O-STA

V pričakovanju gradbenega dovoljenja za priključek Gaberke

Danes dopoldne so se v prostorih Občine Ravne na Koroškem sestali člani Koordinacijskega odbora za spremljanje izgradnje 3. razvojne osi na Koroško, predstavniki DARS-a ter predstavniki ministrstev za infrastrukturo in finance. Predstavniki DARS-a so prisotne seznanili, da v naslednjih dneh pričakujejo izdajo gradbenega dovoljenja za priključek Gaberke.

Kot član koordinacijskega odbora se je sestanka udeležil tudi podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Zaradi razpada Vlade Republike Slovenije je izrazil veliko zaskrbljenost in negotovost pri sprejemanju poroštvenega zakona za traso od Šentruperta do Velenja. Ta bi naj bil po zagotovilih pristojnih državnih organov konec preteklega leta sprejet v prvi polovici letošnjega leta. Državna sekretarka Nina Mauhler mu je zagotovila, da vsi postopki tečejo v skladu s pričakovanji in da je investicijski program za omenjeno traso v fazi potrditve na ministrstvu. Takoj ko bo narejen še investicijski program za južni del trase proti Novemu mestu, bosta odseka vložena v proceduro za pridobitev poroštva.

Podžupan Peter Dermol je izrazil tudi nezadovoljstvo z odnosom državnih institucij do urejanja državnih cest v mestni občini Velenje. Kljub pisnim dogovorom o sanaciji določenih odsekov cest (Partizanska, Škalska, Celjska cesta in naprej do Vinske Gore) do realizacije ne pride. Ceste v občini so v vse slabšem stanju in podžupan je prisotne ponovno pozval, da je potrebno čim prej pristopiti k sanaciji cest.

Predstavniki DARS-a so koordinacijski odbor seznanili, da v naslednjih dneh pričakujejo izdajo gradbenega dovoljenja za priključek Gaberke na relaciji med Velenjem in Slovenj Gradcem. Kdaj se bo gradnja začela, še ni mogoče napovedati. Zaradi pritožb na razpis za izvajalca del je problematičen tudi rok veljave že pridobljenega okoljevarstvenega soglasja, ki se izteče junija letos.

Birokratski zapleti so tudi pri prostorskem umeščanju trase med Slovenj Gradcem in Dravogradom, saj Direkcija za vode Republike Slovenije že od julija 2019 ni podala strokovnih izhodišč za izdelavo hidravlično-hidrološke študije, ki je podlaga za potek vseh nadaljnjih aktivnosti.

Prisotni so izrazili pričakovanje, da bo kljub vsem birokratskim zapletom prva lopata na trasi med Velenjem in Slovenj Gradcem zasajena še spomladi letos.