O-STA

Skupščina NLB d.d. bo 12. decembra

Danes, 28. oktobra, je NLB d.d. objavila sklic 39. Skupščine delničarjev, ki je predvidena za 12. december 2022 ob 13. uri. Seja bo potekala v živo (v Cankarjevem domu v Ljubljani, pričetek registracije od 12.30 dalje), pa tudi na spletu brez fizične prisotnosti delničarjev, s pričetkom registracije ob 12. uri.

Delničarji bodo med drugim glasovali o predlogu delitve bilančnega dobička za leto 2021. Gre za drugo tranšo izplačila dividend, ki jo je Uprava NLB d.d. že večkrat napovedala. Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. bosta delničarjem predlagala izplačilo dividend v znesku 50 milijonov evrov, kar znaša 2,50 EUR na delnico. Če bo Skupščina NLB d.d. sprejela predlagan sklep, bodo dividende 20. decembra letos izplačane osebam, ki bodo kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD d.o.o. dne 19. decembra 2022.

Kot je znano, je NLB d.d. že izplačala prvo tranšo dividend, in sicer 28. junija letos v znesku 50 milijonov evrov, s čimer izpolnjuje dano obljubo delničarjem o izplačilu v skupnem znesku 100 milijonov evrov. Predvideno izplačilo dividend ni vključeno v kapitalsko osnovo, kar pomeni, da ne bo vplivalo na kapitalske količnike NLB Skupine. Preostali del bilančnega dobička NLB d.d. ostaja nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

Delničarji bodo glasovali tudi o Politiki prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d. in se seznanili s prenehanjem mandata članicama Nadzornega sveta NLB d.d., predstavnicama delavcev.

Predlagani sklepi skupaj z obrazložitvami ter ostalimi skupščinskimi gradivi in navodili so vsem zainteresiranim deležnikom na voljo na spletni strani NLB d.d.