O-STA

Elan - Poročilo o finančnih rezultatih v drugem četrtletju 2005

Elan - Poročilo o finančnih rezultatih v drugem četrtletju 2005

DUBLIN, Irska --(BUSINESS WIRE)28. julij 2005 -- Elan Corporation, plc. je danes objavil finančne rezultate za drugo četrtletje 2005.

Kelly Martin, predsednik in generalni direktor Elana je poslovanje ocenil takole: »Še vedno smo osredotočeni na izvajanje naših načrtov in uresničevanje naših ciljev, ki so zagotavljanje koristi vsem našim strankam, vključno z bolniki, zdravniki in delničarji. To vključuje tudi sodelovanje z vsemi zakonodajnimi organi, da bi določili potek registracije zdravila Tysabri, izpopolnjevanje našega raziskovalnega in razvojnega načrta in predvsem napredovanje na področju Alzheimerjeve bolezni. Napredujemo na številnih področjih in zavezali smo se, da bomo strogo upoštevali ukrepe za upravljanje stroškov in doseganje prihodkov v našem poslu. Tudi v prihodnje bomo poskušali uravnavati kratkoročne izzive in dolgoročno visoko rast ter priložnosti za ustvarjanje vrednosti.«

Glede Elanovih finančnih rezultatov za drugo četrtletje, je Shane Cooke, namestnik generalnega direktorja in finančni direktor dejal: »Izguba v četrtletju, ki je znašala 142,6 milijona dolarjev, se je v primerjavi z letom 2004 povečala za 21 %, predvsem zaradi stroškov povezanih z zdravilom Tysabri, izdatkov povezanih z zgodnjim odplačilom dolga in prodajo proizvodov v letu 2004, in je bila kompenzirana z močno rastjo v preostalih delih poslovanja in zmanjšanih investicijskih izgubah. Osnovna dejavnost, ki ne vključuje zdravila Tysabri, je bila uspešna z rastjo prihodkov od prodaje proizvodov za 47 % v primerjavi z lanskim letom.« G. Cooke je še dodal: »Smo previdno optimistični in menimo, da bo ob nadaljevanju močne rasti prihodka ter previdnega in doslednega obvladovanja stroškov, to poslovanje, brez Tysabri, doseglo naše cilje glede rentabilnosti na osnovi dobička pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA) ob koncu leta 2005. Medtem ko pričakujemo rezultate trenutnega postopka ocenjevanja varnosti zdravila Tysabri, nadaljujemo s previdnimi investicijami v Tysabri in smo še vedno pripravljeni na ponovno uvajanje zdravila, kot možnost zdravljenja za bolnike, če bo to primerno. V tem četrtletju smo prav tako napredovali z našo kapitalsko strukturo, saj smo odplačali preko 240 milijonov dolarjev dolgov za leto 2008, medtem, kot smo odplačali preko 1,15 milijarde dolarjev v gotovini.«

Podatki o nerevidiranem skupinskem izkazu poslovnega izida v skladu z splošno sprejetimi ameriškimi računovodskimi načeli (U.S. GAAP)

Četrtletje
Polletje
Zaključek 30. junija
Zaključek 30. junija
20042005
20042005
v milijonih USDv milijonih USD
v milijonih USDv milijonih USD


Prihodki (glej stran 6)

93,4111,6Prihodki iz prodaje proizvodov216,3207,0
15,07,0Prihodki iz sklenjenih pogodb40,514,3

108,4118,6Prihodki skupaj256,8221,3Odhodki iz poslovanja (glej stran 11)

39,739,7Stroški prodanega blaga82,5101,3
65,064,3Raziskave in razvoj130,4120,2
75,191,4Prodajni, režijski in upravni stroški155,2195,4
(38,9)(21,0)Čisti dobiček iz naslova deiznvestiranja poslovanja(36,8)(65,1)
1,3(0,9)Načrt obnove in drugi pomembni stroški7,8(0,9)
142,2173,5Odhodki iz poslovanja skupaj339,1350,9
(33,8)(54,9)Izguba iz poslovanja(82,3)(129,6)Čisti dobički in izgube iz naslova obresti in naložb (glej stran 12)

24,434,7Čisti odhodki za obresti48,170,7
(15,0)(2,9)Čisti dobiček iz naložb(55,9)(13,9)
61,74,6Oslabitev naložb91,520,1
--52,2Neto stroški iz naslova poplačila dolgov--52,2
71,188,6Čisti dobički in izgube iz naslova obresti in naložb83,7129,1
(104,9)(143,5)Čista izguba iz naslova neprekinjenega poslovanja pred obdavčitvijo(166,0)(258,7)
0,9(0,3)Rezervacija za/(ugodnost iz) davek na dobiček1,8(0,1)
(105,8)(143,2)Neto izguba iz naslova neprekinjenega poslovanja(167,8)(258,6)
(11,8)0,6Čisti prihodki/(izguba) iz naslova neprekinjenega poslovanja (glej Prilogo I)(12,0)0,4
(117,6)(142,6)Neto izguba(179,8)(258,2)

$(0,30)$(0,35)Osnovna in popravljena neto izguba na navadno delnico$(0,46)$(0,64)
389,6405,8Tehtano povprečno število navadnih izdanih del­nic (v milijonih)388,2400,7

Nerevidirane finančne informacije, ki niso v skladu z GAAP - EBITDA

Četrtletje Zaključek 30. junijaUskladitveni načrt Nerevidiranih finančnih informacij, ki niso v skladu z GAAPPolletje Zaključek 30. junija
20042005
20042005
v milijonih USDv milijonih USD
v milijonih USDv milijonih USD
(105,8)(143,2)Neto izguba iz naslova neprekinjenega poslovanja(167,8)(258,6)
24,434,7Čisti odhodki za obresti48,170,7
0,9(0,3)Rezervacija za/(ugodnost iz) davek na dobiček1,8(0,1)
31,530,7Amortizacija63,465,2
(12,8)(13,3)Amortizirani stroški(25,4)(24,9)
7,00,7Prejeti in odloženi prihodki7,00,7
(54,8)(90,7)EBITDA(72,9)(147,0)

Četrtletje Zaključek 30. junijaUskladitveni načrt Nerevidiranih finančnih informacij, ki niso v skladu z GAAPPolletje Zaključek 30. junija
20042005
20042005
v milijonih USDv milijonih USD
v milijonih USDv milijonih USD
(54,8)(90,7)EBITDA(72,9)(147,0)
(38,9)(21,0)Čisti dobiček iz naslova deiznvestiranja poslovanja(36,8)(65,1)
1,3(0,9)Načrt obnove in drugi pomembni stroški7,8(0,9)
46,71,7Neto dobiček in izgube iz naložb35,66,2
--52,2Neto stroški iz naslova poplačila dolgov--52,2
(45,7)(58,7)Prilagojen EBITDA(66,3)(154,6)

Za dopolnitev skupinskih računovodskih izkazov, predstavljenih na osnovi U.S. GAAP, Elan uporabnikom predstavlja EBITDA (Dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo) in prilagojen EBITDA, meritve poslovnih rezultatov, ki niso v skladu z GAAP. EBITDA je definiran kot neto izguba iz naslova neprekinjenega poslovanja, povečana ali zmanjšana za amortizacijo stroškov in prihodkov, rezervacije za davek na dobiček in neto odhodke za obresti. Prilagojen EBITDA je definiran kot EBITDA, zmanjšan ali povečan za čiste dobičke ali izgube iz naslova deiznvestiranja poslovanja, načrta obnove in drugih pomembnih postavk, neto dobička in izgub ter neto stroškov iz naslova poplačila dolgov. Niti EBITDA niti prilagojen EBITDA nista predstavljena kot alternativna ukrepa za izkaz poslovnega izida, finančni izkaz iz poslovanja ali neto izgubo iz naslova neprekinjenega poslovanja, kot je določeno v skladu z U.S. GAAP. Uprava Elana uporablja EBITDA in prilagojen EBITDA za ocenjevanje rezultatov poslovanja Elana, poslovanje in ti ukrepi pa so med dejavniki, ki se uporabljajo kot osnova za prihodnje načrtovanje in predvidevanje v Elanu. Elan verjame, da sta EBITDA in prilagojen EBITDA merili za poslovanje, ki jih uporabljajo nekateri investitorji, analitiki osnovnega kapitala in drugi, ko se odločajo za investicije na podlagi preverjenih informacij. EBITDA in prilagojen EBITDA se uporabljajta kot analitična kazalnika prihodka, ustvarjenega za odplačevanje posojil in za financiranje naložb v osnovna sredstva. EBITDA in prilagojen EBITDA ne vplivata na gotovino, ki se uporablja za plačilo obresti, povezanih z zahtevami odplačevanja posojil in ne odražata sredstev, ki so na voljo za investicije v poslovanje Elana ali za različne druge namene. Ni nujno, da sta EBITDA in prilagojen EBITDA, kot jih je opredelil Elan in sta predstavljena v izjavi za javnost, primerljiva s podobnimi merili, o katerih poročajo druga podjetja. Usklajevanje EBITDA in prilagojenega EBITDA z neto izgubami iz naslova neprekinjenega poslovanja je določeno v zgoraj navedenih tabelah, poimenovanih »Uskladitveni načrt Nerevidiranih finančnih informacij, ki niso v skladu z GAAP.«

Podatki o nerevidirani bilanci stanja, ki je v skladu z U.S. GAAP


31. december31. marec30. junij

200420052005

v milijonih USDv milijonih USDv milijonih USD
Sredstva


Obratna sredstva


Denarna sredstva in njihovi ustrezniki1.347,61.358,61.158,1
Omejena denarna sredstva164,340,0(1)--
Tržni investicijski vrednostni papirji65,548,618,0
Predujmi in druga obratna sredstva149,1135,3163,8
Obratna sredstva skupaj1.726,51.582,51.339,9
Stalna sredstva


Neto osnovna sredstva346,2355,0358,0
Neto neopredmetena dolgoročna sredstva780,8755,9734,8
Tržni investicijski vrednostni papirji39,022,521,2
Omejena denarna sredstva28,428,524,6
Ostala sredstva55,049,143,4
Sredstva skupaj2.975,92.793,52.521,9
Obveznosti in delniški kapital


Obveznosti in pasivne časovne razmejitve361,5343,7270,9
Odloženi prihodki110,498,786,0
EPIL III vrednostni papirji, ki zapadejo marca 200539,0----
6,5 % zamenljivi vrednostni papirji s poroštvom, ki zapadejo v letu 2008460,0460,0254,0
7,25 % prednostni vrednostni papirji, ki zapadejo 2008650,0650,0613,2
7,75 % prednostni vrednostni papirji, ki zapadejo 2011850,0850,0850,0
Prednostni vrednostni papirji s sprejemljivo obrestno mero, ki zapadejo 2011300,0300,0300,0
Delniški kapital205,091,1147,8
Obveznosti in delniški kapital skupaj2.975,92.793,52.521,9
Premiki v delniškem kapitalu


Začetno stanje
205,091,1
Čista izguba poslovnega leta
(115,6)(142,6)
Sprememba neiztrženega dobička iz naslova investicijskih vrednostnih papirjev
(11,6)(6,0)
Izdaja delniškega kapitala
13,8206,3
Drugo
(0,5)(1,0)
Končno stanje
91,1147,8

(1) Ta sredstva se nanašajo na poravnavo razredne tožbe iz leta 2002.

Dokončna odobritev sodišča je bila izdana 19. aprila 2005. Sredstva so bila odvetnikom tožnikov izplačana v drugem četrtletju, da jih bodo razdelili članom razreda.

Četrtletje
Zaključek 30. junija
Podatki o nerevidiranem konsolidiranem izkazu finančnih tokov, ki je v skladu z U.S. GAAPPolletje Zaključek 30. junija
20042005
20042005
v milijonih USDv milijonih USD
v milijonih USDv milijonih USD

(65,9)(50,0)Finančni tokovi iz poslovnih dejavnosti(83,9)(138,1)
(29,0)(59,3)Gibanje obresti in davka na dolg(54,7)(83,5)
29,2(87,3)Gibanje obratnih sredstev (1)(2,0)(92,2)
(5,5)(12,8)Neto nakupi opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev(10,6)(34,8)
140,433,3Čisti iztržki iz prodaje investicij187,354,0
96,618,3Čisti iztržki iz dezinvestiranja poslov230,350,2
12,3(86,6)Finančni tokovi iz naslova financiranja15,1(74,1)
--43,9Sprostitev omejenih denarnih sredstev--168,0
----Odplačilo vrednostnih papirjev EPIL III--(39,0)
(391,8)--Gotovinsko plačilo iz naslova garancije EPIL II(391,8)--

(213,7)(200,5)Neto denarni tok(110,3)(189,5)
881,61.358,6Začetno stanje denarnih sredstev778,21.347,6

667,91.158,1Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja667,91.158,1

(1) Za četrtletje in polletje, ki se zaključilo 30. junija 2005, gibanje obratnih sredstev vključuje 40,0 milijonov USD gotovinskega plačila za poravnavo razredne tožbe iz leta 2002.

Spodnja analiza temelji na prihodkih in stroških iz naslova neprekinjenega poslovanja, predstavljenih v skladu z U.S. GAAP.

Neto izguba in prilagojen EBITDA

Neto izguba v drugem četrtletju 2005 je znašala 142,6 milijona USD, kar predstavlja 21 % povečanje s 117,6 milijona USD objavljenih v istem četrtletju leta 2004, predvsem zaradi stroškov, povezanih z zdravilom Tysabri (glej Prilogo II in analize rezultatov, razporejenih med Tysabri in ostalimi posli), stroškov povezanih s predčasnim odplačilom dolga in prodajo proizvodov v letu 2004, in je bila nadomeščena z močno rastjo ostalih poslov in zmanjšanjem investicijskih izgub.

Negativen prilagojen EBITDA je v drugem četrtletju 2005 znašal 58,7 milijona USD, v primerjavi s 45,7 milijona USD v drugem četrtletju 2004, in vključuje negativen prilagojen EBITDA v znesku 38,2 milijona USD, povezan z zdravilom Tysabri. Predvideva se, da bo prilagojen EBITDA za ostale posle, ki ne vsebujejo stroškov povezanih z zdravilom Tysabri, rentabilen ob koncu leta 2005, po tem ko je bil v drugem četrtletju 2005, po vključitvi 8,0 milijonov USD stroškov sodne poravnave negativen, in sicer 20,5 milijona USD. Usklajevanje negativnega prilagojenega EBITDA z neto izgubami iz naslova neprekinjenega poslovanja, je ponazorjen na strani 3 v tabeli z naslovom »Nerevidirane finančne informacije, ki niso v skladu z GAAP EBITDA«.

Kot je bilo 28. februarja 2005 predhodno objavljeno, sta Elan in Biogen Idec, inc. (Biogen Idec) prostovoljno umaknila Tysabri z ameriškega trga in ustavila vse potekajoče klinične preiskave, ki temeljijo na poročilih progresivne multifunkcijske levkoencefalopatije (PML), redke demielinizacijske bolezni osrednjega živčnega sistema, ki je lahko usodna. Celovita ocena varnosti s strani Elana in Biogena Idec, ki se nanaša na Tysabri še vedno poteka. Rezultati te ocene varnosti, ki jih pričakujemo do konca poletja, bodo potem obravnavani s strani zakonodajnih organov, ki bodo določili ustrezno razmerje med koristmi in tveganjem za nadaljnji razvoj zdravila Tysabri.

Prihodki

Skupni prihodki so se povečali za 9 %, s 108,4 milijona USD v drugem četrtletju 2004, na 118,6 milijona USD v drugem četrtletju 2005, predvsem zaradi 47 % povečanja prihodkov iz prodaje proizvodov iz osnovne dejavnosti, in so kompenzirani z zmanjšanimi prihodki zaradi umika izdelkov in pogodbenih prihodkov. Prihodki so analizirani spodaj in sicer med prihodki iz prodaje proizvodov, ustvarjenimi v osnovni dejavnosti, prihodki iz prodaje proizvodov, ki so bili umaknjeni iz trga, in pogodbenimi prihodki.

Četrtletje
Zaključek 30. junija

Polletje Zaključek 30. junija
20042005
20042005
v milijonih USDv milijonih USD
v milijonih USDv milijonih USD


Prihodki iz prodaje trženih proizvodov

26,539,9Maxipime(TM)54,759,7
9,114,8Azactam(TM)22,923,2
--(1,3)Tysabri--11,6
--1,8Prialt(TM)--2,8

35,655,2Prihodki iz prodaje trženih proizvodov skupaj77,697,3

31,647,5Prihodki iz proizvodnje in licenčnin (glej stran 9)61,791,0Amortizirani prihodki -

8,58,5Adalat(TM)/Avinza(TM)17,017,0

75,7111,2Prihodki iz prodaje proizvodov iz osnovne dejavnosti skupaj156,3205,3Prihodek iz opuščenih proizvodov

----Poslovanje v Evropi10,5--
11,1--Zonegran41,2--
6,60,4Drugo8,31,7


17,70,4Skupni prihodki iz opuščenih proizvodov60,01,7

93,4111,6Skupni prihodki iz prodaje proizvodov216,3207,0Pogodbeni prihodki

3,33,1Amortizirani stroški6,56,5
11,73,9Prihodki iz raziskav in mejnikov34,07,8

15,07,0Pogodbeni prihodki skupaj40,514,3

108,4118,6Prihodki skupaj256,8221,3

Prihodki iz prodaje proizvodov

Skupni prihodki iz prodaje proizvodov so se povečali za 19 %, s 93,4 milijona USD v drugem četrtletju 2004, na 111,6 milijona USD v drugem četrtletju 2005, predvsem zaradi 47 % povečanja prihodkov iz prodaje proizvodov iz osnovne dejavnosti, ki so bili kompenzirani z zmanjšanimi prihodki zaradi umika izdelkov.

Prihodki iz prodaje trženih proizvodov

Prihodki iz prodaje trženih proizvodov so v drugem četrtletju 2005 znašali 55,2 milijona USD, v primerjavi s 35,6 milijona USD v istem obdobju leta 2004. Povečanje je predvsem posledica povečane prodaje zdravil Maxipime in Azactam.

Kot je bilo predhodno objavljeno, je v začetku leta 2005 prišlo do pomanjkanja zalog zdravila Maxipime pri tretjih strankah. Kot posledica pomanjkanja se je obseg izdanih receptov za zdravilo Maxipime v Aprilu in Maju 2005 zmanjšal za 3 % v primerjavi z istim obdobjem v letu 2004. Vendar pa se je obseg izdanih receptov v obdobju prvih petih mesecev, ki se je končalo 31. maja 2005, povečal za 24 % v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta. Prihodki v drugem četrtletju 2005 so se povečali iz 26.5 milijona USD doseženih v drugem četrtletju 2004 na 39,9 milijona USD, ali za 51 %, kar je bila posledica kombinacije pomanjkanja zalog v drugem četrtletju 2004, povečanega povpraševanja v obdobju prvih petih mesecev, ki se je končalo 31. maja 2005, in obnovitvi zalog prodajalcev na debelo, ki je sledila pomanjkanju zalog v prvem četrtletju 2005. Količino dostave zdravila Maxipime bomo tudi v prihodnje podrobno spremljali.

Obseg izdaje receptov za zdravilo Azactam za april in maj 2005 se je povečal za 14 % v primerjavi z istim obdobjem v letu 2004, medtem ko so se prihodki v četrtletju povečali z 9,1 milijona USD na 14,8 milijona USD, ali za 63 %. Zamenjava količine zalog prodajalcev na drobno je glavni razlog za razliko med rastjo izdaje receptov zdravila Azactam in rastjo prihodkov v drugem četrtletju 2005. Azactam bo v oktobru 2005 izgubil ekskluzivnost patenta in predvidevamo, da bo konkurenca na področju generičnih zdravil vplivala na prodajo zdravila Azactam od konca leta.

Prialt, novo zdravilo za hude kronične bolečine, je bilo v ZDA odobreno v decembru 2004 in v prvem četrtletju 2005 poslano na trg. Prihodki od zdravila Prialt v drugem četrtletju 2005 so znašali 1,8 milijona USD, v primerjavi z 1,0 milijonom USD v prvem četrtletju 2005.

Prihodki iz proizvodnje in licenčnin

Prihodki iz proizvodnje in licenčnin iz poslovanja Elanove tehnologije zdravil so sestavljeni iz prihodkov od proizvodov proizvedenih za tretje stranke in licenčnin, predvsem zaradi prodaje proizvodov s strani tretjih strank, ki vključujejo Elanove tehnologije.

Prihodki iz proizvodnje in licenčnin so v drugem četrtletju 2005 znašali 47,5 milijona USD, kar predstavlja 50 % rast v primerjavi z 31,6 milijona USD v drugem četrtletju 2004. To odraža predvsem povečano prodajo proizvodov, ki vsebujejo Elanovo tehnologijo s strani tretjih strank, predvsem Tricor(TM) in povečane proizvodne dejavnosti za tretje stranke.

Prihodke iz proizvodnje in licenčnin je mogoče analizirati še na naslednji način:

Četrtletje
Zaključek 30. junija

Polletje Zaključek 30. junija
20042005
20042005
v milijonih USDv milijonih USD
v milijonih USDv milijonih USD

7,07,2Verelan(TM)12,316,3
--10,6Tricor--19,0
4,34,1Diltiazem(TM)11,29,1
2,34,3Skelaxin(TM)6,08,2
4,32,8Avinza(TM)8,04,9
13,718,5Drugo24,233,5

31,647,5Skupaj61,791,0

Razen proizvodov, navedenih v zgornji tabeli, v drugem četrtletju leta 2005 ali 2004 prodaja nobenega izmed drugih proizvodov ni predstavljala več kot 10 % prihodkov iz proizvodnje in licenčnin skupaj. Od skupaj 47,5 milijona USD prihodkov iz proizvodnje in licenčnin v drugem četrtletju 2005, licenčnine za proizvode, ki jih ni proizvedel Elan, predstavljajo 37 % (2004: 14 %).

Amortizirani prihodki

Rezultati za drugo četrtletje 2005 in 2004 vključujejo 8,5 milijona USD amortiziranih prihodkov, ki se nanašajo na licenciranje pravic za Elanovno generično obliko zdravila Adalat CC in spremembo Elanove licenčne pogodbe za zdravilo Avinza s podjetjem Ligand Pharmaceuticals, Inc, do česar je prišlo v letu 2002. Preostali neamortizirani prihodki od teh proizvodov v višini 52,2 milijona USD, ki so vključeni v pasivne časovne razmejitve, bodo priznani kot prihodki do junija 2007 (generično zdravilo Adalat CC) in do novembra 2006 (Avinza), kar odraža Elanovo neprekinjeno delovanje na področju proizvodnje teh izdelkov.

Prihodki iz opuščenih proizvodov

V letu 2004 je Elan prodal večje število proizvodov in dejavnosti, kot del svojega obnovitvenega načrta in posledično ponovno strateško umeščanje Elana kot biotehnološkega podjetja. Prihodki iz opuščenih proizvodov in dejavnosti so v drugem četrtletju 2005 znašali 0,4 milijona USD, v primerjavi s 17,7 milijona USD v istem obdobju v letu 2004, predvsem zaradi zdravila Zonegran. V drugem četrtletju 2005, je Elan zabeležil 20,0 milijonov USD iz naslova obravnavanja možnih pojavov, kar je povezano s prodajo zdravila Zonegran podjetju Eisai Co. Ltd. (Eisai). Obravnavanje možnih pojavov, ki je bilo zabeleženo kot dobiček iz naslova opustitve dejavnosti (glej stran 11), je bilo vključeno v predujme in druga obratna sredstva iz naslova konsolidirane bilance stanja z dne 30. junija 2005, prejeto pa je bilo julija 2005.

Pogodbeni prihodki

Pogodbeni prihodki so v drugem četrtletju 2005 znašali 7,0 milijonov USD, kar predstavlja zmanjšanje za 53 % v primerjavi s 15,0 milijoni USD, ki so bili zabeleženi v drugem četrtletju 2004, predvsem zaradi zmanjšanja prihodkov iz raziskav in mejnikov, ki izhajajo iz raziskovalnih in razvojnih dejavnosti in jih Elan izvaja v imenu tretjih strank. Med drugim je zmanjšanje tudi posledica časovnega načrtovanja prejemkov iz naslov mejnikov, dokončanja prehodnih raziskovalnih in razvojnih dejavnosti, ki so povezane z določenimi opuščenimi proizvodi (predvsem Skelaxin, Zelapar(TM) in Zonegran) in opuščanje dejavnosti, ki so povezane z zdravilom Sonata(TM).

Bruto dobiček

Bruto profitna marža iz naslova prihodkov od prodaje proizvodov je v drugem četrtletju 2005 znašala 64 % v primerjavi z 57 % v istem obdobju 2004. Do povečanja je prišlo predvsem zaradi sprememb v mešanici obvladovanja prodaje in stroškov.

Odhodki iz poslovanja

Stroški prodaje ter splošni in administrativni (SG&A) stroški so se povečali za 22 % na 91,4 milijona USD v drugem četrtletju 2005 s 75,1 milijona USD v istem četrtletju 2004 in jih je mogoče analizirati tako:

Četrtletje
Zaključek 30. junija

Polletje Zaključek 30. junija
20042005
20042005
v milijonih USDv milijonih USD
v milijonih USDv milijonih USD
60,657,2Preostali posli125,0110,7
--17,9Tysabri--48,2
14,516,3Amortizacija (predvsem Maxipime in Azactam)30,236,5

75,191,4Skupaj155,2195,4

SG&A odhodki ostalih poslov, ki ne vsebujejo amortizacije, so se zmanjšali za 6 % s 60,6 milijona USD v drugem četrtletju 2004 na 57,2 milijona USD v drugem četrtletju 2005 in vključujejo stroške sodne poravnave v višini 8,0 milijonov USD, povezane z BioPort in našim bivšim generalnim direktorjem. SG&A odhodki povezani z Tysabri, brez amortizacije, so znašali 17,9 milijona USD v drugem četrtletju 2005 v primerjavi z 30,3 milijona USD v prvem četrtletju 2005. Do zmanjšanja je prišlo zaradi takojšnih ukrepov za prilagoditev investicij in komercializacije zdravila Tysabri, ki je sledila prostovoljnemu umiku.

Stroški raziskav in razvoja (R&D) so znašali 64,3 milijona USD v drugem četrtletju 2005 v primerjavi z 65,0 milijoni USD v istem obdobju 2004 in 55,9 milijonov USD v prvem četrtletju 2005. Do povečanja v drugem četrtletju 2005 v primerjavi s prvim četrtletjem 2005 je prišlo predvsem zaradi stroškov povezanih s študijo ocene varnosti za zdravilo Tysabri in nenehnega pridobivanja bolnikov v II. fazi kliničnih preizkusov s humaniziranimi monoklonskimi protitelesi, AAB-001, za Alzheimerjevo bolezen. V stroške R&D je vključenih tudi 19,5 milijona USD, ki so povezani z zdravilom Tysabri (2004: 24,9 milijonov USD).

Čisti dobiček iz naslova deiznvestiranja poslov

Čisti dobiček iz naslova dezinvestiranja poslov je v drugem četrtletju 2005 znašal 21,0 milijonov USD v primerjavi z čistim dobičkom 38,9 milijona USD v istem obdobju 2004. V čistem dobičku v drugem četrtletju 2005 je vključenih tudi 20,0 milijonov USD (2004: 38,7 milijonov USD) iz naslova možnih pojavov, povezanih z umikom zdravila Zonegran (zonisamide). Poleg tega Elan pričakuje dodatne dobičke v vrednosti 48,0 milijonov USD od zdravila Eisai, če generično zdravilo zonisamide ne bo prišlo v ameriški trg pred 1. januarjem 2006.

Čisti dobički in izgube iz naslova obresti in naložb

Čisti dobički in izgube iz naslova obresti in naložb so predstavljali strošek 88,6 milijona USD za drugo četrtletje 2005, v primerjavi s stroškom 71,1 milijona USD v istem obdobju 2004 zaradi povečanih stroškov obresti in neto stroškov iz naslova predčasnega odplačila posojil, ki je bil kompenziran z zmanjšanimi investicijskimi izgubami.

V drugem četrtletju 2005 so odhodki za obresti znašali 34,7 milijona USD, v primerjavi s 24,4 milijona USD v istem obdobju 2004. Neto odhodki za obresti so se v drugem četrtletju 2005 povečali v primerjavi s primerljivim obdobjem v 2004, predvsem kot posledica izdaje prednostnih vrednostnih papirjev s fiksno ali spremenljivo obrestno mero v vrednosti 1,15 milijarde USD v novembru 2004, in so delno kompenzirani z odplačilom vrednostnih papirjev EPIL III in prihodki iz naslova obresti zaradi višjih povprečnih stanj denarnih sredstev.

V drugem četrtletju 2005 je bilo s prodajo investicij zbranih 33,3 milijona USD denarnih prejemkov. Preostali portfelj investicij, ki ima na dan 20. junija 2005 skupno knjižno vrednost 39,2 milijona USD, zmanjšano z 71,1 milijonov USD na dan 31. marca 2005, kar predstavlja približno 55 %, je v javnih družbah. V drugem četrtletju 2005 je prišlo do neto izgub iz investicij v vrednosti 1,7 milijona USD (2004: 46,7 milijona USD).

V drugem četrtletju 2005 smo izkoristili priložnosti na kapitalskih trgih in odplačali 242,8 milijona USD našega dolga za leto 2008 v obveznicah in 82,4 milijona USD v gotovini. Vrednost 242,8 milijona USD vsebuje 206,0 milijonov USD skupne vrednostni glavnice iz naslova 6,5 % zamenljivih vrednostnih papirjev, ki so bili kupljeni za približno 255,0 milijonov USD pri povprečni premiji, ki je bila ob dneva nakupa približno 4 % tržne vrednosti 6,5 % zamenljivih vrednostnih papirjev. Kupnina je bila poravnana z izdajo 27.762.801 certifikatov ADS pri ceni konverzije dolga 7,42 USD, skupaj z gotovino v vrednosti 49,1 milijona USD in pripisanimi obrestmi v vrednosti 0,7 milijona USD. Preostalo vrednost 36,9 milijona USD poplačila dolgov predstavlja skupna glavnica vrednostnih papirjev Athena, ki je bila kupljena za 33,3 milijona USD in pripisanimi obrestmi 0,6 milijona USD. Kot posledica odplačila je imel Elan neto stroške iz naslova predčasnega odplačila posojil v vrednosti 52,2 milijona USD, vključno s 5,2 milijona USD za odpisane stroške financiranja v drugem četrtletju 2005, Elanovi letni stroški obresti pa se bodo zmanjšali za približno 16 milijonov USD.

EBITDA

Negativen prilagojen EBITDA za drugo četrtletje 2005 znaša 58,7 milijona USD v primerjavi z negativnim prilagojenim EBITDA v vrednosti 45,7 milijona USD v istem obdobju 2004, predvsem zaradi zmanjšanja prihodkov in stroškov, ki so povezani z opuščanjem proizvodov in dejavnosti ter povečanja stroškov, povezanih z zdravilom Tysabri, poravnanih s povečanimi prihodki iz osnovne dejavnosti.

Negativen prilagojen EBITDA, ki ne vključuje zdravila Tysabri, je znašal 20,5 milijona USD v primerjavi s 35,8 milijona USD v prvem četrtletju 2005. Zmanjšanje negativnega prilagojenega EBITDA, ki ne vključuje zdravila Tysabri, je predvsem rezultat močne rasti prihodkov iz prodaje trženih proizvodov, ki so sledili obnovitvi zalog zdravila Maxipime v drugem četrtletju 2005, nadaljevanju rasti v poslovanju Elanove tehnologije zdravil in vpliva iniciative za brzdanje stroškov, ki so bile objavljene v zadnjem četrtletju. Negativen prilagojen EBITDA za Tysabri je znašal 38,2 milijona USD v drugem četrtletju 2005, v primerjavi z 60,1 milijona USD v prvem četrtletju 2005, kot posledica zmanjšanja stroškov, ki so nastali v prvem četrtletju 2005 in so bili povezani z prostovoljnim umikom zdravila Tysabri in zmanjšanih stroškov SG&A, delno pobotanimi s porastom stroškov, ki so povezani s trenutnim ocenjevanjem varnosti zdravila Tysabri.

Usklajevanje negativnega EBITDA in prilagojenega EBITDA z neto izgubami iz naslova neprekinjenega poslovanja, kot je bil podan v skladu z U.S. GAAP, je ponazorjeno na strani 3 v tabelah z naslovom »Nerevidirane finančne informacije, ki niso v skladu z GAAP EBITDA«.

Popravki napovedi za leto 2005

Elan ponavlja prejšnje usmeritve glede negativnega prilagojenega EBITDA za leto 2005, vključno s stroški, povezanimi z zdravilom Tysabri in prihodki od zdravila Tysabri v prvem polletju 2005, v obsegu od 240,0 milijonov USD do 260,0 milijonov USD.

Elan predvideva, da bodo skupni prihodki za leto 2005 znašali od 460,0 milijonov USD do 500,0 milijonov USD, kar pomeni, da bodo prihodki od prodaje izdelkov znašali od 430,0 milijonov USD do 460,0 milijonov USD, pogodbeni prihodki pa bodo v obsegu od 30,0 milijonov USD do 40,0 milijonov USD. Elan je predhodno pričakoval, da bodo skupni prihodki presegli 500,0 milijonov USD, vključno s 50,0 do 60,0 milijoni USD iz naslova pogodbenih prihodkov.

Predvideva se, da bo prilagojen EBITDA, ki ne vsebuje stroškov povezanih z zdravilom Tysabri, rentabilen ob koncu leta 2005 in bo, ne glede na 8,0 milijonov USD stroškov sodne poravnave, do katere je prišlo v drugem četrtletju 2005, znašal od - 50,0 milijonov USD do - 70,0 milijonov USD v celem letu.

Razvoj in raziskave

Tysabri (Natalizumab)

Kot je bilo 28. februarja 2005 predhodno objavljeno, Elan in Biogen Idec prostovoljno umikata zdravilo Tysabri z ameriškega trga, prav tako pa ustavljata tudi vse trenutne klinične preiskave. Celovita ocena varnosti s strani Elana in Biogena Idec, ki se nanaša na Tysabri še vedno poteka. Pričakovani mejniki za zdravilo Tysabri v letu 2005 za MS, Kronovo bolezen in revmatoidni artritis, bodo ponovno preučeni, ko bodo pridobljena mnenja glede ocene varnosti s strani zakonodajnih organov, na podlagi katerih bo določeno ustrezno razmerje med koristmi in tveganjem ter nadaljnji razvoj zdravila Tysabri.

30. junija 2005 sta Elan in Biogen Idec objavila, da je ENCORE, druga faza III poskusnega uvajanja zdravila Tysabri za zdravljenje zmernih do hudih oblik Kronove bolezni pri bolnikih z znaki aktivnega vnetja, dosegel primarno zaključno točko kliničnega odziva, ko je določeno s pomočjo znižanja za 70 točk v osnovnem točkovnem sistemu indeksa za Kronovo bolezen (CDAI), tako v 8., kot tudi v 12. tednu. Poleg tega je ENCORE izpolnil vse sekundarne končne točke, vključno s klinično remisijo tako v 8., kot tudi v 12. tednu. Klinična remisija je bila določena kot doseganje rezultata CDAI, ki je enak ali manjši od 150 tako v 8., kot tudi v 12. tednu. Zaznati ni bilo nikakršnih opaznih razlik v splošnih neželenih učinkih ali resnih neželenih učinkov med skupinami zdravljenim s placebom in TYSABRI. Najpogostejši nezaželeni učinki, ki jih je bilo mogoče zaznati med poskusnim obdobjem, so bili glavoboli, slabost v želodcu, bolečine v trebuhu in nazofaringitis.

Podrobnejši podatki pridobljeni pri ENCORE, vključno z nadaljnjimi podanalizami odzivov in stopenj remisije, kot tudi kliničnih v vplivov v drugih časovnih točkah, vplivov na kazalnike vnetja in podatki o kvaliteti življenja, bodo predstavljeni na prihajajočem zdravstvenem srečanju.

Alzheimerjeva bolezen in druge nevrodegenerativne bolezni

Elan je odločen, da bo gradil na svojih prodornih raziskavah in bogatih izkušnjah na področju Alzheimerjeve bolezni (AD), prav tako pa proučuje tudi druge nevrodegenerativne bolezni, kot je Parkinsonova bolezen.

Skupaj s podjetjem Wyeth še vedno napredujemo na področju programa imunoterapije Alzheimerjeve bolezni. V prvi polovici leta 2005 smo začeli s fazo II kliničnih preizkusov s humaniziranimi monoklonskimi protitelesi, AAB-001, ki so zasnovani in razviti z namenom odstranjevanja nevrotoksičnih beta-amiloidnih peptidov, ki se nabirajo v možganih bolnikov z AD. Prvi test je naključna, dvojno slepa, s placebom nadzorovana študija z večkratnim zvišanjem odmerkov pri 180 bolnikih z blago do srednje težko Alzheimerjevo boleznijo. Test se bo izvajal na približno 30 mestih v ZDA, jemanje zdravila pa je načrtovano za obdobje 18 mesecev, s predvidenimi vmesnimi analizami. Ključne končne točke bodo vsebovale ADAS-Cog (za ocenjevanje kognicije), nevropsihološko baterijo testov (NBT) in DAD oceno (za merjenje kakovosti življenja). Drugi preizkus je slikovna študija Alzheimerjevih beta-amiloidov na 30 bolnikih, jemanje zdravila pa je predvideno za obdobje 18 mesecev.

Elan in Wyeth sta na dobri poti, da v drugi polovici tega leta začneta s testi I. faze za ACC-001 in aktivni Abeta imunoterapevtski konjugat.

Elan je svoje raziskave prav tako osredotočil na majhne molekularne inhibitorje beta sekretaze in gama sekretaze, encime, katerih učinkovanje naj bi vplivalo na zbiranje amiloidnih oblog v možganih bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo.

O Elanu

Podjetje Elan Corporation (NYSE: ELN), plc. je biotehnološko podjetje, ki temelji na nevroznanosti. Zavezani smo k temu, da izboljšamo življenje bolnikov in njihovih družin z osredotočanjem na uvajanje inovacij v znanost in na ta način zapolnimo pomembne zdravstvene potrebe, ki jim ni zadoščeno in še vedno obstajajo vse povsod po svetu. Z delnicami podjetja Elan se trguje na Londonski, Dublinski in New Yorški borzi. Za dodatne informacije o podjetju, obiščite spletno stran http://www.elan.com.

Napovedi

Ta dokument, vključno z celotnim razdelkom z naslovom »Popravki obetov za leto 2005« in prilogama I in II, vsebuje napovedi o finančnem stanju Elana, rezultate delovanja, napovedi glede poslovanja in proizvodov v raziskavah, ki vsebujejo velika tveganja in negotovosti. Te izjave lahko prepoznate po tem, da vsebujejo besede, kot so »predvidevati«, »ocenjevati«, »projekt«, »cilj«, »namen«, »načrt«, »verjeti« ter druge besede in izraze s podobnim pomenom v povezavi s kakršno koli razpravo glede delovanja v prihodnosti, finančne uspešnosti ali dogodkov. Med dejavniki, ki bi lahko povzročili, da se dejanski rezultati bistveno razlikujejo od tistih, ki so opisani ali nakazani v tem dokumentu, so: Ali bo in kdaj bo Elan lahko ponovno pričel s trženjem in razvojem zdravila Tysabri; tudi če bo Elan lahko ponovno pričel s trženjem in razvojem zdravila Tysabri, kakšen je potencial zdravila Tysabri in potencial za uspešen razvoj in komercializacijo dodatnih proizvodov, vključno s tistimi, ki uporabljajo Tysabri; potencial Elanovih trenutnih proizvodov, predvsem zdravil Maxipime in Azactam; sposobnost Elana da ohranja zadostna denarna sredstva, likvidna sredstva, investicije in druga sredstva, ki jih je mogoče zbrati, na taki stopnji, da bo ustrezala likvidnostnim zahtevam; uspešnost raziskav in razvoja ter hitrost doseganja zakonskega pooblastila in dajanja proizvodov na trg; konkurenčni razvoji, ki vplivajo na Elanove proizvode; sposobnost uspešnega trženja tako novih, kot tudi obstoječih izdelkov; težave ali zamude pri izdelavi in oskrbi z Elanovimi produkti; vzorci nabave; vpliv generične konkurence in konkurence z blagovno znamko po izteku Elanovih patentov, vključno z vplivom kakršne koli generične konkurence, ki bo sledila izgubi ekskluzivnega patenta za Azactam v oktobru 2005; ali bodo omejevalni dogovori na področju Elanovih obveznosti za povračilo dolgov negativno vplivali na Elan; trend v smeri zniževanja stroškov za zdravstveno oskrbo in vodeno zdravstveno oskrbo, vključno z Medicare in Medicaid; morebitni vplivi Zakona o predpisovanju, izboljšavi in modernizaciji zdravil za Medicare iz leta 2003; morebitna zakonodaja, ki bo vplivala na cene in izplačevanje v farmaciji, tako doma kot v tujini; nezmožnost delovanja v skladu z zakoni o podkupninah in neupravičenih terjatvah; nezmožnost izpolnjevanja plačilnih obveznosti v skladu z Medicaid in drugimi vladnimi programi; izpostavljenost stroškom v zvezi z jamstvom za izdelke, drugimi vrstami tožb in pravno zaščito ter tveganji škodljivih odločitev ali poravnav v zvezi z jamstvom za proizvode, zaščito patentov, vladne raziskave in druge pravne postopke; sposobnost Elana da zavaruje svoje patente in drugo intelektualno lastnino; terjatve in zahtevki, ki se lahko pojavijo v zvezi z varnostjo ali učinkovitostjo Elanovih proizvodov ali morebitnih proizvodov; nihanje obrestne mere in tečajev tujih valut; vladni zakoni in uredbe, ki vplivajo na delovanje tako doma, kot tudi v tujini, vključno z davčnimi obveznostmi; splošne spremembe v splošno veljavnih računovodskih načelih v ZDA, v tujini in na Irskem; rast stroškov in izdatkov; spremembe mešanic proizvodov; vplivi pridobivanja, odvzema, preoblikovanja, umika proizvodov in drugih neobičajnih okoliščin. Dodaten seznam in opisi teh tveganj, negotovosti in drugih zadev lahko najdete v obrazcu 20-F podjetja Elan za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2004 in v poročilih o tujih izdajateljih podjetja Elan na obrazcu 6-K, ki so bila priložena SEC (Komisiji za vrednostne papirje in devizne tečaje). Elan ne prevzema nikakršnih odgovornosti za posodabljanje kakršnih koli izjav glede napovedi, pa naj bodo posledica novih informacij, preteklih dogodkov ali česar koli drugega.

Elan neprestano ocenjuje svoje likvidnostne zahteve, potrebe po kapitalu ter razpoložljivost virov glede na, med drugim, alternativno uporabo kapitala, zahteve odplačevanja kreditov, stroške dolga in osnovnega kapitala družbe ter ocenjena denarna sredstva v prihodnosti. Elan lahko zbere dodaten kapital, vire ali refinancira neporavnane obveznosti, ponovno odkupi materialne količine neporavnanih obveznosti, razmisli o odprodaji proizvodov, deležev v odvisnih podjetjih, unovčljivih investicijskih vrednostnih papirjev ali drugih sredstev, ali pa izbere kombinacijo teh ukrepov ali druge korake, da bi na ta način povečal ali upravljal svoja likvidnostna in kapitalska sredstva. Kateri koli izmed teh ukrepov ali korakov, vključno s kakršno koli odprodajo sredstev ali ponovnega odkupa neporavnanih obveznosti, je lahko pomemben. Pri normalnem poteku poslovanja lahko Elan razišče, ovrednoti, obravnava ali se v prihodnje odloči za pridobitev podjetij ali proizvodov, naložbe v dolgoročna sredstva, investicije in katere koli druge poslovne priložnosti. V primeru kakršnih koli pridobitev, naložb v osnovna sredstva, investicij ali drugih poslovnih priložnosti v prihodnosti, lahko Elan uporabi denarna sredstva, ki so mu na voljo ali zbere dodaten kapital, vključno z izdajo dodatnega dolga.

Elan Finančni rezultati za prvo četrtletje 2005

Priloga I

V prejšnjih četrtletjih in v skladu z SFAS št. 144, je Elan zabeležil rezultate in dobičke ali izgube iz naslova njegovih opuščenih poslov, vključno z Elan Transdermal Technologies, Athena Diagnostics, Elan Diagnostics, proizvodno podjetje v Italiji, portfelj protibolečinskih izdelkov, Actiq(TM), dermatološki portfelj izdelkov, Abelcet(TM) U.S. in Canada, Frova(TM), Myobloc(TM) in dva proizvoda, ki sta bila tržena v Veliki Britaniji in na Irskem, znotraj opuščenih poslov v konsolidiranem izkazu poslovnega izida. Analiza rezultatov opuščenih poslov je prikazana spodaj.

Elan je prav tako prodal številna druga sredstva in podjetja (predvsem franšizo primarne oskrbe, podjetje za prodajo in trženje v Evropi in Zonegran), ki v skladu z SFAS št. 144 niso vključena v opuščene posle. Elan meni, da je precej udeležen v poslovanju teh podjetij, na primer, preko stalnih dogovorov o dobavi ali dejavnosti v zvezi s pripravki.

Četrtletje
Zaključek 30. junija
Ustavljeno poslovanje (nerevidirano)Polletje Zaključek 30. junija
20042005
20042005
v milijonih USDv milijonih USD
v milijonih USDv milijonih USD


Prihodki

7,6--Prihodki iz prodaje proizvodov23,4--
5,0--Prihodki iz sklenjenih pogodb5,0--

12,6--Prihodki skupaj28,4--Odhodki iz poslovanja

5,2--Stroški prodanega blaga13,1--
3,5(0,4)Raziskave in razvoj5,6(0,5)
1,2--Prodajni, režijski in upravni stroški6,80,3

14,8(0,2)Čisti (dobiček)/izguba iz naslova deiznvestiranja poslov15,3(0,2)

24,7(0,6)Odhodki iz poslovanja skupaj40,8(0,4)

(12,1)0,6Dobiček/(izguba) iz poslovanja(12,4)0,4

0,3--Čisti dobiček iz naložb0,4--

(11,8)0,6Čisti prihodki/(izguba) iz naslova ustavljenega poslovanja, pred obdavčitvijo(12,0)0,4
----Rezervacije za davčne obveznosti----

(11,8)0,6Čisti prihodki/(izguba) iz naslova ustavljenega poslovanja(12,0)0,4Finančne informacije, ki niso v skladu z GAAPEBITDA


(11,8)0,6Čisti prihodki/(izguba) iz naslova ustavljenega poslovanja(12,0)0,4

0,2--Amortizacija, vključena v dobičke/(izgube) iz poslovanja1,1--

(4,6)--Amortizirani prihodki, vključeni v skupne prihodke(4,6)--

(16,2)0,6EBITDA(15,5)0,4

14,8(0,2)Čisti (dobiček)/izguba iz naslova deiznvestiranja poslovanja15,3(0,2)
(0,3)--Čisti dobiček iz naložb(0,4)--

(1,7)0,4Prilagojen EBITDA(0,6)0,2

Priloga II

Četrtletje Zaključek 30. junija 2005
Polletje Zaključek 30. junija 2005
TysabriPreostali posliSkupaj
TysabriPreostali posliSkupaj
v milijonih USDv milijonih USDv milijonih USD
v milijonih USDv milijonih USDv milijonih USDPrihodki


(1,3)112,9111,6Prihodki iz prodaje proizvodov (1)11,6195,4207,0
1,75,37,0Prihodki iz sklenjenih pogodb3,710,614,30,4118,2118,6Prihodki skupaj15,3206,0221,3


Odhodki iz poslovanja
(0,5)40,239,7Stroški prodanega blaga (2)24,876,5101,3


18,473,091,4Prodajni, režijski in upravni stroški (3)49,2146,2195,419,544,864,3Raziskave in razvoj36,983,3120,2--(21,0)(21,0)Čisti dobiček iz naslova deiznvestiranja poslovanja--(65,1)(65,1)


--(0,9)(0,9)Načrt obnove in drugi pomembni stroški--(0,9)(0,9)37,4136,1173,5Odhodki iz poslovanja skupaj110,9240,0350,9(37,0)(17,9)(54,9)Izguba iz poslovanja(95,6)(34,0)(129,6)0,530,230,7Amortizacija1,064,265,2
(1,7)(11,6)(13,3)Amortizirani stroški(3,7)(21,2)(24,9)


--(21,0)(21,0)Čisti dobiček iz naslova deiznvestiranja poslov--(65,1)(65,1)--0,70,7Prejeti in odloženi prihodki--0,70,7


--(0,9)(0,9)Načrt obnove in drugi pomembni stroški--(0,9)(0,9)(38,2)(20,5)(58,7)Prilagojen EBITDA(98,3)(56,3)(154,6)

(1) Prihodki od prodaje Tysabri v polletju, ki se je končalo 30. junija 2005 znašajo 17,7 milijona USD neto iz naslova prihodkov od prodaje, ki je povezana z umaknitvijo proizvoda.

(2) Prihodki od prodaje Tysabri v polletju, ki se je končalo 30. junija 2005 znašajo 14,0 milijonov USD neto iz naslova odpisa drobnega inventarja, ki je povezan s prekinitvijo trženja zdravila Tysabri.

(3) Splošni stroški in stroški podjetja niso bili razporejeni v zdravilo Tysabri.

KONTAKT
Elan Corporation, plc

Odnosi z vlagatelji:
Emer Reynolds, 353-1-709-4000
ali
Chris Burns, 800-252-3526

ali

Odnosi z mediji:
Davia Temin or Brian McGlynn, 212-407-5740
ali
Elizabeth Headon, 353-1-498-0300