede projekta sprejeti le na podlagi strokovnih in preverjenih dejstev. Prav s tem namenom želimo oblikovati civilni nadzor, ki bo o poteku projekta pridobival kvalitetne informacije. Različni strokovnjaki bodo analizirali podatke in ugotavljali, ali so preko medijev posredovane informacije verodostojne.

Direktor TEŠ Mitja Tašler je v nadaljevanju seje predstavil projekt Sosežig za energijo. Ideja o sosežigu ni nova, proučevali so jo že nekaj časa. Meni, da je projekt dober, saj je usmerjen v bolj zeleno energijo. Glavna usmeritev pri uvajanju projekta je, da ugotovitve transparentno predstavijo širši javnosti. Direktor TEŠ je pozdravil pobudo o ustanovitvi civilnega nadzora, saj so tudi sami pripravljeni ustanoviti skupino za spremljanje izvajanja projekta.

Prvi kriterij pri uvajanju novega projekta je preverba ustreznosti opreme, drugi kriterij pa vpliv na okolje. TEŠ je vedno zniževal emisije in ni več lokalni onesnaževalec. Tako namerava delovati tudi v prihodnje. Gorivo, narejeno iz odpadkov, je višje kalorične vrednosti in manjši onesnaževalec. Ob morebitnih ugotovitvah, da bi sosežig poslabšal ekološko stanje Šaleške doline, bi projekt takoj ustavili, saj je osnovno merilo pri uvajanju projekta prav izboljšanje ekološkega stanja. Ker želijo z javnostmi voditi odprt dialog, so oblikovali tudi spletno stran www.soen.si, na kateri bodo sproti objavljali vsa znana dejstva, vprašanja in odgovore. Če bodo za projekt pridobili vsa soglasja, bi lahko prvi poskus sosežiga izvedli v prihodnjem letu.

Generalni direktor TEŠ dr. Viktor Vračar je uvodoma povedal, da želijo projekt sosežiga voditi le s soglasjem lokalne skupnosti, na osnovi odprtega, transparentnega dialoga. Glede izvedbe projekta še ni končne odločitve, saj je projekt v fazi proučevanja. Pred uvedbo projekta bodo pridobili različne strokovne analize. K projektu bodo pristopili le, če bodo strokovne podlage potrdile, da bo sosežig zagotavljal nižje izpuste.

Pri uvajanju projekta bo ena izmed glavnih usmeritev učinkovita in varna oskrba z energijo. Alternativno gorivo je potrebno zaradi zanesljive oskrbe goriva z višjo kalorično vrednostjo in manjšimi izpusti ter postopnega prestrukturiranja regije.

V Evropi že desetletja delujejo termoelektrarne, ki se ukvarjajo s sosežigom in imajo pozitivne izkušnje. Tehničnih tveganj ni, saj je proizvajalec potrdil tehnološko ustreznost kotla. Največja dilema je, kje pridobiti ustrezen SRF. Dobavitelji SRF se bodo morali držati meril in sprejeti pogoje sodelovanja. Strogo bodo sledili zakonodaji in certifikacijskim organom, ki kontrolirajo dobavitelje. Neodvisni monitoring bodo izvajali najprej na viru, pri dobaviteljih, in tudi pri vhodu v elektrarno. Vgradili bodo vse potrebne tehnične parametre za natančno izvajanje nadzora. Če bodo ugotovili neustrezen SRF, ga bodo takoj zavrnili. V času prestrukturiranja premogovne regije bo TEŠ zagotavljal vodik za mestne avtobuse, namestil fotovoltaično elektrarno na streho TEŠ in izvajal druge projekte, ki bodo sledili usmeritvam zelene tehnologije.

Podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol je izpostavil, da je pri uvedbi sosežiga potrebno poiskati kohezijo med poslovnim in javnim interesom. Projekt bomo podprli le v primeru, da bo kvalitetno in dostojno zaščiten javni interes. Ker je Šaleška dolina tik pred začetkom postopkov za pripravo strategije za prestrukturiranje premogovne regije, zahtevamo celovito obravnavo in odgovore na vprašanja, povezana z delovanjem in obratovanjem energetskih družb v Šaleški dolini. Lokalna skupnost bo podpirala izključno tiste projekte, ki ne bodo slabšali našega življenjskega okolja.

Podžupan je ob zaključku točke predstavil Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do sosežiga alternativnih (sekundarnih) goriv v Termoelekrarni Šoštanj, ki so ga svetniki sprejeli.