O-STA

SEMINAR: Sprejem letnega poročila (8. marec, Ljubljana ali online)

POMEMBNO: V kolikor bodo okoliščine to omogočale, načrtujemo izvedbo v dvorani v Ljubljani, sicer bomo izobraževanje izvedli v interaktivni online obliki.

PRIJAVA

Predstavili vam bomo najpomembnejše vidike računovodskega poročila, vključno z učinki novih računovodskih standardov (SRS in MSRP) ter poslovnega poročila, s poudarkom na zahtevah nefinančnega poročanja. Opozorili bomo na pristojnosti in dobro prakso z vidika potrditve letnega poročila s strani članov nadzornega sveta ter delovanja revizijske komisije.

Kaj so pristojnosti in kakšna je dobra praksa z vidika potrditve letnega poročila s strani članov nadzornega sveta ter delovanja revizijske komisije?

Strokovni izvajalki:
- mag. Simona Korošec Lavrič, pooblaščena revizorka, Poslovno in finančno svetovanje, s.p.
- mag. Blanka Vezjak, specialistka za revizijo in svetovanje poslovanja, pooblaščena revizorka, preizkušena računovodkinja in preizkušena notranja revizorka, Vezjak svetovanje, d. o. o.

Člani organov vodenja in nadzora družbe skupno zagotavljajo, da so letna poročila z vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe, sestavljena in objavljena v skladu z zahtevami ZGD-1 in računovodskimi standardi. Revizijska komisija oziroma neposredno nadzorni svet, kjer ni imenovana, naj bi pregledala nerevidirano letno poročilo, preden je predano zunanjemu revizorju.

Uprava mora letno poročilo predložiti nadzornemu svetu skupaj z revizorjevim poročilom in predlogom za uporabo bilančnega dobička, namenjenem skupščini. Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička in o ugotovitvah preveritve za skupščino sestaviti pisno poročilo.


PROGRAM (8.30 - 14.15)


RAČUNOVODSKO POROČILO
- Računovodski izkazi in odgovornost uprave, revizorja in nadzornega sveta v povezavi z njimi.
- Podlage za pripravo računovodskih izkazov (SRS, MSRP, predpostavka o delujočem podjetju,...).
- Pomembne računovodske usmeritve in možnosti izbire.
- Pomembne računovodske ocene in negotovosti (vključno z negotovostjo zaradi epidemije COVID-19).
- Popravek napake iz preteklih let, sprememba računovodske usmeritve, sprememba računovodske ocene.
- Razkrivanje vpliva epidemije COVID-19 na poslovanje 2020 ter ocena vpliva na predpostavko o delujočem podjetju.
- Vpliv prejetih državnih pomoči na računovodske izkaze ter njihovo razkrivanje v letnem poročilu.
- Razkrivanje dogodkov po datumu poročanja.

RAČUNOVODSKO POROČILO (nadaljevanje)
- Obvezna razkritja in pomembnost.
- Razkriti več ali manj? Koliko je ravno prav?
- Standardi, ki še ne veljajo in njihov vpliv na bodoče računovodske izkaze.
- Povezava računovodskega poročila s poslovnim poročilom.

POSLOVNO POROČILO
- Obvezne in priporočljive sestavine poslovnega poročila.
- Pomen nagovora predsednika uprave.
- Poročilo nadzornega sveta.
- Izjava o upravljanju.

POSLOVNO POROČILO (nadaljevanje) in POTRDITEV LETNEGA POROČILA
-Tveganja, trajnostno poročanje, zahteve glede nefinančnega poročanja.
- Uravnoteženost prikaza, pomembnost, rdeča nit letnega poročila.
- Vloga revizijske komisije in nadzornega sveta pri pregledu letnega poročila.
- Potrditev letnega poročila.

Kotizacija:

  • 290,00 EUR + DDV (imetniki Certifikata ZNS)
  • 310,00 EUR + DDV (člani ZNS in korporativni člani ZNS)
  • 360,00 EUR + DDV (redna cena)
PRIJAVA
Ste imetnik Certifikata ZNS?

1 izobraževalni dan za obnovitev aktivnosti

Z udeležbo na izobraževanju si pridobite 1 izobraževalni dan. Za obnovitev aktivnosti Certifikata ZNS potrebujete 4 izobraževalne dni v obdobju zadnjih 2 let.

Status Certifikata ZNS lahko člani ZNS preverite s prijavo v "moj ZNS", vsi pa v Registru imetnikov Certifikata ZNS.

Še niste naš član?

Poskrbite za svoj strokovni razvoj!

Z včlanitvijo boste poleg nižjih kotizacij za izobraževanja in udeležbe na brezplačnih članskih dogodkih pridobili tudi številne druge koristi članstva kot so: dostop do vseh strokovnih virov potrebnih za delo nadzornih svetov in upravnih odborov, gradiv in posnetkov z različnih izobraževanj ter hitre strokovne pomoči za člane. Pravočasno boste obveščeni o novostih s področja korporativnega upravljanja, strokovnih stališčih ZNS, odprtih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah ter o odgovorih, ki smo jih kot strokovno pomoč zagotovili drugim članom. > VSE PREDNOSTI ČLANSTVA

Poznate še koga, ki bi ga sporočilo zanimalo?
Združenje nadzornikov Slovenije

Dunajska 128a, Ljubljana (Slovenia)

T: 01/53 08 640

To sporočilo ste prejeli, ker ste prijavljeni na novice.

Odjava