O-STA

9. redna seja Nadzornega sveta NLB

Zaostrene gospodarske razmere vplivale na rezultate NLB in NLB Skupine

Danes je nadzorni svet NLB na svoji 9. redni seji obravnaval predhodne rezultate poslovanja NLB in NLB Skupine v letu 2009. NLB je preteklo leto zaključila z negativnim rezultatom v višini 21,4 mio evrov, ki izhaja iz visokega obsega oslabitev in rezervacij ter enkratnih dogodkov. Rezultate poslovanja je na novinarski konferenci predstavila tudi uprava NLB.

Poslovanje v lanskem letu je zaznamovala gospodarska kriza, ki se je odrazila v slabšanju kakovosti portfelja, ta pa je posledično vplival na bistveno višji obseg rezervacij in oslabitev, ki so presegle ustvarjeni dobiček. Obseg v letu 2009 dodatno oblikovanih rezervacij in oslabitev je v NLB znašal 195,0 mio evrov. Negativen rezultat NLB je tudi posledica enkratnih dogodkov, med katerimi je prevrednotenje kapitalskih naložb v odvisnih družbah (večino predstavlja prevrednotenje naložbe LHB Frankfurt), odpis naložbenih nepremičnin ter oslabitev nekaterih drugih naložb.

NLB je sicer v letu 2009 pred rezervacijami dosegla dobiček v višini 173,3 mio evrov, brez enkratnih dogodkov pa bi bil rezultat poslovanja banke pozitiven tudi po oblikovanju rezervacij. Na upad dobička NLB glede na leto 2008 je vplival nižji obseg obrestnih prihodkov, ki so v NLB znašali 249 mio evrov. Razlog je zmanjševanje obrestne marže (v letu 2009 je znašala 1,74 %) kot posledica dražjega financiranja na medbančnih trgih in visokih obrestnih mer za depozite strankam, pa tudi padca splošne ravni obrestnih mer. Vendar je NLB z ukrepi racionalizacije poslovanja hkrati uspela znižati stroške poslovanja za 3,4 % v primerjavi z letom 2008. V letu 2009 je NLB povečala tudi neobrestne prihodke za 11 %, zmanjšanje obsega transakcij plačilnega prometa pa je vplivalo na nižji obseg opravnin.

Kar zadeva obseg poslovanja so se vloge nebančnega sektorja povečale za 16 %, vloge gospodinjstev pa za 5 %, kar gre pripisati zelo dobremu odzivu na ponudbo NLB Super depozita. Krediti nebančnemu sektorju so se znižali za 3 %, kolikor je znašalo tudi znižanje na segmentu gospodarstva, medtem ko se je kreditiranje gospodinjstev povečalo za 4 %.

Na kvaliteto portfelja banke so ključno vplivale zlasti zelo zaostrene razmere v drugi polovici leta. Povečevale so se zamude plačil, posledično so se slabšali krediti in bonitetna struktura portfelja. Banka se je odzvala z aktivnim vključevanjem v reševanje težav, s katerimi so se soočali komitenti in izboljšanjem zavarovanj. Hkrati je povečevala oslabitve in rezervacije ter dosegala ustrezno stopnjo pokritja portfelja in slabih kreditov z rezervacijami. S tem je sicer povzročila slabši rezultat, a je po drugi strani prispevala k stabilnosti banke.

Ekonomsko-finančna kriza se je odražala tudi na poslovanju NLB Skupine, ki je

preteklo leto zaključila z negativnim rezultatom v višini 81,9 mio evrov, ki izhaja iz visokega obsega oslabitev in rezervacij v višini 311,6 mio evrov. Tudi na rezultat NLB Skupine so pomembno vplivali enkratni dogodki, in sicer oslabitve goodwillov in kapitalskih naložb v skupini ter oslabitev nepremičnin in vrednostnih papirjev. NLB Skupina je pred rezervacijami sicer dosegla pozitiven rezultat v višini 229,7 mio evrov. Tudi v NLB Skupini so bili v primerjavi s predhodnim letom nižji obrestni prihodki, predvsem zaradi dražjega medbančnega financiranja, hitrega zniževanje referenčnih obrestnih mer in s tem povezanega zniževanja obrestne marže. Izpad prihodkov iz tega naslova je NLB Skupina nevtralizirala z velikim poudarkom na zniževanju stroškov. Zaradi ponovne stabilizacije finančnih trgov so v primerjavi z letom 2008 višji tudi neobrestni prihodki NLB Skupine.

Nadzorni svet je poleg rezultatov poslovanja obravnaval tudi načrt aktivnosti in ukrepov NLB tako na področju kreditnega portfelja kot tudi na področju dokapitalizacije banke, racionalne uporabe kapitala in možnega dezinvestiranja. V nadaljevanju seje je obravnaval tudi predlog organizacijsko-poslovne reorganizacije dejavnosti leasinga v NLB Skupini, pregledal tekoče poslovanje LHB Frankfurt in njegovo poslovanje v letu 2009 ter se informiral s potekom postopkov in aktivnosti, povezanih z nameravano pripojitvijo družbe LHB Finance k NLB.

Dr. Marko Simoneti, predsednik Nadzornega sveta NLB

Novinarsko središče: http://www.nlb.si/novinarsko-sredisce-nlb