O-STA

Za mlade znižujemo komunalni prispevek za 50 odstotkov

Velenje, 26. maj 2021 - Na pobudo župana Mestne občine Velenje Petra Dermola je bil na včerajšnji seji Sveta Mestne občine Velenje predstavljen osnutek odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade. Predvidevamo, da bodo svetniki odlok dokončno sprejeli na svoji junijski seji. Višina subvencije za posameznega upravičenca bo znašala 50 % odmerjenega komunalnega prispevka in je omejena na višino 5.000 evrov. Mestna občina Velenje bo za ta namen morala nadomestiti sredstva iz občinskega proračuna v okvirni višini 40.000 evrov letno. Gre za enega izmed ukrepov, s katerimi prispevamo k boljši kvaliteti življenja mladih in mladih družin v naši občini.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je na podlagi pobude, ki so jo mladi predstavili na jesenskem generacijskem forumu, predlagal pripravo akta, ki bo mladim omogočil subvencioniranje komunalnega prispevka. Predlagana subvencija predstavlja enkratno denarno pomoč, ki pripada mladim, ki niso stari več kot 35 let, kot spodbuda za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja z gradnjo novega stanovanjskega objekta, prizidavo ali rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta na območju občine. Obenem mora upravičenec izpolnjevati tudi pogoj, da je zemljiškoknjižni lastnik zemljišča, na katerem je predvidena gradnja oziroma rekonstrukcija, ali pa ima pravico graditi na podlagi ustanovljene in vknjižene stavbne pravice. Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša 50 % odmerjenega komunalnega prispevka in je omejena na 5.000 evrov. Ob 50-% subvenciji bi višina potrebnih sredstev v proračunu Mestne občine Velenje znašala okvirno 40.000 evrov za posamezno proračunsko leto.

Z zagotavljanjem finančnih spodbud za gradnjo namerava Mestna občina Velenje spodbujati mlade, da svoje stanovanjsko vprašanje rešujejo v Velenju. Zagotavljanje ustreznih možnosti oz. podpornega okolja za ureditev primernih stanovanjskih razmer ima več pozitivnih vidikov, predvsem v smislu hitrejšega odseljevanja od staršev in prevzemanja različnih vrst odgovornosti v vsakodnevnem življenju in ohranjanja mladih v lokalnem okolju ter njihovi aktivaciji v sferah družbenega življenja.

Osnutek akta je bil predhodno posredovan različnim mladinskim organizacijam, ki na vsebino odloka niso imele pripomb in ga v celoti podpirajo.