O-STA

Univerza na Primorskem promovirala enajst novih doktorjev znanosti

Skupna fotografija_promocija doktorandov_Univerza na Primorskem
Skupna fotografija_promocija doktorandov_Univerza na Primorskem
Skupna fotografija_promocija doktorandov_Univerza na Primorskem

Univerza na Primorskem promovirala enajst novih doktorjev znanosti

Na slovesnosti, ki je potekala danes v Armeriji Univerze na Primorskem, je prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, prof. dr. Štefko Miklavič, v doktorje znanosti promoviral doktorande, ki so doktorske disertacije zagovarjali med oktobrom 2022 in februarjem 2023. Do sedaj je tako doktorski študij na Univerzi na Primorskem zaključilo 320 študentov.

Znanstveni naziv so prejeli:

· dr. Miha Markelj, ki je na UP Fakulteti za turistične študije - Turistica (UP FTŠ) zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Oblikovanje in aplikacija metode za vrednotenje kulturne krajine in trajnostni razvoj turizma: primer Selške doline" pod mentorstvom izr. prof. dr. Igorja Jurinčiča

· dr. Žiga Velkavrh, ki je na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Vedenjske lastnosti skozi čas in med državami: Eseji o posredni recipročnosti, zavajanju ter narodnosti" pod mentorstvom prof. dr. Klavdije Kutnar in somentorstvom izr. prof. dr. Aljaža Uleta

· dr. Andrès David Santamaría-Galvis, ki je na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Razdeljivost in olupljivost relativnih simplicialnih kompleksov" pod mentorstvom izr. prof. dr. Russa Woodroofa

· dr. Dean Lipovac, ki je na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Preference ljudi do lesnih materialov in vloga le-teh v restorativnih okoljih" pod mentorstvom doc. dr. Michaela Davida Burnarda

· dr. Bojan Dolar, ki je na UP Fakulteti za management (UP FM) zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Medgeneracijsko nasledstvo vodenja v družinskem podjetju" pod mentorstvom prof. dr. Roberta Biloslava

· dr. Renè Rodriguez Aldama ki je na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Splošne konstrukcije minimalnih kod iz posebnih razredov funkcij nad končnimi polji" pod mentorstvom prof. dr. Enesa Pasalica in somentorstvom doc. dr. Nastje Cepak

· dr. Amar Bapić, ki je na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Konstrukcije novih superrazredov ukrivljenih funkcij in nadaljnje konstrukcije kriptografsko pomembnih preslikav izven M#" pod mentorstvom prof. dr. Enesa Pasalica in somentorstvom doc. dr. Samirja Hodžića

· dr. Marc Elmeua González, ki je na UP Fakulteti za vede o zdravju (UP FVZ) zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Biomehanska analiza konjeniškega športa" pod mentorstvom prof. dr. Nejca Šarabona

· dr. Blas Fernandez, ki je na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "O nekaterih problemih, ki so povezani s Terwilligerjevimi algebrami in razdaljno uravnoteženimi grafi" pod mentorstvom prof. dr. Štefka Miklaviča in somentorstvom izr. prof. dr. Ademirja Hujdurovića

· dr. Jaka Gašper Pečnik, ki je na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Napredne uporabe lepil za konstrukcijske elemente iz lesa" pod mentorstvom izr. prof. dr. Matthewa Schwarzkopfa in somentorstvom viš. znan. sodelavca dr. Vaclava Sebere

· dr. Sadmir Kudin, ki je na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Določanje ukrivljenih funkcij zunaj M# razreda in določeni rezultati o korelacijski imunosti funkcij" pod mentorstvom prof. dr. Enesa Pasalica in somentorstvom doc. dr. Samirja Hodžića

Vsem novim doktorjem znanosti iskreno čestitamo.

Povzetke doktorskih disertacij si lahko preberete na upr.si > direktni link tukaj.

1. Miha Markelj defended his doctoral dissertation at the UP Faculty of Tourism Studies - Turistica entitled "Designing and Applying the Method for Cultural Landscape Evaluation and Sustainable Tourism Development: Example of the Selščica valley" under the mentorship of izr. prof. dr. Igor Jurinčič

2. Žiga Velkavrh defended his doctoral dissertation at the UP Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies entitled "Behavioral traits across time and countries: essays on indirect reciprocity, deception and nationality" under the mentorship of prof. dr. Klavdija Kutnar and co-mentorship of izr. prof. dr. Aljaž Ule

3. Andrès David Santamaría-Galvis defended his doctoral dissertation at the UP Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies entitled "On partitionability and shellability of relative simplicial complexes" under the mentorship of izr. prof. dr. Russ Woodroofe

4. Dean Lipovac defended his doctoral dissertation at the UP Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies entitled "Human preference for wooden materials and their role in restorative environments" under the mentorship of doc. dr. Michael David Burnard

5. Bojan Dolar defended his doctoral dissertation at the Faculty of Management entitled "The intergenerational succession of leadership in a family business" under the mentorship of prof. dr. Roberto Biloslavo

6. Renè Rodriguez Aldama defended his doctoral dissertation at the UP Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies entitled "Generic constructions of minimal codes from special classes of functions over finite fields" under the mentorship of prof. dr. Enes Pasalic and co-mentorship of doc. dr. Nastja Cepak

7. Amar Bapić defended his doctoral dissertation at the UP Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies entitled "Constructing new superclasses of bent functions and further constructions of cryptographically significant mappings outside M#" under the mentorship of prof. dr. Enes Pasalic and co-mentorship of doc. dr. Samir Hodžić,

8. Marc Elmeua González defended his doctoral dissertation at the UP Faculty of Health Sciences entitled "Biomechanical analysis of equestrian sports" under the mentorship of prof. dr. Nejc Šarabon

9. Blas Fernandez defended his doctoral dissertation at the UP Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies entitled "On certain problems related to Terwilliger algebras and distance-balanced graphs" under the mentorship of prof. dr. Štefko Miklavič and co-mentorship of izr. prof. dr. Ademir Hujdurović

10. Jaka Gašper Pečnik defended his doctoral dissertation at the UP Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies entitled "Advanced Adhesive Applications for Timber Construction Elements" under the mentorship of izr. prof. dr. Matthew Schwarzkopf and co-mentorship of viš. znan. sod. dr. Vaclav Sebera

11. Sadmir Kudin defended his doctoral dissertation at the UP Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies entitled "Specifying bent functions outside M# and some results on correlation immune functions" under the mentorship of prof. dr. Enes Pasalic and co-mentorship of doc. dr. Samir Hodžić.

1. Miha Markelj, UP FTŠ TURISTICA

Povzetek doktorske disertacije

"OBLIKOVANJE IN APLIKACIJA METODE ZA VREDNOTENJE KULTURNE KRAJINE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA: PRIMER SELŠKE DOLINE"

Na izbranem primeru zavarovane kulturne krajine Sorica-Danje-Torka disertacija ob upoštevanju vêdenja o zgodovinskem razvoju prostora pokaže možnost dolgoročnega ohranjanja in razvoj območij kulturne krajine. Jasno zasnovana in aplikativna metodološka osnova nam na podlagi evidentiranja in vrednotenja posameznih prostorskih oziroma katastrskih enot poda nov nabor podatkov in širše podatkovnih sklopov, katerih implementacija v trajnostne turistične produkte in kasneje v izbrane scenarije trajnostnega turističnega razvoja jasno pokaže, kako je mogoče ohranjati in razvijati tovrstna območja v današnjem času ter v prihodnje ob upoštevanju in spoštovanju njenih zakonitosti.

Doctoral dissertation summary

"DESIGNING AND APPLYING THE METHOD FOR CULTURAL LANDSCAPE EVALUATION AND SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT: EXAMPLE OF THE SELŠČICA VALLEY"

In the protected cultural landscape Sorica-Danje-Torka, the dissertation, takes into account the knowledge of early historical development and shows the possibility of long-term preservation and development of the cultural landscape area. A clearly defined and applicable methodological basis, based on the strict evaluation of individual spatial or cadastral units, gives us a new and a wider set of data whose implementation in sustainable tourism products and later in selected scenarios of sustainable tourism development clearly shows us how to preserve and develop such cultural landscape area while taking into account it cultural and natural specific features.

2. Žiga Velkavrh, UP FAMNIT

Povzetek doktorske disertacije

"VEDENJSKE LASTNOSTI SKOZI ČAS IN MED DRŽAVAMI: ESEJI O POSREDNI RECIPROČNOSTI, ZAVAJANJU TER NARODNOSTI"

V doktorski disertaciji s pomočjo nadzorovanih laboratorijskih ekonomskih poskusov preučujemo altruizem ter (ne)poštenost v situacijah, kjer sta pomoč neznancem in poštenost družbeno zaželena, a z vidika posameznika suboptimalna. Pri tem spreminjamo dostop do informacije o ugledu. Podrobneje preučimo tudi vedenjske strategije posameznikov in zaključimo, da vedenja, ki temelji na osebnih izkušnjah, v bodoče ne smemo zanemariti.

Doktorsko disertacijo zaključujemo z rezultati meddržavne študije, v kateri ugotovimo, da so slovenski in mednarodni študenti podobni, medtem ko vedenje nizozemskih študentov nekoliko odstopa.

Doctoral dissertation summary

"BEHAVIORAL TRAITS ACROSS TIME AND COUNTRIES: ESSAYS ON INDIRECT RECIPROCITY, DECEPTION AND NATIONALITY"

In the doctoral dissertation we use controlled lab economic experiments to investigate altruism and (dis)honesty in situations where helping strangers and honesty are socially desirable but individually suboptimal. We manipulate the access to reputation information. We also examine the behavioral strategies of individuals and conclude that behavior based on personal experience should not be neglected in the future.

We conclude the doctoral dissertation with the results of cross-national study, in which we find that Slovenian and international students are similar, while the behavior of Dutch students slightly deviates.

3. Andrès David Santamaría-Galvis, UP FAMNIT

Povzetek doktorske disertacije

"RAZDELJIVOST IN OLUPLJIVOST RELATIVNIH SIMPLICIALNIH KOMPLEKSOV"

Olupljivost in razdeljivost sta dobro znani in medsebojno povezani kombinatorični lastnosti simplicialnih kompleksov. V svojem doktorskem delu je Andrés David raziskoval prostore, ki dopuščajo razdeljivo triangulacijo, kot je realna projektivna ravnina, norčeva kapa in odprt Möbiusov trak. V ta namen je razvil orodja, ki poenostavijo raziskovanje razdeljivosti ali olupljivosti danega kompleksa skozi enostavnejše sestavljenih relativnih podkompleksov. Andrés David je raziskal tudi nekatere računske vidike olupljivosti kot, na primer, da je lastnost NP-polna.

Doctoral dissertation summary

"ON PARTITIONABILITY AND SHELLABILITY OF RELATIVE SIMPLICIAL COMPLEXES"

Shellability and partitionability are two well-known and mutually related combinatorial properties of simplicial complexes. In his doctoral work, Andrés David investigated what spaces admit a partitionable triangulation, like the real projective plane, the dunce hat, and the open Möbius strip. In this endeavor, he developed tools that reduce the discussion about partitionability or shellability of a given complex in terms of simpler constituent relative subcomplexes. Andrés David also explored some computational aspects of shellability, namely, that the property is NP-complete.

4. Dean Lipovac, UP FAMNIT

Povzetek doktorske disertacije

"PREFERENCE LJUDI DO LESNIH MATERIALOV IN VLOGA LE-TEH V RESTORATIVNIH OKOLJIH"

Disertacija Deana Lipovca preučuje vlogo lesa v restorativnih okoljih, v katerih se ljudje lahko hitreje spočijejo in okrevajo po stresu. V preglednem članku in štirih empiričnih študijah je Lipovac preveril, ali lahko lesni materiali izboljšajo udobje in počutje uporabnikov stavb, in sicer s testiranjem, kako ljudje zaznavajo in se odzivajo na različne lesne materiale, preizkušene v različnih okoliščinah. Rezultati kažejo, da imajo ljudje v različnih kontekstih raje les, vendar je malo verjetno, da bi izpostavljenost manjšim lesnim površinam bistveno vplivala na čustvena stanja, fiziološko aktivnost in kognitivne zmogljivosti ljudi.

Doctoral dissertation summary

"HUMAN PREFERENCE FOR WOODEN MATERIALS AND THEIR ROLE IN RESTORATIVE ENVIRONMENTS"

Lipovac's dissertation examined the role of wood in restorative environments, environments where people can relax and recover from stress. Through a review article and four empirical studies, Dean Lipovac investigated whether wood can improve the comfort and well-being of building occupants by examining how people perceive and respond to different wood materials in different contexts. The results show that people prefer wood in different contexts, but that exposure to smaller wood surfaces is unlikely to significantly affect people's emotional states, physiological activity, and cognitive performance.

5. Bojan Dolar, UP FM

Povzetek doktorske disertacije

"MEDGENERACIJSKO NASLEDSTVO VODENJA V DRUŽINSKEM PODJETJU"

Namen raziskave je bil poglobljeno raziskati 1. generacijsko nasledstvo vodenja z vidika ključnih udeležencev, prenosnika in prevzemnika ter pridobiti nova spoznanja, izboljšati razumevanje tega pojava in prispevati k njegovi večji uspešnosti.

Uporabljeni kvalitativna multipla študija primera in metoda analize vsebine sta pripeljali do prepoznavnih prispevkov k znanosti kot sta petdimenzionalni konceptualni okvir in nasledstvena usmeritev in do več ugotovitev uporabnih v nasledstveni praksi.

Doctoral dissertation summary

"THE INTERGENERATIONAL SUCCESSION OF LEADERSHIP IN A FAMILY BUSINESS"

The research purpose was to explore in-depth the first-generation succession in a family business from the perspective of the incumbent and the successor, in order to gain new insights, improve knowledge and understanding of this phenomenon and contribute to its better effectiveness.

The applied qualitative multiple case study and content analysis method led to some recognizable contributions to science such as the five-dimensional conceptual framework and the successional orientation and to several findings useful for succession practice.

6. Renè Rodriguez Aldama, UP FAMNIT

Povzetek doktorske disertacije

"SPLOŠNE KONSTRUKCIJE MINIMALNIH KOD IZ POSEBNIH RAZREDOV FUNKCIJ NAD KONČNIMI POLJI"

V zadnjih desetletjih so bile linearne kode uspešno uporabljene za izdelavo varnostnih algoritmov. Poseben razred kod, imenovan minimalne, je bil uporabljen za izpeljavo varnih dvostranskih računanj in shem deljenja skrivnosti. Renéjeva doktorska disertacija uvaja splošne metode za pridobivanje minimalnih kod z uporabo teorije Boolovih funkcij in končnih polj. Poleg tega, ker geometrijska in kombinatorična narava konstrukcij pokrivata širok spekter možnosti, so zgrajene kode s prilagodljivimi parametri in dodatnimi lastnostmi, ki, na primer, ne izpolnjujejo Ashikhmin-Bargovega pogoja ali z veliko minimalno utežjo.

Doctoral dissertation summary

"GENERIC CONSTRUCTIONS OF MINIMAL CODES FROM SPECIAL CLASSES OF FUNCTIONS OVER FINITE FIELDS"

In recent decades, linear codes have been successfully employed to build strong security algorithms. A special class of codes called minimal has been used to derive secure two party computation protocols and secret sharing schemes. René's doctoral thesis introduces generic methods to obtain minimal codes using the theory of Boolean functions and finite fields. Moreover, since the geometric and combinatorial nature of the constructions cover a wide range of possibilities, codes with flexible parameters and additional properties are built, for instance, not satisfying the so-called Ashikhmin-Barg bound or with a large minimum distance.

7. Amar Bapić, UP FAMNIT

Povzetek doktorske disertacije

"KONSTRUKCIJE NOVIH SUPERRAZREDOV UKRIVLJENIH FUNKCIJ IN NADALJNJE KONSTRUKCIJE KRIPTOGRAFSKO POMEMBNIH PRESLIKAV IZVEN M#"

Disertacija predstavlja rezultate, ki vodijo do novih sekundarnih konstrukcij (vektorskih) ukrivljenih funkcij izven popolnega Maiorana-McFarland razreda in uvaja dva nova superrazreda ukrivljenih funkcij: SC in CD z njunima aplikacijama. Hkrati delo preučuje nekatere znane konstrukcije ukrivljenih funkcij (npr. posredna vsota in 4-dekompozicija) in pogoje, pri katerih dobljene funkcije ležijo izven M#.

Doctoral dissertation summary

"CONSTRUCTING NEW SUPERCLASSES OF BENT FUNCTIONS AND FURTHER CONSTRUCTIONS OF CRYPTOGRAPHICALLY SIGNIFICANT MAPPINGS OUTSIDE M#"

The thesis introduces results which lead to new secondary constructions of (vectorial) bent functions outside the completed Maiorana-McFarland class and it introduces two new superclasses of bent functions: SC and CD, with their applications. Some known constructions of bent functions (e.g. indirect sum and 4-decomposition) are studied as well and conditions for which the obtained functions lie outside M#.

8. Marc Elmeua González, UP FVZ

Povzetek doktorske disertacije

""

Doctoral dissertation summary

""

9. Blas Fernandez, UP FAMNIT

Povzetek doktorske disertacije

"O NEKATERIH PROBLEMIH, KI SO POVEZANI S TERWILLIGERJEVIMI ALGEBRA IN RAZDALJNO-URAVNOTEŽENIMI GRAFI"

Doktorska disertacija Blasa Fernándeza je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu Blas obravnava tako-imenovano Terwilligerjevo algebro grafa. Ta algebra je bila v preteklosti predvsem uporabljena za študij razdaljno-regularnih grafov ter asociativnih shem. Glavni doprinos znanosti v prvem delu doktorske disertacije je torej uporaba Terwilligerjeve algebre za študij razredov grafov, ki niso nujno razdaljno-regularni. V drugem delu disertacije pa Blas preučuje tako-imenovane razdaljno-uravnotežene grafe. V tem delu Blas razreši več odprtih vprašanj glede teh grafov, ki so jih v literaturi zastavili drugi raziskovalci, ter klasificira poseben podrazred regularnih razdaljno-uravnoteženih grafov. Rezultati, ki so zajeti v doktorski disertaciji, so objavljeni v šestih člankih v mednarodnih SCI revijah.

Doctoral dissertation summary

"ON CERTAIN PROBLEMS RELATED WITH TERWILLIGER ALGEBRAS AND DISTANCE-BLANCED GRAPHS"

Blas Fernandez's doctoral dissertation consists of two parts. In the first part, Blas discusses the so-called Terwilliger algebra of a graph. In the past, this algebra was mainly used to study distance-regular graphs and associative schemes. The main contribution to science in the first part of the doctoral dissertation is therefore the use of the Terwilliger algebra for the study of classes of graphs that are not necessarily distance-regular.

In the second part of the dissertation, Blas studies the so-called distance-balanced graphs. In this work, Blas resolves several open questions about these graphs raised by other researchers in the literature and classifies a special subclass of regular distance-balanced graphs. The results, which are covered in the doctoral dissertation, are published in six articles in international SCI journals.

10. Jaka Gašper Pečnik, UP FAMNIT

Povzetek doktorske disertacije

"NAPREDNE UPORABE LEPIL ZA KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE IZ LESA"

V doktorski disertaciji Jake Gašperja Pečnika z naslovom "Napredne uporabe lepil za konstrukcijske elemente iz lesa" smo na področju uporabe lepil za konstrukcijske lesne elemente proučili različne inovativne načine uporabe lepil in različne statične ter dinamične eksperimentalne metode testiranj njihove ustreznosti. Z ugotovitvami v okviru študije smo poudarili pomembnost raznolikosti v materialih, od izbire lepilnih sistemov, do vpliva vrste masivnega lesa. Pokazali smo, kako se ta variabilnost odraža pri obnašanju kompozitnih - lepljenih materialov, veznih elementov ali modificiranih lesenih elementov.

Doctoral dissertation summary

"ADVANCED ADHESIVE APPLICATIONS FOR TIMBER CONSTRUCTION ELEMENTS"

The PhD conducted by Jaka Gašper Pečnik entitled "Advanced adhesive applications for timber construction elements" is focused on several innovative adhesive applications and experimental methods from static to dynamic loadings in the field of adhesives use in strucutral timber elements. The finding of the study emphasised the complexity of material variability, from selection of the adhesive systems to the type of wood species, and showed how these variabilities reflect in the performance of composites, joints, or modified wood.

11. Sadmir Kudin, UP FAMNIT

Povzetek doktorske disertacije

""

Doctoral dissertation summary

""