O-STA

Na voljo zemljišča za gradnjo 800 stanovanjskih enot

V Upravi Mestne občine Velenje za namen stanovanjske gradnje in drugih večjih projektov pripravljamo kar 9 novelacij obstoječih in novih izvedbenih prostorskih aktov (OPPN). V Velenju je tako v mestnem središču kot na obrobju mesta potencial za izgradnjo približno 800 stanovanjskih enot v obliki večstanovanjskih objektov, vrstnih in samostojnih stanovanjskih hiš. V skladu z roki pričakujemo, da bo večina aktov konec leta sprejeta in tako bodo vzpostavljeni pogoji za pridobitev potrebnih gradbenih dovoljenj. To pomeni, da lahko v naslednjih letih v Velenju začnemo z gradnjo vsaj 400 novih stanovanj. Glede nakupa stanovanj so v teku dogovori o sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije ter tudi z Evropsko investicijsko banko o možnostih ugodnejših kreditov.

V želji, da potencialne investitorje oz. gradbene izvajalce že vnaprej seznanimo z našimi načrti, je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol s sodelavci na delovno srečanje povabil predstavnike gradbenih podjetij in projektante. Poleg možnih lokacij za stanovanjsko gradnjo smo predstavili tudi večje strateške projekte, ki jih načrtujemo v sklopu prestrukturiranja.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je uvodoma poudaril, da kot lokalna skupnost poskušamo pridobiti čim več evropskih sredstev, da spodbudimo in pospešimo gradnjo stanovanj in tudi z lokalnimi gospodarskimi družbami izvedemo infrastrukturne projekte. "V tem obdobju načrtujemo v Šaleški dolini za 70 milijonov investicij iz naslova prestrukturiranja, Celostnih teritorialnih naložb in dogovora za razvoj regij. Pred nami so tudi energetske sanacije javnih in zasebnih stavb ter zelena preobrazba daljinskega ogrevanja."

V Velenju je kar nekaj zemljišč, na katerih je možnost gradnje večstanovanjskih objektov. Na Kidričevi cesti pri zelenici med reko Pako in pošto je predvidenih 4-5 stanovanjskih stolpnic s 160-200 stanovanji, 465 parkirnimi mesti v garažni hiši in 28 na zunanjih površinah. Območje zelenice je največje nezazidano stavbno zemljišče v središču Velenja. Zemljišče v velikosti 12.330 m2, ki v naravi predstavlja travnik, igrišče in parkirišče, je namenjeno gradnji stanovanjske soseske. Javna dražba zemljišča bo po javni obravnavi OPPN predvidoma še letos. Na Zlatem griču je predviden 1 terasast blok s 24 stanovanji in 110 enotami atrijskih in vrstnih hiš. Sprejem OPPN je predviden letos, možna je fazna gradnja. Na Selu je možnost gradnje 8-9 stolpičev, skupaj 200 stanovanjskih enot. Sprejem zazidalnega načrta je predviden prihodnje leto. Po prostorskih aktih je večstanovanjska gradnja možna tudi na zelenici med Jenkovo cesto in Cesto talcev, kjer je predvidena odstranitev železniškega tira. Možnost je gradnje 3 večstanovanjskih stolpičev. V Šaleku je na zasebnem zemljišču možna gradnja 4 stanovanjskih stolpičev (35-40 stanovanjskih enot). Stanovanjska gradnja pa je po načrtih možna tudi na območju Črnove in Sela.

S spremembo prostorskega akta je možna rušitev obstoječe stavbe na Kidričevi cesti (t. i. Vis-a-vis, lastništvo Mercator) in novogradnja poslovno-stanovanjskega objekta, kjer je za poslovni interes na voljo cca. 3300 m2.

Individualna stanovanjska zazidava je možna na območju Zazidalnega načrta Lipa - vzhod, in sicer za 22 stanovanjskih hiš. Zemljišče v velikosti cca 3.000 m2 za gradnjo 6 stanovanjskih hiš je na območju Zazidalnega načrta Lipa - vzhod (del), ki je v lastništvu HTZ, d. o. o., in Premogovnika Velenje, d. o. o. Na območju Zazidalnega načrta Vinska Gora 2 je predvidenih 13 stanovanjskih hiš na lastnini Mestne občine Velenje in 8 na zasebnem lastništvu. Območje Vinske Gore - vzhod v velikosti cca 6.000 m2 predvideva pozidavo cca 7 stanovanjskih hiš, potrebna pa je izdelava novega OPPN. Individualne stanovanjske zazidave so možne še na območju Šentilja, Ložnice - Arnače, za Velenjskim gradom in na območju nekdanjega smučišča v Šaleku.

Poleg stanovanjske gradnje načrtujemo tudi številne večje samostojne gradbene projekte v sklopu prestrukturiranja, kot so Stara elektrarna, tehnološki park, poslovne cone. Na področju trajnostne mobilnosti načrtujemo še prenovo Cankarjeve in Stantetove ulice ter Kardeljevega trga, energetske sanacije javnih stavb in zeleno preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja.

Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Občina/Publikacije) si lahko ogledate publikacijo, v kateri predstavljamo poslovna in stanovanjska razvojna območja. Zavedamo se, da bo Šaleška dolina kot post-premogovna regija kmalu postala izjemno zanimiva za številne vlagatelje. Konkurenčna prednost doline je možnost pridobitve dodatnih nepovratnih sredstev iz Sklada za pravičen prehod, ki bo na voljo izključno za premogovne regije pred izstopom.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje