O-STA

Ustanavljamo Poklicno gasilsko enoto Velenje

Zaradi bolj zahtevnih razmer želimo opravljanje obvezne lokalne javne službe gasilstva organizirati kot javni zavod. Z ustanovitvijo bomo organizacijsko in strokovno še izboljšali pogoje delovanja gasilcev, ki so že sedaj na visokem nivoju. Tudi v prihodnje bomo ohranili in še izboljšali kvaliteto ter pripravljenost prostovoljnih gasilskih društev, ki z ustanovitvijo javnega zavoda ostajajo pomemben steber zaščite, reševanja in pomoči ter del javne gasilske službe. Svetnice in svetniki so na marčevski seji osnutek odloka potrdili, predlog bodo obravnavali na naslednji seji.

Javna gasilska služba je v naši skupnosti dobro organizirana, financirana in vodena, kar se kaže v številnih uspešno izvedenih intervencijah. Glavnino teh intervencij opravijo operativke in operativci Prostovoljnega gasilskega društva Velenje (PGD), predvsem njihov poklicni del, organiziran v poklicnem jedru. V letu 2021 je na 377 intervencijah PGD Velenje sodelovalo 1.182 poklicnih gasilcev in 768 prostovoljnih gasilcev. Ker je poklicno jedro vse bolj obremenjeno smo že v lanskem letu zaposlili enega dodatnega poklicnega gasilca.

V zadnjem času opažamo, da so intervencije vedno bolj tehnično in organizacijsko zahtevne. Veliko je sprememb v industrijski dejavnost, pri načinih proizvodnje in uporabe surovin, ki višajo rizik delovanja gasilcev. Po izgradnji tretje razvojne osi bomo morali zagotavljati stalno prisotnost gasilske ekipe. Vse te spremembe kličejo po ustanovitvi Poklicne gasilske enote Velenje, ki se bo lahko pravočasno pripravila na izzive, ki jih nosi prihodnost.

Mestna občina Velenje je v proračunih za leto 2022 in 2023 že zagotovila sredstva za zagotavljanje javne gasilske službe. Zavod bo opravljal osnovno in gospodarsko dejavnost kot poklicna gasilska enota. Osnovne dejavnosti zavoda, ki jih ta opravlja kot obvezno lokalno javno službo, bodo naloge zaščite, reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč; naloge odkrivanja in spremljanja nevarnosti, obveščanja in alarmiranja organiziranih sil zaščite in reševanja; strokovne naloge, ki so v funkciji preprečevanja naravnih in drugih nesreč ter naloge po določilih letnih načrtov in naročilih pristojne organizacijske enote mestne uprave.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje