O-STA

Izobraževanje za delavske predstavnike v NS (5. oktober)

Seminar: Izobraževanje za delavske predstavnike v nadzornih svetih - 2023

5. oktober 2023, Ljubljana, GZS

Delavci opravljajo pomembno vlogo pri upravljanju gospodarskih družb. Aktivno sodelovanje delavcev v organih družb izboljšuje korporacijsko upravljanje družbe, saj predstavniki delavcev prinašajo poglobljen vpogled v delovanje družbe in tudi specializirano znanje s področja dejavnosti družbe. V delovanje organa vodenja ali nadzora prinašajo neposredno védenje o razmerah v družbi in v okviru interesa družbe izpostavljajo teme, ki so pomembne za zaposlene.

Program je namenjen članom in kandidatom za članstvo v nadzornem svetu, ki so predstavniki delavcev ter deležnikom, ki z njimi pri tem sodelujejo, med njimi tudi sekretarjem nadzornega sveta, predstavnikom strokovnih služb v družbi in članom sveta delavcev.

PROGRAM 8.30 - 14.00

Izzivi sodelovanja delavcev v organih nadzora in razvojni trendi

- Predstavitev izsledkov nacionalnih in mednarodnih raziskav.

- Aktualni izzivi v praksi v d. d. in d. o. o.

- Dogajanje na evropski ravni in predlogi bodočih ureditev.

Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev v organu nadzora

- Kaj je interes družbe in vloga delavcev v organih družbe?

- Kandidacijski postopek in postopek izvolitve (izborni postopek) predstavnikov delavcev v organ nadzora.

- Pogoji za kandidate za predstavnike delavcev v organu nadzora.

- Upravljanje nasprotja interesov in neodvisnost predstavnikov delavcev v organu nadzora.

- Odpoklic predstavnikov delavcev v organu nadzora.

- Komunikacija predstavnikov delavcev v organih družbe s svetom delavcev.

- Sodelovanje predstavnikov delavcev v organu nadzora in njegovih komisijah.

- Poročilo o soupravljanju.

- Delavski direktor.

DELAVNICA S PRAKTIČNIMI PRIMERI - delo v skupinah

Več na: https://www.zdruzenje-ns.si/aktualno/dogodki/izobrazevanje-za-delavske-predstavnike-v-nadzornih-svetih-2023-460#tabs-2/