O-STA

Odprti razpisi za prodajo nepremičnin

Velenje, 26. avgust 2020 - Na območju občine imamo objavljene tri javne razpise za prodajo nepremičnin za gradnjo individualnih hiš v Škalah-Hrastovcu in v Vinski Gori ter zemljišči za gradnjo proizvodne hale v Poslovni coni Stara vas.

Na območju krajevne skupnosti Škale-Hrastovec prodajamo več zemljišč (pet nepremičnin) velikosti od 818 do 1409 m² po izklicnih cenah 30-37 €/m² (+ DDV 22 %). Zemljišča so primerna za gradnjo individualnih hiš, komunalna opremljena in ležijo na sončnih lokacijah. Razpis bo objavljen do 28. februarja 2021.

Na območju naselja Vinska Gora prodajmo več zemljišč (7 nepremičnin) velikosti od 309 do 806 m² po izklicni ceni 33 €/m² (+ DDV 22 %). Zemljišča so primerna za gradnjo individualnih hiš, komunalno opremljena in ležijo v bližini ceste Velenje-Arja vas. Razpis bo objavljen do 31. maja 2021.

Na območju Poslovne cone Stara vas prodajmo dve zemljišči velikosti 1100 in 2200 m² po izklicni ceni 43 €/m² (+ DDV 22 %). Zemljišči sta komunalno opremljeni in ležita v neposredni bližini bodočega priključka na hitro cesto. Razpis bo objavljen do 31. julija 2021.

Vsebina pisne ponudbe in postopek zbiranja ponudb sta opisana v razpisnih dokumentacijah, ki so dosegljive na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi). Zbiranje in odpiranje ponudb razpisov bo potekalo mesečno.

Dodatne informacije in pojasnila o pogojih javnega zviranja ponudb in ogledu predmetnih nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri sodelavcu Mestne občine Velenje Bojanu Lipniku na telefonski številki 03 8961 670 ali preko elektronske pošte bojan.lipnik@velenje.si.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.