O-STA

Jutri bodo odločali velenjske svetnice in svetniki

Jutri, v torek, 31. maja 2022, od 8. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 26. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

1. Potrditev zapisnika 25. seje Sveta Mestne občine Velenje

2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave

3. Osnutek Statuta Mestne občine Velenje

4. Osnutek Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje

5. Osnutek Strategije digitalnega razvoja pametnega mesta in skupnosti Mestne občine Velenje

6. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda Poklicne gasilske enote Velenje

7. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 2669 Paški Kozjak iz javnega dobra (ID znak parcela 2669 679/3)

8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3599/10)

9. Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2021

10. Predlog Sklepa o sprejemu Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za

leto 2022

11. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2021

12. Predlog Sklepa o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2022

13. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob

Paki za leto 2022

14. Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2021

15. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2022/2023

16. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje

17. Osnutek Odloka o predkupni pravici Mestne občine Velenje

18. Osnutek Odloka o ureditvi prometa v Mestni občini Velenje

19. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje

20. Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2021

21. Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2021

22. Poročilo o delu Muzeja Velenje za leto 2021

23. Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2021

24. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2021

25. Poročilo o delu in finančno poročilo Rdeče dvorane ŠRZ za leto 2021

26. Poročilo o delu SAŠA inkubatorja za leto 2021

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

eis MESTNA Wage Cle: OBCINA oS sc VELENJE VELENIE Ve WWW.VELENJE.SI a MESTNA OBCINA VELENJE Titov trg 1 $I-3320 Velenje T 03 8961 600 E info@velenje.si W velenje.si
2 % wee é MESTNA PSSES ose OBCINA VELENJE =o2° VELENJE § oe - MESTOS SRCEM @: oe 1p a= WWW.VELENJE.SI Fee (% qe SPOROCILO ZA JAVNOST MESTNA OBCINA VELENJE Titov trg 1 $I-3320 Velenje T 03 8961 600 E info@velenje.si W velenje.si