O-STA

NLB Skladi: Uspešno kljub razmeram na trgu

Družba za upravljanje NLB Skladi, d. o. o., je leto 2009 zaključila uspešno. Z neto prodajo podskladov krovnega sklada v višini 6 mio evrov je družba dosegla 32 - odstotni tržni delež v neto vplačilih slovenskih družb za upravljanje. Donosnosti podskladov so bile konkurenčne in so na večini ključnih segmentov presegle donosnost primerljivih vzajemnih skladov konkurence. Skupni obseg sredstev v investicijskih skladih, ki jih upravlja družba, je konec leta 2009 znašal 305 milijonov evrov.

Kruno Abramovič, predsednik uprave, je predstavil poglede družbe na dogodke v zelo nenavadnem letu 2009, ki pa se bo zgodovinsko zdelo le "dokaj dobro" leto. V času, ko so negativne novice kar deževale, družba NLB Skladi ni spremenila načina upravljanja, kar je pripomoglo k uspešnemu letu 2009 pri rasti sredstev v upravljanju in v relativno visokem, skoraj tretjinskem, tržnem deležu v neto prilivih slovenskih družb za upravljanje. "Ponosni smo tudi na nagrado analitske hiše Frost & Sullivan, ki smo jo prejeli in nam dokazuje, da delamo dobro".

Poslovanje družbe NLB Skladi v letu 2009 je članica uprave dr. Aleksandra Brdar Turk ocenila kot zelo uspešno, saj je družba kljub finančni krizi in znatnemu, 45-odstotnemu znižanju čiste vrednosti sredstev NLB Skladov do konca leta 2008, v letu 2009 poslovala skoraj tako dobro kot v letu 2008. V letu 2009 se je čista vrednost NLB Skladov namreč povečala za 30 %. Družba NLB Skladi je v letu 2009 zelo dobro obvladovala stroške poslovanja in poslovna tveganja, ki so jim izpostavljeni tako vzajemni skladi kot družba sama. Krepila je sodelovanje s članicami znotraj NLB Skupine in bila tudi v letu 2009 kljub varčevalnim ukrepom razvojno aktivna - oblikovala je krovni sklad NLB Skladi, ki je konec leta obsegal 15 podskladov z raznoliko naložbeno politiko.

Za leto 2010 v družbi NLB Skladi pričakujejo nadpovprečno leto za naložbe v delnice razvitih kapitalskih trgov in nekaterih "mejnih" trgov, medtem ko so nekoliko zadržani do naložb na nekatere večje kapitalske trge v razvoju in do naložb v dolžniške vrednostne papirje. Ob koncu je Kruno Abramovič predstavil nove produkte in storitve družbe NLB Skladi, ponujene v zadnjem letu, s posebnim poudarkom na Naložbeni strategiji NLB Skladi, ki jo ponuja skupina 50 najbolje usposobljenih komercialistov za prodajo vzajemnih skladov v NLB d.d.

Družba NLB Skladi (http://www.nlbskladi.si/) je članica NLB Skupine. Tržni delež družbe med skladi neprivatizacijskega izvora je na dan 31. 12. 2009 znašal 17,74 %. Storitve trženja in prodaje investicijskih kuponov investicijskih skladov poleg družbe NLB Skladi opravljata NLB d.d. in Banka Celje d.d.

Odnosi z javnostmi NLB

Novinarsko središče: http://www.nlb.si/novinarsko-sredisce-nlb