O-STA

Posebnosti pri izplačilu pokojnin in nadomestil v januarju 2023

Januarska začasno nižja izplačila pokojnin in nadomestil na podlagi invalidnosti in povišanje prejemkov ob redni uskladitvi Ljubljana, 27.1.2023 -V mesecu novembru in decembru 2022 so prejemniki pokojnin in nadomestil na podlagi invalidnosti prejeli izplačilo povečanega dela prejemkov v višini 4,5 % prejemka, kot je bil izplačan v oktobru 2022. Povečanega dela v višini 4,5 % izplačila pokojnin in nadomestil na podlagi invalidnosti v januarju ne bodo več vključevala, saj ni šlo za uskladitev pokojnin, pač pa za izplačilo povečanega dela prejemkov na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva (ZNUPPU). Pokojnine in nadomestila na podlagi invalidnosti (in drugi prejemki) se bodo ponovno povišali z redno uskladitvijo, in sicer v predvideni višini 4,9 % prejemka, kot je bil izplačan v oktobru 2022. Izplačilo zaradi redne uskladitve povišanih prejemkov bo izvedeno z izplačilom za februar 2023, ko bo izplačana tudi pripadajoča razlika za januar 2023.

Nižji odtegljaji pri pokojninskih in invalidskih prejemkih zaradi zvišanja minimalne plače Bremenitev rubljivih pokojninskih in invalidskih prejemkov je v skladu z določbami Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) ter Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) izvedena, če je znesek vsote rubljivih prejemkov višji od 76 % minimalne plače oziroma višji od 50 % minimalne plače, če gre za terjatve iz naslova preživnin. Zaradi nove višine minimalne plače, na katero je vezan limit za odtegovanje, bodo pokojninski in invalidski prejemki od 1. januarja 2023 dalje lahko bremenjeni z odtegljaji v nižjih zneskih kot v preteklih mesecih. Na znesek minimalne plače je namreč vezan limit za odtegovanje. Od 1. januarja 2023 dalje znaša minimalna plača 1.203,36 EUR, zato limit za odtegovanje od 1. januarja 2023 dalje znaša 914,55 EUR oziroma v preživninskih terjatvah 601,68 EUR (limit za odtegovanje je v letu 2022 znašal 816,57 EUR oziroma v preživninskih terjatvah 537,21 EUR).

Znižanje izplačil dela pokojnine, višje delne pokojnine in višjega sorazmernega dela pokojnine zaradi poteka 3-letnega obdobja prejemanja S 1. januarjem 2020 je začela veljati novela ZPIZ-2G, na podlagi katere se je izplačilo dela starostne pokojnine v višini 20 % povečalo na 40 %. Novela je prinesla tudi povišanje za delne pokojnine oziroma sorazmerni del pokojnine. Skupno obdobje prejemanja dela pokojnine v višini 40 % starostne pokojnine, višje delne pokojnine oziroma višjega sorazmernega dela pokojnine je bilo omejeno na največ tri leta vključitve v obvezno zavarovanje. Z 31. decembrom 2022 je poteklo triletno obdobje za uživalce dela pokojnine, višje delne pokojnine in višjega sorazmernega dela pokojnine, ki so bili upravičeni do teh prejemkov od 1. januarja 2020. Po poteku triletne vključitve v obvezno zavarovanje se uživalcu izplačuje: - del pokojnine v višini 20 % starostne pokojnine, - delna pokojnina, povišana za sorazmerni del izplačila 20 % starostne pokojnine oziroma - sorazmerni del starostne pokojnine, povišan za sorazmerni del izplačila 20 % starostne pokojnine. Zavod bo tudi uživalcem, ki so se jim zgoraj navedene dajatve pričele izplačevati kadarkoli od 2. januarja 2020 do 31. januarja 2020, že v mesecu januarju 2023 izplačal znižan znesek za celoten mesec. Pripadajoči višji del zneska za del tega meseca bo nakazan s posebnim nakazilom. Zavod bo za uživalce, ki prejemajo navedene dajatve, vsak mesec preverjal iztek triletne vključitve v obvezno zavarovanje in postopal na enak način, kot je navedeno v prejšnjem odstavku. Vsakemu uživalcu, ki se mu bo znižal znesek dela pokojnine ali znesek povečanja delne pokojnine ali znesek povečanja sorazmernega dela pokojnine, bo zavod poslal tudi obvestilo o nakazilu s pojasnilom. Uživalcev, ki se jim bo z januarskim izplačilom razpolovil znesek, je nekaj preko 3800.