O-STA

Več kot milijon evrov za gasilce

Velenje, 11. januar 2021 - Mestna občina Velenje v letošnjem letu za izvajanje javne gasilske službe namenja več kot milijon evrov. Financirali bomo plače 15 poklicnih gasilcev v poklicnem jedru PGD Velenje, nakup opreme, vzdrževali gasilske domove in sofinancirali nakup kar treh gasilskih vozil. V letošnjem letu načrtujemo tudi izgradnjo heliporta pri Gasilskem domu Velenje.

Na območju mestne občine Velenje izvaja javno gasilsko službo sedem prostovoljnih gasilskih društev (PGD) ter Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Premogovnik Velenje in Poklicna enota Gorenje, ki delujeta znotraj podjetij. PGD opravljajo številne naloge, kot so: gašenje in reševanje v primeru požarov, reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter ob drugih nesrečah v skladu z načrti zaščite in reševanja občine ter druge splošne reševalne naloge, naloge zaščite in reševanja ob poplavah in drugih vremenskih ujmah, izvajanje preventivnih nalog na nivoju teritorija delovanja gasilskega društva, načrtno izobraževanje in usposabljanje na nivoju društva, zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov, zavarovanje oseb in opreme, nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, usposabljanje gasilske mladine ter druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva. PGD Velenje opravlja tudi naloge enote širšega pomena in posreduje ob prometnih nesrečah ter nesrečah z nevarnimi snovmi.

Kljub epidemiji se operativno delo gasilcev ni zmanjšalo, je pa manj dela z mladimi, organizacijskega dela in druženja, tekmovanj ter usposabljanj. Gasilci še vedno skrbijo, da so v dobri operativni formi in pripravljeni na vse vrste izzivov, s katerimi se dnevno soočajo. V letu 2019 so gasilske enote PGD na območju mestne občine Velenje opravile 506 intervencij, v letu 2020 pa 476 intervencij.

Mestna občina Velenje v letošnjem letu za izvajanje javne gasilske službe v skladu z zakonodajo namenja 1.044.000 evrov. Financiranje obsega sredstva za plače 15 poklicnih gasilcev v poklicnem jedru PGD Velenje (dve novi zaposlitvi), sofinanciranje nakupa kar treh gasilskih vozil, in sicer GVM-1 za PGD Škale in PGD Šalek ter HTRV-1 za PGD Velenje. V letošnjem letu načrtujemo izgradnjo heliporta pri Gasilskem domu Velenje. Precejšen del letošnjih sredstev namenjamo tudi nakupu opreme ter vzdrževanju gasilskih domov.

Ker gasilci opravljajo tudi naloge prvih posredovalcev, bomo financirali njihova usposabljanja ter nakup defibrilatorjev in potrebne opreme. Sredstva namenjamo tudi izvajanju usposabljanj, zdravniških pregledov, dekontaminacije osebne zaščitne opreme, zavarovanju, refundacijam, delu z mladino in izvajanju ostalih nalog javne gasilske službe.

Vsem gasilcem, tako prostovoljnim kot tudi poklicnim, se zahvaljujemo za strokovno in kvalitetno delo ter izredno odzivnost. Posebna zahvala velja gasilcem, ki so se vključili v sistem prvih posredovalcev in tudi na ta način rešujejo življenja.

Mestna občina Velenje z rednim financiranjem zagotavlja višjo stopnjo varnosti občanov in vzdržuje visok nivo javne službe. V prihodnje si bomo še posebej prizadevali, da se tudi na nivoju države čim prej uredi status gasilcev ter da bodo primerno opremljeni in usposobljeni ob zagotavljanju visokega standarda varnosti.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje