O-STA

Na jutrišnji seji Sveta Mestne občine Velenje tudi o gradnji tretje razvojne osi

V torek, 18. junija, od 8. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 14. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Pri točki 3 Seznanitev s potekom gradnje tretje razvojne osi bodo predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije za infrastrukturo in DARS predstavili potek gradnje tretje razvojne osi v naši občini.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

1. Potrditev zapisnika 13. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Seznanitev s potekom gradnje tretje razvojne osi
4. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članu Sveta Mestne občine Velenje
5. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za gospodarstvo
6. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Osnovna šola Antona
Aškerca Velenje
7. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Osnovna šola Gorica
Velenje
8. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Osnovna šola Mihe
Pintarja Toleda Velenje
9. Predlog Sklepa o imenovanju člana v svet javnega zavoda Center za vzgojo,
izobraževanje in usposabljanje Velenje
10. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Glasbena šola Fran
Korun Koželjski Velenje
11. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Festival Velenje
12. Predlog Sklepa o imenovanju člana v svet javnega zavoda Dom za varstvo
odraslih Velenje
13. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Komisije za sprem-
ljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije
14. Predlog Sklepa o imenovanju člana Komisije za spremljanje dela občinskega
redarstva in občinske inšpekcije
15. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 403-1805-054 Nakup večnamenskega odra
v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027
16. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 410-0402-003 DoorCE v Načrt razvojnih
programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027
17. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 410-1206-001 HEAT35 v Načrt razvojnih
programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027
18. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 410-1206-002 Renov-AID v Načrt razvojnih
programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027
19. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 410-1206-003 MOVeNERGY v Načrt razvojnih
programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027
20. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 410-1206-004 NACHIP v Načrt razvojnih
programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027
21. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 410-1802-001 RE-PUBLIC SPACES v Načrt
razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027
22. Predlog Sklepa o odobritvi pravnega posla (ZN Lipa - vzhod)
23. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje za leto 2024
24. Program dela Nadzornega odbora MOV za leto 2024
25. Poročilo Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. za leto 2023
26. Letno poročilo Zavoda za turizem Šaleške doline za leto 2023
27. Poročilo o delu javnega zavoda Knjižnice Velenje za leto 2023
28. Poročilo o izvajanju javne gasilske službe v Mestni občini Velenje v letu 2023
29. Poročilo o delovanju javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje za leto
2023
30. Poročilo o delu SAŠA inkubatorja za leto 2023
31. Poročilo o delu družbe Razvojna agencija SAŠA za leto 2023
Predlagani sta naslednji razširitvi dnevnega reda:
- na 15. točko se uvrsti Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata
članu občinske volilne komisije,
- na 24. točko se uvrsti Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Velenje.
Gradivo je objavljeno na spletni strani https://www.velenje.si/obcina/svet/sklic-sveta-
mov-2022-2026/.

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi Aktualna seja sveta | velenje.si.

Prijazen pozdrav
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje