O-STA

Zahtevamo zamrznitev postopkov in vrnitev strategije v javno obravnavo

Velenje, 17. junij 2021 - Člani Operativne skupine SAŠA regije za prestrukturiranje so se včeraj udeležili sestanka na Ministrstvu za infrastrukturo RS v zvezi z oddanimi pripombami na strategijo za izstop iz premoga. Zaradi neupoštevanja oddanih ključnih pripomb na dokument v postopku javne obravnave je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol v imenu operativne skupine predlagal zamrznitev postopkov v zvezi s sprejemanjem strategije. Zahtevali so tudi obnovo postopka za upoštevanje pripomb in vključitev vseh ključnih deležnikov, vse dokler se ne doseže skupni dogovor. Z državnim sekretarjem Blažem Košorokom so se dogovorili, da nemudoma skličejo sestanek z Evropsko komisijo, na katerem bodo lahko sodelovali tudi člani operativne skupine in prejeli konkretnejša pojasnila in usmeritve.

Kot smo v Šaleški dolini in SAŠA regiji že večkrat opozarjali, v predlagani Nacionalni strategiji za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda niso upoštevane pripombe in stališča lokalnih skupnosti, sindikatov, Državnega sveta, GZS in drugih akterjev, kljub temu da smo jih podajali ves čas postopka priprave strategije. V obstoječi strategiji je namreč zavezujoča le letnica izstopa premoga najkasneje do leta 2033, vsi ostali ključni elementi o tem, kako pravičen prehod izpeljati, niso navedeni. Opozarjali smo, da v dokumentu manjka zaveza k sprejemu zakonodajnega paketa, ki bo definiral jasne finančne vire za gospodarsko, okoljsko in energetsko preobrazbo Šaleške doline, kdo bo financiral prenovo daljinskega ogrevanja, našteti so le možni viri financiranja, brez javnih zavez, da bodo sredstva prišla v dolino za pravi namen, ni vmesnih ciljev ali mejnikov, ki bi se periodično spremljali za obvladovanje tveganj. V strategiji je upoštevan zgolj okoljski vidik, niso pa upoštevani socialni, gospodarski in energetski vidik. Zahtevamo, da se osnutek strategije dopolni s ključnimi predpogoji, ki morajo biti izpolnjeni, nato lahko govorimo o relevantni letnici izstopa.

Predvidena sredstva za uspešen proces prestrukturiranja iz Sklada za pravičen prehod (SPP) niso zadostna, sredstva iz Podnebnega sklada bi se morala vračati v dolino v obliki sofinanciranja okoljskih projektov. Degradirano okolje bi se moralo sanirati s pomočjo virov sredstev, ki bodo predvidena v Zakonu o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, ne pa iz SPP sredstev, kar je trenutno predvideno. V dolini pričakujemo tudi finančno podporo države za financiranje nadomestnega vira toplote za daljinsko ogrevanje Šaleške doline. Le z vključenimi vsemi vidiki bi lahko bil dosežen t. i. pravičen prehod z doseženim socialnim dialogom, h kateremu si prizadevamo, saj ne želimo, da se v Šaleški dolini ponovi scenarij iz Zasavja.

Ker je dokument pripravljen zgolj enostransko, kar pomeni, da je Ministrstvo za infrastrukturo na sestankih člane operativne skupine zgolj seznanjalo s postopki, nikakor pa ne aktivno vključevalo, upoštevalo njihove dopolnitve ali iskalo skupen konsenz, je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol predlagal zamrznitev postopkov za sprejetje Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda.

Delovnega sestanka na Ministrstvu za infrastrukturo so se udeležili: državni sekretar Blaž Košorok, generalni direktor Direktorata za energijo mag. Hinko Šolinc, državna sekretarka z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič, vodja Sektorja za pravne in mednarodne energetske zadeve mag. Tina Seršen in direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje Mojca Pršina.

V imenu članov Operativne skupine SAŠA regije so se sestanka udeležili: župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, župan Občine Šoštanj Darko Menih, župan Občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar, direktorica Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije mag. Biljana Škarja, predsednik Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije Branko Sevčnikar, predsednik Sindikata Premogovnika Velenje Simon Lamot, predsednik Sindikata SDRES Asmir Bećarević, direktor občinske uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori, direktor občinske uprave Občine Šoštanj Drago Koren in vodja Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje Mestne občine Velenje Karla Sitar.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje
Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana
T: 03 8961 736