O-STA

Paloma, d.d.: O B V E S T I L O o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Na podlagi 14. člena Uredbe o dopolnitvah in spremembah Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 71/07), Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje objavlja

O B V E S T I L O o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje je dne 11.9.2009 upravljavcu PALOMA SLADKOGORSKA Tovarna papirja d.d. Sladki Vrh, Sladki vrh 1, 2214 Sladki Vrh, izdala okoljevarstveno dovoljenje številka 35407-175/2006-16 za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za obratovanje Industrijske naprave za proizvodnjo papirja in lepenke in Kurilne naprave.

V postopku je bilo ugotovljeno, da upravljavec zagotavlja ukrepe za preprečevanje onesnaževanja okolja, preprečevanje nastajanja odpadkov in njihovo odstranjevanje skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, učinkovito rabo energije, preprečevanje nesreč in omejevanje njihovih posledic.

V okoljevarstvenem dovoljenju so določeni ukrepi in zahteve za preprečevanje in zmanjševanje emisij, za ravnanje z odpadki in za učinkovito rabo vode in energije, dopustne mejne vrednosti emisij, obveznosti upravljavca v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem ter pogoji obratovanja, ki jih mora upravljavec izpolnjevati zaradi zagotavljanja varstva okolja.

Vpogled v odločbo o okoljevarstvenem dovoljenju je mogoč na Agenciji RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana.

Številka: 35407-175/2006-17

Datum: 21.9.2009

Tanja Dolenc, univ. dipl. inž. grad., direktorica Urada za varstvo okolja in narave