O-STA

Jutri 14. seja sveta v domu kulture

Velenje, 21. december 2020 - Jutri, 22. decembra, bo od 8. ure dalje 14. seja Sveta Mestne občine Velenje potekala v veliki dvorani Doma kulture Velenje. Sejo bomo pripravili v skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje Republike Slovenije.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

1. Potrditev zapisnika 13. seje Sveta Mestne občine Velenje

2. Predstavitev projektnega predloga Industrijsko-tehnološki inkubator

3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave

4. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021

5. Predlog Sklepa o imenovanju člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

6. Predlog Sklepa o imenovanju člana Občinske volilne komisije

7. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod

8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3576/13)

9. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2021

10. Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021

11. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015-2020

12. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2021

13. Predlog Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2021 - 2025

14. Predlog Občinskega programa varstva okolja

15. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

16. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Šalek - območje Kavčič

17. Končno poročilo o nadzoru Knjižnice Velenje za leto 2019

18. Končno poročilo o nadzoru ZR MOV za leto 2019

19. Končno poročilo o nadzoru KS Pesje za leto 2019

20. Končno poročilo o nadzoru CVIU Velenje za leto 2019

21. Končno poročilo o nadzoru OŠ MPT Velenje za leto 2019

22. Končno poročilo o nadzoru KS Škale Hrastovec za leto 2019

23. Končno poročilo o nadzoru KS Cirkovce za leto 2019

24. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2021

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje