O-STA

Dela na prireditvenem odru in prostoru potekajo po načrtu

Dela na gradbišču ob Velenjskem jezeru, kjer gradimo nov prireditveni oder in prostor, so v polnem teku in potekajo v skladu s terminskim ter finančnim načrtom. Danes je potekal že 29. operativni sestanek med predstavniki izvajalca (VG 5, d. o. o.), inženirja (Projekt, d. d.), koordinatorja (Komunalno podjetje Velenje) in naročnika (Mestna občina Velenje).

Na gradbišču trenutno poteka gradnja opaža plošče nad kletjo in sten sanitarij odra, zgornje plošče servisnega objekta, izgradnja meteorne kanalizacije in jaškov za bare ter nizkonapetostnih priključkov. Pred tem so med drugim opravili temeljenje v območju zagatnic in izgradnjo sten v območju kleti. Izvajalec inženirju in naročniku redno dostavlja tedenske plane del in prevzemov ter vsak teden tudi poročila o izvedenih delih. Prav tako mora izvajalec pred začetkom gradnje oz. izvedbo posameznih del ali odsekov del izdelati tehnološki elaborat in predložiti vsa zahtevana dokazila o kakovosti uporabljenih materialov. V preteklem tednu je močan veter podrl gradbiščno ograjo, ki jo je izvajalec že ponovno postavil. Pešpot mimo Velenjskega jezera, pod naseljem Kinta kunte, proti Škalskemu jezeru pa bo do nadaljnjega zaprta.

Z izgradnjo sodobnega prireditvenega odra in prostora bomo v Velenju trajnostno sanirali degradirano območje v izmeri več kot 46 tisoč m² in mu tako povrnili družbeno, okoljsko in ekonomsko vrednost ter zagotovili še boljše pogoje za razvoj objezerskega območja v smislu izvajanja športnih, kulturnih, festivalskih, izobraževalnih in zabavnih programov. Zaključek gradbenih del po pogodbi za gradbena, obrtniška in inštalaterska dela (GOI dela), katere vrednost znaša 8.237.043,92 evra z vključenim DDV, načrtujemo konec letošnjega leta.

Naložbo v CTN-projekt Prireditveni oder in prostor sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru 6. prednostne osi Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti, tematskega cilja Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov, prednostne naložbe 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa, ter specifičnega cilja 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Pripenjamo tudi fotografiji z gradbišča.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje