O-STA

Ali jelka v slovenskih gozdovih še ima prihodnost? - XXVII. Gozdarski študijski dnevi - Ohranitveno gospodarjenje z jelko - Novinarska konferenca

V Dolenjskih Toplicah bo 2. in 3. aprila 2009 potekalo posvetovanje z mednarodno udeležbo na temo Ohranitveno gospodarjenje z jelko. Tradicionalne študijske dni organizira Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire z Biotehniške fakultete v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije. Študijski dnevi so namenjeni prenosu raziskovalnih izsledkov v prakso slovenskega gozdarstva, ki je v svetovnem merilu znano zaradi sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi. V predavanjih, delavnicah in terenskih prikazih bodo sodelovali vodilni slovenski in tuji raziskovalci s področja gozdarstva in ekologije gozda. Ciljna publika študijskih dni je zainteresirana javnost, predvsem pa gozdarski strokovnjaki, ki usmerjajo razvoj slovenskih gozdov.

Tokratno posvetovanje bo obravnavalo navadno jelko (Abies alba Mill.), ki je z ekološkega in gospodarskega vidika med najpomembnejšimi drevesnimi vrstami v Sloveniji. Zaradi različnih dejavnikov je v zadnjih petdesetih letih izrazito nazadovala - v Sloveniji in drugod po Evropi. Razlogi nazadovanja so naravni, kot so podnebne spremembe ter izmenjavanje drevesnih vrst, in antropogeni, npr. onesnaženje ozračja, neprilagojene gozdnogojitvene zvrsti, visoke gostote rastlinojedcev in posledično objedanje mladja.

Ker je ohranitev populacij jelke pomembna za naravovarstvo, gospodarstvo in blaženje posledic podnebnih sprememb, je pomembno, kako bomo s to vrsto gospodarili v prihodnosti. Pogledi na prihodnje upravljanje ekosistemov se med gozdarji, naravovarstveniki, lovci in drugimi upravljalci v gozdnem prostoru pomembno razlikujejo.

Nameni posvetovanja so: i) prispevati k razmejitvi med naravnimi in antropogenimi vzroki nazadovanja jelke, ii) zbližati poglede različnih upravljavskih skupin, in iii) predlagati ukrepe za ohranitveno gospodarjenje z jelko.

Študijske dneve bodo z nagovori uradno odprli dr. Darij Krajčič - generalni direktor Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor, Andrej Drašler - direktor Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter doc. dr. Janez Pirnat - prodekan Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti.

Več informacij o posvetovanju in opisani problematiki lahko najdete na spletni strani letošnjih študijskih dni - http://web.bf.uni-lj.si/go/gsd2009/index.html in na tiskovni konferenci, ki bo v torek, 31. marca 2009 ob 1000 uri v sejni sobi na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, Ljubljana.

Dušan Roženbergar

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Biotehnična fakulteta

Večna pot 83

1000 Ljubljana

tel.: 041 895 775

e-mail: dusan.rozenbergar@bf.uni-lj.si