O-STA

V letu 2020 uspešno uresničili načrtovano

Velenje, 20. april 2021 - Na sinočnji seji sveta so svetniki sprejeli Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020, ki ga je predstavil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Kljub epidemiji smo uresničili načrtovane projekte in investicije, ki predstavljajo kar 40 % vseh odhodkov. Prihodki in prejemki so bili v letu 2020 realizirani v višini 49.443.552 evrov, odhodki in izdatki pa v višini 48.192.865 evrov. Skupaj s presežkom in prenosom iz preteklih let smo ustvarili stanje sredstev na računih v višini 6.232.668 evrov. V primerjavi s sprejetim proračunom smo v letu 2020 realizirali 95 % vseh prihodkov in prejemkov ter 88 % vseh odhodkov.

Pomembnejše investicije v letu 2020 so bile naložbe po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe (v nadaljevanju CTN) - 10,1 milijona evrov, obnove cest - 1,4 milijona evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo - milijon evrov, razširitev Poslovne cone Stara vas II. faza - 642 tisoč evrov, odkupi zemljišč - 428 tisoč evrov, vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline - 420 tisoč evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo - 373 tisoč evrov, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj - 370 tisoč evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda - 347 tisoč evrov, ureditev in zaris kolesarskih stez - 286 tisoč evrov in naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju čiščenja odpadnih voda - 237 tisoč evrov.

Za izvedbo najpomembnejših projektov CTN Prireditveni oder in prostor, CTN Mestno kolesarsko omrežje - zahod, CTN Mestno kolesarsko omrežje - center, CTN Stari trg 11 in CTN Revitalizacija starotrškega jedra smo lani namenili več kot 10,1 milijona evrov, od tega smo v letu 2020 za 4 projekte uspeli pridobiti več kot 7,1 milijona evrov sofinancerskih sredstev.

V okviru operacije CTN Mestno kolesarsko omrežje (center in zahod) smo lani uredili približno 21 kilometrov kolesarskih povezav v mestu ter odprli dve novi Bicy postaji, ki se nahajata na Velenjski plaži in v Poslovni coni Stara vas. Zgradili smo tudi 21 parkirišč za kolesa, ki smo jih umestili predvsem v bližino objektov javnega pomena. Kupili smo 70 električnih koles, s katerimi smo nadgradili sistem Bicy in tako približali uporabo koles tudi tistim, ki težje premagujejo klančine.

V Starem Velenju se izvajata dva projekta prenove starega mestnega jedra, in sicer CTN Stari trg 11 in CTN Revitalizacija starotrškega jedra, sofinancirana z evropskimi in državnimi sredstvi v višini več kot 2,7 milijona evrov. V okviru projekta CTN Stari trg 11, ki je v zaključni fazi, smo na podlagi smernic Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije staro stavbo, ki so jo mnogi poznali po gostinskem lokalu Čuk, porušili in zgradili novo ter uredili okolico z večjim parkiriščem. Nova stavba bo namenjena novim podjetjem in obrtnikom za izvajanje različnih storitvenih in obrtnih dejavnosti, ki bodo spodbujale razvoj drobnega gospodarstva in obrti v starem mestnem jedru. V okviru projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra se po rušitvi dotrajane stavbe Stara pekarna gradi nova stavba. Pred stavbo bo urejen nov tlakovani trg, namenjen izvajanju dogodkov, rokodelskim tržnicam in ostalim kulturnim prireditvam. V sklopu obnove se celovito obnavljajo tudi javne ceste ter dotrajani komunalni in infrastrukturni vodi. V letu 2020 je bila prenovljena tudi vsa infrastruktura in prometne površine ceste proti Kavčam.

Razširili smo Poslovno cono Stara vas, ki se nahaja v neposredni bližini predvidene trase 3. razvojne osi. Pridobili smo komunalno urejene površine, ki so prometno dostopne in zanimive za nove investitorje. S projektom zagotavljamo ustrezno infrastrukturo za hitrejšo rast in razvoj malih in srednjih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest v Šaleški dolini in širši regiji. Izvedena je bila celovita komunalna infrastruktura, uredili smo dvosmerno cesto z obojestranskim pločnikom in zasadili 69 dreves.

V letu 2020 smo nadaljevali z zamenjavo gasilskih vozil tipa GVM-1 v vseh prostovoljnih gasilskih društvih naše občine. Gre za sodobno vozilo, ki je namenjeno vožnji gasilcev na intervencije, posredovanju prvih posredovalcev in drugim potrebam gasilskih društev. Lani je novo vozilo dobilo PGD Pesje, letos pa ga bosta dobila še PGD Škale ter PGD Šalek.

Zavedamo se, da brez dobrih pogojev za delo tudi naši javni zavodi ne morejo uspešno delovati. Zato smo proračunska sredstva namenili tudi Zdravstvenemu domu Velenje. V višini 70 tisoč evrov smo sofinancirali preureditev prostorov patronaže, pediatrije in Centra za duševno zdravje.

Kljub izrednim zdravstvenim razmeram smo zagotavljali financiranje številnim drugim projektom socialne košarice, ki lajšajo vsakdan občanov in zmanjšujejo stroške družinskega proračuna (brezplačen mestni potniški promet, denarna pomoč ob rojstvu otroka, enkratne izredne denarne pomoči, brezplačno pravno svetovanje, Mestna blagajna, zavetišče za brezdomce, javna kuhinja, projekt Viški hrane ...).

Za obnovo cest smo v lanskem letu namenili 467 tisoč evrov. Med drugim smo asfaltirali in rekonstruirali cesti v zaselku Tajna v Krajevni skupnosti Podkraj. V skupni dolžini 754 metrov smo uredili še del meteorne kanalizacije. Vrednost del je znašala 157 tisoč evrov.

V letu 2020 je bila večina sredstev za vzdrževanje objektov Vrtca Velenje namenjena za prenovo stanovanja v prostorih Krajevne skupnosti Konovo v nova oddelka vrtca v enoti Čebelica in ureditev prostora za nov oddelek vrtca v POŠ Škale. Sredstva smo namenili tudi za sanacijo sanitarij v enoti Jakec, izdelavo tehnološkega načrta za kuhinjo v enoti Lučka, sanacijo tal v enoti Cirkovce ter razpok v enoti Sonček v Šentilju, za izdelavo gradbene dokumentacije za prenovo sanitarij v enoti Tinkara ter za geodetski načrt enot Najdihojca in Mojca.

Za vzdrževanje osnovnih šol vsako leto namenjamo 180 tisoč evrov. S temi sredstvi poizkušamo zagotavljati varne in času primerne pogoje za kvalitetno izvedbo šolskih programov. Največ sredstev smo namenili za sanacijo sanitarij v Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje ter novo knjižnico na OŠ Mihe Pintarja Toleda. Nekaj manjših vzdrževalnih del smo opravili na strehah šol in strojnih inštalacijah.

Obnovili smo tudi športne objekte, ki ne spadajo k osnovnim šolam. Tako je bila narejena streha nad baliniščem v Krajevni skupnosti Konovo, obnovljena je bila trim steza, strelišče smo opremili z elektronskimi tarčami, zamenjali smo tudi kar nekaj košarkarskih košev.

V letu 2020 smo za investicijsko vzdrževanje stanovanj namenili 376 tisoč evrov. Celovito smo adaptirali 10 izpraznjenih stanovanj, zamenjali stavbno pohištvo ter obnovili 20 kopalnic, ki so bile v najslabšem stanju. Sofinancirali smo sanacije fasad in vgradnjo dvigal v deležu lastništva stanovanj občine.

Energetsko smo obnovili tudi fasado na Večnamenskem domu KS Vinska Gora v višini 98 tisoč evrov.

Mestna občina Velenje ves čas posebno pozornost namenja programom in projektom, ki omogočajo boljšo kvaliteto življenja občankam in občanom. V času epidemije, ki je drastično posegla v naša življenja, smo najbolj ranljivim skupinam prebivalcev pomagali na različne načine. Zagotavljali smo tople obroke, vrtčevskim otrokom in šolarjem nujno varstvo, nakupe hrane, plačevanje položnic, računalniško in zaščitno opremo ... Na spremenjene razmere smo se hitro in uspešno odzvali. Civilna zaščita Mestne občine Velenje je v letu 2020 razdelila zaščitno opremo v ocenjeni vrednosti 150 tisoč evrov. Med upravičence so razdelili skoraj 105 tisoč zaščitnih mask, več kot tisoč rokavic, 351 razkužil, 43 očal in 238 kosov zaščitnih oblek. Člani prostovoljne skupine Udarnik Mladinskega centra Velenje so dostavili 4.400 toplih obrokov.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje