O-STA

Vabilo k javni razpravi o predlogu sprememb Slovenskega kodeksa upravljanja za javne delniške družbe

Ljubljana, 17. september 2021 - Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije vabita k javni razpravi o predlogu sprememb Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki bo stopil v veljavo s 1. januarjem 2022. Ta kodeks bo nadomestil do sedaj veljavnega iz leta 2016.

Posodobljen kodeks poleg redakcijskih in nomotehničnih popravkov vsebuje tudi pomembne vsebinske spremembe, ki so predstavljene v preambuli kodeksa in po posameznih načelih v obrazložitvi sprememb kodeksa. Razlogi za prenovo kodeksa po petih letih so predvsem v spremembi regulatornega okolja, ki se je odrazilo v noveli ZGD-1, drugi relevantni zakonodaji in vrsti novih priporočil dobre prakse korporativnega upravljanja doma in v tujini. Namen kodeksa ostaja enak. Kodeks podaja priporočila dobre prakse upravljanja, nadzora in vodenja javnih delniških družb, katerih delnice so uvrščene na organizirani trg v Sloveniji. Priporočilom lahko sledijo tudi druge družbe z namenom oblikovati transparenten in razumljiv sistem upravljanja, ki dviguje raven zaupanja tako domačih kot tujih vlagateljev, zaposlenih in tudi širše javnosti v slovenski sistem upravljanja družb. V okviru javne razprave predstavljamo Poročilo o analizi skladnosti s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb za javne družbe za obdobje 2017-2019.

Poziv k javni razpravi do 20. oktobra!

Prosimo vas, da vaše pripombe posredujete Združenju nadzornikov Slovenije najkasneje do 20. oktobra 2021, na E: info@zdruzenje-ns.si.

Predlagane pripombe bomo obravnavali in oblikovali čistopis dokumenta, ki ga bo potrdil Upravni odbor ZNS in uprava Ljubljanske borze. S tem bo kodeks stopil v veljavo.