O-STA

Paloma d.d. pridobila status pooblaščenega gospodarskega subjekta AEO ( Autorised Economic Operator )

Paloma d.d. je med prvimi podjetji v Podravju, ki ji je Carinski urad Maribor podelil status pooblaščenega gospodarskega subjekta.

Evropska unija v okviru usklajenega pristopa k zagotavljanju varnosti mednarodne trgovine uvaja stroge nove postopke, ki so namenjeni predvsem izboljšanju varnosti celotne mednarodne dobavne verige. Pridobitev statusa AEO pomeni, da je gospodarski subjekt v EU spoznan kot varen in zanesljiv partner v mednarodni trgovini, zlasti glede carinskih operacij in je upravičen do ugodnosti po vsej Evropski skupnosti.

Paloma je podjetje, ki je pretežen izvoznik (82% prodaje predstavlja izvoz, od tega izvozimo 66% v države Evropske unije) in je močno vpeta v mednarodno dobavno verigo, zato je bila odločitev, da se kljub poenostavitvam hišnega carinjenja pridobi status AEO, prioritetnega značaja in si ga je podjetje zadalo kot poslovni cilj v letu 2009.

Status pooblaščenega gospodarskega subjekta AEO je Paloma d.d. pridobila z dne, 18.6.2009 in ga s tem dnem pričela tudi uporabljati kot zanesljiv partner v mednarodni verigi, ki izpolnjuje vsa merila skladnosti s carinskimi predpisi, standarde ustreznega vodenja evidenc, finančne solventnosti in vzdržuje ustrezne varstvene in varnostne standarde.

Paloma d.d. ima s pridobitvijo statusa AEO pravico do lažjega dostopa do carinskih poenostavitev, manj fizičnih pregledov blaga in dokumentacije, prednostne obravnave pri morebitnih carinskih kontrolah, možnost izbire kraja in prostora kontrole. S tem se bistveno skrajšuje čas, ki bo potreben za opravljanje carinskih formalnosti, prispeva se k učinkovitejšemu poslovanju podjetja in znižuje stroške, podjetje pa s tem pridobi na poslovnem ugledu.

Zavezani kakovosti in odgovornemu ravnanju z okoljem

Paloma svoj tržni uspeh in prepoznavnost gradi na kakovostnih izdelkih, z osredotočanjem na želje kupcev in poslovnih partnerjev. Paloma je sodoben sistem, ki uspešno izpolnjuje pričakovanja kupcev tako na domačem kot tudi na tržiščih Evrope in ima vpeljan sistem delovanja, s katerim dnevno spremlja in nadzoruje kakovost proizvodnih procesov ter izdelkov. Kakovost poslovanja dokazujemo tudi s certifikati ISO 9000/2000, ISO 14001 in OHSAS 18001. Okoljsko odgovornost dokazujemo s standardi kakovosti in znaki, ki dokazujejo našo gospodarnost pri uporabi energetskih virov in visoko raven varstva okolja. Leta 2006 je Paloma prejela priznanje Evropska marjetica, ki ga Evropska unija podeli proizvodom, ki zmanjšujejo negativne vplive na okolje in pripomorejo h gospodarni rabi energetskih virov. Palomo je priznanje postavilo na mesto prvega prejemnika znaka Evropske marjetice v slovenskem gospodarskem prostoru.

S pridobitvijo statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta AEO smo v Palomi izpolnili še enega od poslovnih ciljev, ki smo si jih zadali za leto 2009.

Družba Paloma Sladkogorska tovarna papirja d.d., Sladki vrh