O-STA

Prezrt človeški dejavnik

Rajko Dolinšek, Informa Echo

Koristi in prednosti tehnoloških in digitalnih inovacij nas pogosto prevzamejo do te mere, da pozabimo, da je ključni dejavnik v celotnem procesu človek, ki naj bi pri svojem vedenju in ravnanju sledil tehnološkemu razvoju in se ob tem prilagajal vsem spremembam, s katerimi se soočamo.

Moja predstavitev Ekosistema učinkovitega ravnanja z energijo (ekosistem EURE) na Mednarodni konferenci SZE 2023, ki jo organizira Slovensko združenje za energetiko in kjer je bila ključna tema energetske učinkovitost, je močno odstopala od ostalih predavanj, ki so bila osredotočena na tehnične izboljšave in inovacije ali na avtomatizacijo ogrevalnih, klimatskih in prezračevalnih sistemov. V dvodnevnem programu je bilo to pravzaprav edino predavanje, ki je bilo osredotočeno na vedenje porabnikov in njihovo ravnanje z energijo. Sodeč po izrazih poslušalcev nekaterim pa ni bilo povsem jasno, kako se je takšna tema znašla na programu konference, saj ravnanje z energijo ni ravno tržno zanimivo področje.

Dejstvo je, da kljub regulativi, intenzivnemu tehnološkemu razvoju, digitalizaciji in številnim prizadevanjem učinkovita raba energije (URE) kot prioriteta EU ne dosega podnebnih in energetskih ciljev. Pomembno vlogo pri doseganju omenjenih ciljev imata vedenje in ravnanje posameznikov v gospodinjstvih, podjetjih in javni upravi ter usklajenost prizadevanj vseh deležnikov na področju URE.

Kaj je spodbudilo razvoj ekosistema EURE

Ob upoštevanju kompleksnosti potrebnih sprememb in potrebe po spreminjanju miselnih vzorcev, potratnega vedenja in prilagajanja novim okoliščinam smo v agenciji Informa Echo razvili ekosistem EURE. Širše gledano so dejavniki, ki nas spodbujajo k učinkovitemu ravnanju z energijo, naslednji:

· energetski, podnebni in okoljski cilji EU,

· energetska kriza,

· prilagajanja podnebnim spremembam.

Na osebni ravni pa ostajajo izzivi predvsem:

· iskanje ustreznih in cenovno sprejemljivih rešitev za zadovoljitev potreb po energiji,

· prilagajanje okoliščinam današnjega časa, kot so socialna (eksistencialna) negotovost, nezaupanje, digitalizacija, za mnoge predstavlja resen izziv,

· spreminjanje potratnih navad je velik izziv za večino ljudi,

· obravnavanje učinkovitega ravnanja z energijo kot življenjskega sloga, ki predstavlja protiutež potrošništvu.

Temelj ekosistema so skupne vrednote

Komunikacijski ekosistem EURE temelji na ideji, da sta za povečanje učinkovite rabe energije poleg tehnologije, subvencij, digitalizacije in regulative ključna naslednja osnovna dejavnika:

· skupna in življenjsko pomembna vrednota, ki jo predstavlja dom z vsemi vidiki in ugodnostmi, ki nam jih nudi,

· človek kot dober gospodar svojega doma, ki učinkovito ravna z energijo.

Na drugi stran družbena vrednota učinkovite rabe energije predstavlja priložnost za usklajevanje prizadevanj in interesov med državljani, državo in EU.

Statistični podatki in trendi raziskave REUS potrjujejo, da brez aktivnega vključevanja in obravnavanja teh ključnih dejavnikov ne bomo uspeli doseči in zagotoviti želenih učinkov.

Kaj omogoča ekosistem EURE?

Ekosistem EURE predstavlja sistemski pristop k ozaveščanju in informiranju o učinkoviti rabi energije, ki lajša prilagajanje spremembam in deluje kot spodbuda, je namenjen podpori okoljskim, podnebnim in energetskim ciljem države.

Stalne aktivnosti v ekosistemu EURE so:

· spremljanje vedenja, ravnanja z energijo in pripravljenosti na investiranje z raziskavo REUS od leta 2009,

· ozaveščanje in informiranje preko aplikacije Porabimanj.si za izračun prihrankov pri energiji in komunikacijskih kanalov (Porabimanj INFO, družbeni mediji),

· spodbujanje vzdržnega, trajnostnega življenjskega sloga prek portala Pozitivnaenergija.si,

· analize, kot je analiza Kazalci vedenja in ravnanja ARSO.

Razvoj ekosistema EURE v Sloveniji obravnavamo kot prototip za izboljšanje energetske učinkovitosti držav članic EU.

Ugotovitev

Ob obeležitvi svetovnega dneva okolja, ki je potekal 5. junija se iskreno zahvaljujem vsem, ki učinkovito ravnate z energijo, saj s tem na svoj način prispevate k uresničevanju tako osebnih in družinskih kot tudi okoljskih, podnebnih in energetskih ciljev EU in Slovenije.

Rajko Dolinšek

Skoraj šest od deset slovenskih gospodinjstev je pri vprašanju: "Na katerem področju lahko posameznik oz. gospodinjstvo po vašem mnenju prispeva k razvoju države in EU?" izbralo odgovor: "Da učinkovito ravna z energijo doma in na delovnem mestu."

Vir: https://porocila.reus.si/porocila-raziskave-reus-gos/

--------------------------------------------------------------

Viri

Informa Echo, Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS 2019, www.reus.si

Medijska soba: https://mediji.reus.si/

Na prenovljeni spletni strani https://porocila.reus.si/ lahko najdete javno dostopna poročila Raziskave REUS za gospodinjstva ter za javni in storitveni sektor.

Raziskava REUS je temelj Ekosistema učinkovitega ravnanja z energijo - EURE.

Infografika je primerna za tisk do širine 17 cm / © Informa Echo /

O Raziskavi REUS

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS je edina neodvisna kontinuirana raziskava v Sloveniji, ki omogoča pridobivanje statistično relevantnih podatkov s področja rabe energije. Raziskava REUS 2019 predstavlja sedmi val Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije, ki jo izvaja Informa Echo v sodelovanju s partnerji od 2009.

Glavni sofinancer raziskave REUS je podjetje Borzen / Trajnostna energija.

Sofinancer Raziskave REUS GOS 2022 je tudi Agencija Republike Slovenije za okolje v okviru Ministrstva za okolje in prostor.

Več o raziskavi REUS: https://www.reus.si/

O kazalcih okolja

Kazalci okolja so na dogovorjen način izbrani in predstavljeni podatki. Namenjeni so ozaveščanju javnosti in podpori odločanju. S kazalci, s katerimi spremljamo ozaveščenost javnosti o rabi energije, energetski učinkovitosti in podnebnih spremembah želimo vplivati na pomen znanja o podnebnih spremembah in na večjo pripravljenost podpori podnebju in okolju prijaznim politikam.

Kazalec okolja (OP05) Odnos javnosti do porabe energije v slovenskih gospodinjstvih in druge kazalce vedenja in ravnanja z energijo lahko najdete na spletni strani ARSO.

Več informacij vezanih na članek v Poročilu o stanju okolja 2022 - poglavji Kakovost zraka in Blaženje podnebnih sprememb in energetikahttps://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/porocilo_o_okolju_2022.pdf

Priloga z dodatnimi informacijami

Pogoji za uporabo in objavljanje gradiv

Vsa besedila in grafični elementi redakcija Informa Echo objavlja v "Medijskem kotičku" spletne strani Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije.

Vsa gradiva lahko uporabljate pod naslednjimi pogoji:

1. Obvezno morate navesti vir (Informa Echo, www.reus.si )

1. Besedila in grafike lahko uporabite v celoti ali po delih

1. Zaradi točnosti podanih informacij ne smete spreminjati vrednosti statističnih podatkov.

Več o tem v medijski sobi https://mediji.reus.si/

Prijavite se na novice REUS

Redakcija Informa Echo na (približno) vsaka dva meseca objavlja izbrane rezultate Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije- REUS 2019: temeljite analize in infografike, posamezne statistike z določenega področja, primere uporabe rezultatov raziskave REUS in obvestila o prihajajočih dogodkih.

Povezava za prijavo na novice https://www.reus.si/prijava/

------------------------------------------------------------

Kontakt:

Rajko Dolinšek

direktor Informa Echo in vodja projekta REUS

rajko.dolinsek@informa-echo.si

tel. 031 688 423