O-STA

S podporo projektov spodbujamo tudi trajnostno izvedbo dogodkov

Na spletni strani www.velenje.si je objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2024 in 2025. Na razpis se lahko prijavijo društva, klubi in druge organizacije ter pravne in fizične osebe, ki pripravljajo programe, projekte ali prireditve, ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, prepoznavnosti občine, izboljšujejo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti. Okvirna višina sredstev javnega razpisa za leto 2024 znaša 150.000 evrov.

Prav tako je tudi letos v proračunu Mestne občine Velenje zagotovljenih 20.000 evrov za financiranje dogodkov in prireditev krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ki organizirajo različne aktivnosti v ožjih delih naše lokalne skupnosti. S financiranjem dogodkov in prireditev v 16 krajevnih skupnostih in 3 mestnih četrtih želimo spodbuditi kulturno-umetniške in športno-rekreacijske dejavnosti, povezati občane, oživiti dogajanje in spodbuditi aktivnosti tudi izven mestnega središča.

Upravičenci do sofinanciranja preko razpisa za sofinanciranje programov/projektov/prireditev so fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Mestni občini Velenje; fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če programe, projekte, prireditve organizirajo na območju Mestne občine Velenje; fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če so njihovi programi/projekti/prireditve, ki so organizirani izven Mestne občine Velenje, z vidika zadovoljevanja javnih potreb ali prepoznavnosti občine pomembni za Mestno občino Velenje.

Do sofinanciranja niso upravičene krajevne skupnosti, mestne četrti ter pravne in fizične osebe, ki so prejele sredstva za isti program, projekt, prireditev na katerem od drugih razpisov Mestne občine Velenje (npr. na razpisu za področje kulture, turizma, športa, sociale, podjetništva ...).

Vloge za programe, projekte, prireditve, izvedene v letih 2024 in 2025, lahko prijavitelji oddajo kadarkoli v času od objave javnega razpisa do 31. 12. 2025. Besedilo razpisa in povezava do aplikacije za prijavo sta objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave in razpisi).

Velenje je v letu 2024 ponosni nosilec naziva evropski zeleni list. Naši cilji so dvigniti okoljsko ozaveščenost, poudariti pomen varovanja okolja, narave in trajnostnega razvoja, uvesti trajnostne dobre prakse ter trajne ukrepe in predvsem vplivati na spreminjanje ravnanja naših občank in občanov ter drugih obiskovalcev k bolj trajnostnemu ravnanju.

Ravno zato smo v razpise Mestne občine Velenje umestili novo merilo trajnostna izvedba projekta (trajnostna mobilnost, zmanjševanje in ločevanje odpadkov, družbena odgovornost, komunikacija...), s katerim želimo prijavitelje na posamezne razpise spodbuditi k uvedbi "zelenih" navad, saj si želimo, da bi delovali čim bolj trajnostno.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje