O-STA

Združenje ROVO vložilo tožbo zoper RS z namenom zavlačevanja gradnje 3. razvojne osi - tovrstno vpletanje v razvoj Šaleške doline je nedopustno

Velenje, 9. april 2020 - V Mestni občini Velenje si že ves čas prizadevamo za čimprejšnjo izgradnjo nujno potrebne 3. razvojne osi in zato aktivno spremljamo in spodbujamo postopke za začetek gradnje. Podžupan Peter Dermol, ki je tudi član Koordinacijskega odbora za spremljanje izgradnje 3. razvojne osi na Koroško, ponovno opozarja na nujnost te povezave za nadaljnji gospodarski razvoj Šaleške in Savinjske doline ter Koroške. Vsak časovni odmik začetka gradnje povzroča nepopravljivo gospodarsko škodo in vlagatelji pritožb bi morali za povzročeno škodo tudi odškodninsko odgovarjati.

V Upravi Mestne občine Velenje smo ogorčeni nad dejstvom, da je združenje ROVO iz Novega mesta pred dnevi na Upravno sodišče RS vložilo tožbo in predlog za začasno odredbo zoper Republiko Slovenijo oziroma Ministrstvo za okolje in prostor RS. S tožbo zahtevajo odpravo odločbe Ministrstva za okolje in prostor RS oziroma gradbenega dovoljenja št. 35105-53/2019/28 1096-05 z dne 6. 3. 2020, s katerim je bilo investitorju, tj. družbi DARS, izdano gradbeno dovoljenje za novogradnjo zahtevnega objekta za cestne ureditve in gradnjo objektov ter pripadajoče komunalne infrastrukture na območju priključka Gaberke - sklop D na, v gradbenem dovoljenju določenih nepremičninah, v katastrskih občinah Gaberke in Škale, z navedbo dovoljenih gradbenih del. S tožbo zoper izpodbijano odločbo Ministrstva za okolje in prostor Združenje ROVO zahteva, da se zadeva vrne v ponovno odločanje Ministrstvu za okolje in prostor, in sicer v ponovno odločanje o izdaji gradbenega dovoljenja po integralnem postopku. Ne gre pa spregledati tudi predloga Združenja ROVO za izdajo začasne odredbe, ki je v zahtevi, da se investitorju družbi DARS prepove izvrševati kakršnakoli dela na območju, ki je predmet izpodbijanega gradbenega dovoljenja, do končne odločitve sodišča v postopku s tožbo, kar še dodatno podkrepi zaključek Mestne občine Velenje, da je tožba vložena predvsem z namenom zavlačevanja s pričetkom del.

Mestna občina Velenje bo nemudoma izkoristila vsa pravna sredstva, ki jih ima na voljo, da vstopi v postopek s tožbo pred Upravnim sodiščem RS, hkrati pa bo s tožbo Združenja ROVO seznanila vse zainteresirane subjekte na svojem območju, katerih pravni interes je prizadet. Zaradi, po prepričanju Mestne občine Velenje, namernem povzročanju gospodarske škode za našo lokalno skupnost kot tudi celotno Šaleško dolino, ki je v preprečevanju pričetka izvedbe del, bo Mestna občina Velenje preučila vse možnosti uveljavljanja odškodninske odgovornosti zaradi zlonamernih ravnanj združenja.

V Velenju smo že bili priča prestavitvi sedeža Gorenja iz Velenja v Ljubljano, kot pomemben razlog za to, pa je bila izpostavljena ravno neustrezna prometna infrastruktura. Ponovni odmik gradnje na odseku Gaberke pa je lahko velik negativen signal za gospodarstvo v Šaleški dolini, kjer tudi turizem pridobiva vedno večjo veljavo. Za odsek Velenje-Slovenj Gradec je bilo 6. marca 2020 izdano gradbeno dovoljenje. Ker se že pridobljeno okoljevarstveno soglasje za isti odsek izteče junija 2020, bi morali z gradnjo začeti čim prej oz. najkasneje do junija 2020. Ker je tudi pandemija koronavirusa projekt rahlo upočasnila, predstavlja vsak dodatni birokratski zaplet zelo veliko tveganje za povsem nepotreben časovni odmik izgradnje, posredno pa to povzroča tudi nepopravljivo gospodarsko škodo.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje