O-STA

Z evropskimi sredstvi bomo sofinancirali pripravo dokumentacij za energetske obnove stavb

Mestna občina Velenje v luči izstopa iz premoga in energetske preobrazbe mesta z različnimi aktivnostmi v lokalnem okolju spodbuja in pospešuje naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije. Eden izmed ukrepov, s katerim bomo sofinancirali pripravo projektnih in investicijskih dokumentacij za izvedbo energetskih obnov osmih javnih objektov v skupni izmeri 35.000 m2, večstanovanjskih objektov v skupni izmeri 42.000 m2, vzpostavili bomo 4.564 m2 sončnih elektrarn z močjo 912,72 kWp ter vpeljali 23,01 MW toplotne energije iz OVE v sistem daljinskega ogrevanja Šaleške doline, je mehanizem ELENA.Večstanovanjske stavbe bomo izbrali na podlagi razpisa, ki ga bomo objavili jeseni.

Načrtovana vrednost projekta ELENA MOVeNERGY, ki sta ga podprli Evropska komisija in Evropska investicijska bank, znaša 1.900.000 evrov. Za realizacijo projekta bomo zagotovililastna proračunska sredstva v višini 190 tisoč evrov, kar predstavlja 10 % vrednosti projekta.

Globalni cilji evropskega mehanizma ELENA (European Local Energy Assistance), ki ga razpisuje Evropska investicijska banka, so povečanje energetske učinkovitosti, izraba obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov C02. Namen projekta ELENA MOVeNERGY je priprava projektnih in investicijskih dokumentacij za izvedbo celovitih energetskih obnov javnih in zasebnih objektov, namestitve naprav za proizvodnjo električne energije in vpeljavo OVE za proizvodnjo toplote za sistem daljinskega ogrevanja Šaleške doline.

Prvi korak pri izvajanju projekta ELENA MOVeNERGY je izvedba energetskih pregledov, nato sledijo študije izvedljivosti, testiranje javno-zasebnih partnerstev (za naše objekte). Nato pa bomo naročili izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo del. S projektom bomo torej financirali izdelavo razširjenih energetskih pregledov, izdelavo investicijskih dokumentacij ter izdelavo projektnih dokumentacij. S pridobljenimi sredstvi ne bomo financirali izvedb projektov, temveč zgolj pripravo projektov. Pogodbo za pridobitev evropskih sredstev bomo podpisali v mesecu juliju.

Delovna skupina za analizo porabe toplotne energije in vode v večstanovanjskih objektih, ki jo je v začetku letošnjega leta imenoval župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, je popisalastanje 245 objektov (skupnosti stanovalcev). 88 oz. 37 % večstanovanjskih objektov ima izvedeno delno sanacijo (izveden eden ali več ukrepov). Samo 10 objektov (4 %) ima izvedeno celovito energetsko sanacijo, katera zajema izvedbo vseh ukrepov. Kar 19 večstanovanjskih objektov je pod spomeniškim varstvom (večinoma v središču mesta).