O-STA

V teku razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja

Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si je objavljen Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje. V letu 2020 je za sofinanciranje ukrepov za razvoj kmetijstva in podeželja v mestni občini Velenje namenjenih 78.200 evrov, 66.200 za ukrepe 1, 3, 4 in 5, 1.500 evrov za ukrep 2 in 10.500 evrov za ukrep 6. Rok za oddajo vlog je 27. marec 2020, za ukrepe 1, 3, 4, 5, 6, ter 14. avgust 2020, za ukrep 2.

Sredstva so namenjena za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (ukrep 1), za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 2), za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (ukrep 3), za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja (ukrep 4), za gozdarstvo (ukrep 5) ter podporo delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja (ukrep 6).

V letu 2019 smo za te namene razdelili 71.922 evrov oziroma 94 % vseh razpisanih sredstev. Večina sredstev je bila namenjena investicijam na kmetijskih gospodarstvih (nakup priklopne mehanizacije, obnova gospodarskih poslopij, nakup rastlinjakov, urejanje zemljišč), deloma smo sofinancirali zavarovalne premije za zavarovanje živine pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni in zavarovanje posevkov, del sredstev je bil namenjen tudi naložbam v dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter nakup gozdarske opreme. Dobrih 9.000 evrov pa so prejela tudi društva, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva, in sicer za izvajanje njihovih dejavnosti.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje