O-STA

10. redna seja Nadzornega sveta NLB

Včeraj je nadzorni svet NLB na svoji 10. redni seji osrednjo pozornost namenil obravnavi nove Strategije NLB 2010-2015. Jasen strateški fokus je ključen za uspešno poslovanje banke ter njene skupine v naslednjem srednjeročnem obdobju. Člani NS NLB so dosegli široko soglasje o glavnih strateških usmeritvah tako glede ključnih trgov kot tudi produktov NLB Skupine v prihodnje. Končno besedilo strategije bodo člani nadzornega sveta potrdili na naslednji seji v maju, ko bo tudi javno predstavljena.

V prenovljeni strategiji so ponovno opredeljeni strateški trgi, tako geografski kot produktni. Ključni strateški trgi NLB Skupine so poleg domačega slovenskega, trgi na območju JV Evrope, in sicer Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Kosovo, Makedonija in Srbija. Skladna s tem bo tudi alokacija kapitala na trgih tega območja.

Ključna, strateška stebra ponudbe NLB Skupine bosta tudi v prihodnje poslovanje s prebivalstvom (bančništvo na drobno) in poslovanje s podjetji oz. korporativno bančništvo, celoto ponudbe pa bo zaokroževal niz dopolnilnih finančnih storitev od investicijskega in privatnega bančništva, upravljanja s premoženjem, do življenjskega in pokojninskega zavarovanja, leasinga premičnin ter trgovinskega financiranja.

Potrjeno Letno poročilo NLB 2009 in poročilo NS NLB v minulem letu

Poleg obravnave strategije banke je NS NLB na seji potrdil Letno poročilo NLB 2009, sprejel Poročilo Nadzornega sveta NLB ter oceno njegovega dela v minulem letu. Kot je znano je bil novi nadzorni svet imenovan na skupščini delničarjev 30. junija 2009. Strokovno podporo delu nadzornega sveta so v letu 2009 nudile štiri komisije, in sicer: Komisija za tveganja, Komisija za revizijo, Komisija za nagrajevanje in imenovanja ter Komisija za strategijo in razvoj.

Ob obravnavi letnega poročila je nadzorni svet tudi ocenil svoje delo. V razpravi je bilo ugotovljeno, da je bilo sodelovanje vseh članov nadzornega sveta v preteklem razdobju zelo aktivno in zavzeto, kar so terjale zaostrene razmere poslovanja, spremembe v strateških usmeritvah banke in kadrovske spremembe pri upravljanju in vodenju banke.

Pri delu novega nadzornega sveta se je uveljavil učinkovit sistem predhodne podrobne obravnave posameznih zadev na sejah specializiranih komisij za posamezna področja, pri čemer pristojnost za sprejemanje odločitev seveda ostaja izključno nadzornemu svetu. Še boljša koordinacija med delom specializiranih komisij nadzornega sveta in dodatno usposabljanje članov nadzornega sveta glede na njihove zadolžitve v organih banke pa sta priložnosti, ki ju velja izkoristiti v prihodnje.

Člani NS NLB so v svojem poročilu zaključili, da so zaostrene gospodarske razmere v preteklem letu vplivale na poslovanje in rezultate NLB. Upoštevajoč bistveno spremenjene okoliščine je NLB proaktivno pristopila k sprejemanju kratkoročnih ukrepov in aktivnosti ter opredelitvi dolgoročnejših strateških usmeritev v okviru nove strategije, kar ji bo omogočilo, da se bo lahko učinkovito spopadla s prihajajočimi izzivi. Ob tem je nadzorni svet upravi banke in vsem zaposlenim izrekel zahvalo za njihov prispevek in vloženi trud v oteženih razmerah.

NS NLB se je na seji informiral tudi o poslovanju LHB Frankfurt in soglašal s predvidenimi usmeritvami in koraki v uresničevanju zastavljenega programa prestrukturiranja. Nadzorni svet NLB se je v nadaljevanju seje kot običajno seznanil s poročili komisij nadzornega sveta in z aktualnimi priporočili Banke Slovenije. Ob koncu seje se je seznanil tudi z informacijo o sodelovanju NLB v Jamstveni shemi RS za pravne in fizične osebe.

Dr. Marko Simoneti, predsednik Nadzornega sveta NLB

Novinarsko središče: http://www.nlb.si/novinarsko-sredisce-nlb