O-STA

Ali besede predsednika vlade in ministra še kaj veljajo?

Sporočilo za javnost

Velenje, 21. oktober 2021 - Na spletni strani vlade so v tem tednu med gradivi v obravnavi objavili Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. V objavljeni strategiji ni upoštevano, kar je bilo dogovorjeno ob septembrskem obisku Vlade Republike Slovenije v Savinjski regiji. V strategijo niso vključili zaveze o zagotovitvi 5.000 novih primerljivih in stabilnih delovnih mest. Prav tako je v strategiji kot leto zapiranja Premogovnika Velenje določeno leto 2033, in ne, kot obljubljeno, drseča letnica zapiranja, kjer bi letnico zaprtja premogovnika določili na podlagi spremljanja mejnikov. Kar pomeni, da strategija o izstopu iz premoga, ki je pripravljena za obravnavo na vladi, ne omogoča pravičnega prehoda in je v takšni obliki ne moremo podpreti. Pričakovali smo, da se bodo predstavniki Vlade Republike Slovenije pri pripravi strategije držali obljubljenega.

Presenečeni smo, da so pripravljavci v povzetku gradiva za vlado zapisali, da strategija ne bo imela posledic za javnofinančna sredstva nad 40.000 evrov v tekočem letu in naslednjih treh letih ter administrativnih posledic. Prav tako strategija v tej obliki ne bo imela posledic za gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij, okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki ter na socialno področje. Pripravljavci dokumenta so zapisali tudi, da bo vsebina strategije zagotavljala usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije.

Spomnimo:

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec nam je 13. septembra 2021 glede postopkov sprejemanja nacionalne strategije na vladi povedal, da v strategijo lahko vključijo tudi število delovnih mest, ki jih je potrebno nadomestiti, in da bodo lokalne skupnosti dobile strategijo v pregled, preden bo ta poslana na vlado. Nič od tega ni vključenega v strategijo, ki je pripravljena za obravnavo na vladi. Dodana sta sicer oba zakona - zakon o zapiranju premogovnika, ki naj bi ga pripravljalo ministrstvo za infrastrukturo, in zakon o prestrukturiranju regije, ki naj bi ga pripravljalo ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo -, ki naj bi bila za obravnavo pripravljena v šestih mesecih.

Predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša nam je 14. septembra 2021 povedal, da se zaveda, da Termoelektrarne Šoštanj ne bo možno zapreti, dokler ne bo nadomestnih virov za proizvodnjo električne energije. Prav tako tretjino električne energije iz velenjskega premogovnika ni možno nadomestiti v tako kratkem času oz. do leta 2033. Kot je takrat izpostavil predsednik, je to vprašanje nacionalnega pomena, zato je potrebno razmišljati o možnosti postavitve drseče letnice izstopa iz premoga, ki jo bodo uskladili z Evropsko komisijo v Bruslju.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
vodja Kabineta župana
T: 03 8961 736

......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.