O-STA

Na dopisni seji Sveta Mestne občine Velenje sprejeti vsi predlagani sklepi

Velenje, 9. april 2020 - V torek, 7. aprila, in v sredo, 8. aprila, je potekala 1. dopisna seja Sveta Mestne občine Velenje. Na dnevnem redu so svetnice in svetniki imeli devet točk. Vse predlagane sklepe so sprejeli in so danes že objavljeni v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si.

Svetnice in svetniki so potrdili Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici Sveta Mestne občine Velenje (imenovana nova članica sveta Brigita Tretjak), Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Odbora za okolje in prostor (zaradi smrti je prenehal mandat Mihaelu Letonji), Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Sveta zavoda Lekarna Velenje (zaradi smrti je prenehal mandat Mihaelu Letonji) in Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (imenovan mag. Janko Šteharnik).

Prav tako so potrdili Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2020, s katerim se prihodki od prodaje zemljišč v letu 2020 povečajo za 573.825,00 evra in sedaj znašajo 4.513.464,39 evra. Odhodki za nakup zemljišč v letu 2020 se s tem letnim načrtom povečajo za 608,357,00 evra in se sedaj načrtujejo v višini 1.349.307,00 evra. Sprejeli so tudi dva izvzema iz nepremičnin, in sicer Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 954 1309/19) in Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak parcela 975 862/2). Predmetni nepremičnini bosta po izvzemu iz javnega dobra postali last Mestne občine Velenje in bosta v pravnem prometu.

Predlog Sklepa o potrditvi Akcijskega načrta projekta Slovenia Green za destinacijo Velenje za obdobje 2020-2022 so svetnice in svetniki potrdili soglasno. Akcijski načrt projekta Slovenia Green za destinacijo Velenje za obdobje 2020-2022 je oblikovan na podlagi prejete ocene, priporočil ter aktualne Strategije razvoja in trženja turizma v MOV 2017-2021 in vključuje nabor finančno ovrednotenih ukrepov za izboljšave. Sistematičen trajnostni razvoj turizma v Velenju, ki temelji na celostnem pristopu, ima nacionalni in lokalni karakter, je mednarodno primerljiv in Velenju omogoča napredovanje v okviru projekta.

Svet Mestne občine Velenje je potrdil tudi Predlog Sklepa o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine v lasti Mestne občine Velenje, ki se uporablja za mala in mikro podjetja ter samostojne podjetnike in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost. S sklepom se najemnike poslovnih prostorov Mestne občine Velenje, najemnike zemljišč in gostinskih teras v lasti Mestne občine Velenje in imetnike stavbne pravice podeljene s strani Mestne občine Velenje, za katere velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na podlagi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, za čas od 16. marca 2020 do prenehanja začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom, oprosti plačila najemnin. Sklep velja za vse prostore, ki so v lasti občine in jih imajo v najemu pravne ali fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ter za najemnike, ki imajo v najemu prostore javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina. Uporabnike javnih površin v Mestni občini Velenje se oprosti plačila občinske takse za uporabo javnih površin za obdobje od 16. 3. 2020 do prenehanja začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje