O-STA

Ključne usmeritve ostajajo in se uresničujejo

Ljubljana, 29. septembra - Predsednik uprave Telekoma Slovenije Ivica Kranjčević je ob nastopu mandata javno predstavil pet prednostnih nalog svojega programa. 1) konsolidacijo poslovanja in prenovo organiziranosti; 2) kakovostni dialog in odnose z zaposlenimi; 3) osredotočenost na poslovanje družb v Makedoniji in na Kosovu; 4) ureditvi odnosov z regulatorjem in; 5) ureditev odnosov z alternativnimi operaterji. Po dobre pol leta ostajajo prednostne naloge enake in se uresničujejo v skladu s postavljenimi načrti.

Največje zanimanje v javnosti velja organizacijski preobrazbi, ki neposredno vključuje predvsem družbi Telekom Slovenije in Mobitel, vendar so v proces smiselno vključene tudi druge družbe iz skupine. Proces se je formalno začel na začetku julija z oblikovanjem petih osnovnih strokovnih delovnih skupinah z več podskupinami. V proces je vključeno skoraj 250 zaposlenih iz vseh družb skupine. Doslej so bili popisani vsi procesi po ključnih delovnih področjih, opravljena je bila primerjava in harmonizacija med družbami in tudi že opredeljena osnovna organizacijska struktura. Proces je časovno povsem usklajen z zastavljenimi načrti. Celovit elaborat organizacijske preobrazbe bo novembra predstavljen nadzornemu svetu. Potrjen bo predvidoma do konca tega leta, nato bo prešel v izvedbeno fazo. Po sprejetem načrtu bo proces končan s 1. julijem 2011, ko bo zaživela nova organizacija.

Vzporedno s procesi preobrazbe uprava pripravlja skupaj z zunanjimi sodelavci in ključnimi notranjimi kadri tudi novo strategijo Skupine Telekom Slovenije. Nova organiziranost mora namreč biti po vseh ključnih poslovnih kazalcih primerljiva z najuspešnejšimi operaterji v Evropi. V Skupini Telekom Slovenije želijo v prihodnosti postaviti najvišje standarde in merila razvoja.

Za uspešno dokončanje organizacijske prenove je najprej potrebno zaupanje vseh zaposlenih. Zato so zaposleni korektno obveščeni o ciljih in smotrih prenove ter sproti informirani, kako poteka proces prenove. Od dneva uradnega začetka organizacijske preobrazbe imajo na voljo interno spletno središče z vsemi ključnimi informacijami o procesu, sestavi delovnih ekip, ciljih, poslanstvu, viziji in vrednotah. Zaposleni imajo tudi možnost zastavljanja vprašanj in dajanja predlogov. Prihodnji mesec se bo celotna uprava Telekoma Slovenija srečala tudi z zaposlenimi po celi Sloveniji.

Hčerinska družba Ipko na Kosovu in manjše družbe v BiH in v Albaniji poslujejo v skladu s poslovnimi pričakovanji. Več izzivov stoji pred Telekomom Slovenije in družbo One v Makedoniji. Prodajne številke so od junija naprej sicer boljše, vendar bo do dokončne konsolidacije potrebno več časa, kot so pričakovali, saj poslovno okolje in tržne razmere zaradi nedelovanja pristojnih regulatornih organov še ne zagotavljajo zdrave konkurence in uspešnega poslovanja vseh ponudnikov na trgu. Novo vodstvo družbe One ima zaupanje upravnega odbora, upoštevati pa je treba, da je družba obremenjena z velikimi investicijami in vračanjem kreditov zanje.

Apek pripravlja analizi upoštevnih trgov številka 4 in 5, ki bosta predvidoma objavljeni oktobra. Telekom Slovenije se bo v zakonskemu roku nanje odzval, tako da ustrezne sklepe pričakujejo konec leta. Dialog z regulatorjem je vzpostavljen. V Telekomu Slovenije si bodo še naprej prizadevali, da ukrepi regulatorja ne bodo usmerjeni v njihovo škodo, pač pa v smeri nediskriminatornega obravnavanja vseh, ki delujejo na trgu elektronskih komunikacij.

Odnose z alternativnimi operaterji obremenjuje predvsem neplačevanje s pogodbami dogovorjenih obveznosti za uporabo omrežja, pri čemer posebej iztopa družba T-2. Zaradi zavarovanja terjatev in insolventonosti družbe T-2 je Telekom Slovenije na pristojno sodišče že vložil predlog za začetek stečajnega postopka proti njej.

Tehnološki izzivi prinašajo tudi vrsto poslovnih priložnosti, izpostavlja podpredsednik uprave mag. Zoran Vehovar. Tudi Slovenija namreč razmišlja v smeri univerzalne pravice do širokopasovnega dostopa do interneta. Pri tem seveda ostaja odprto vprašanje vzpodbujanja investicij, ki so zaradi vsesplošne svetovne krize v padajočem ciklu. Tudi tu v Telekomu Slovenije na področju tehnologije poudarjajo konsolidacijo, racionalizacijo in izkoriščanje sinergij v skupini. Investicije temeljijo na osnovi poslovnih modelov, odločanje pa je premišljeno in se bolj kot doslej usmerja k večjemu izkoristku že obstoječe infrastrukture in opreme.

V prodajno-trženjskih aktivnostih, ki sodijo na delovno področje člana uprave Marka Boštjančiča, je september zaznamoval predvsem novo predstavljeni SiOL BOX. V Telekomu Slovenije beležijo izjemno pozitiven odziv trga, saj so v prvih treh tednih prodali že skoraj 2.500 SiOL BOX-ov. Z aktivnim pristopom do uporabnikov bodo nadaljevali tudi v jesenskem času, saj želijo do konca leta pridobiti skupaj 10.000 naročnikov povsem nove uporabniške izkušnje SiOL TV. Pred kratkim so poslovnim uporabnikom predstavili tudi EPO - enotno poslovno omrežje, vse bolj pa prodajno nastopajo kot skupina z vključevanjem sistemske integracije in mobilnih rešitev.

Dr. Jožko Peterlin, član uprave, pristojen za področje financ, poudarja, da je v poslovanju treba predvsem doseči, da se najprej ustavi negativne trende, ki jih skupina beleži od 2008 naprej, nato pa obrne njihovo krivuljo v ponovno rast.

Članica uprave, delavska direktorica Darja Senica pa poudarja visoko stopnjo socialne odgovornosti do zaposlenih, pomen notranjega komuniciranja in vzpodbudne delovne klime, ki zagotavlja visoko stopnjo zavzetosti zaposlenih. Telekom Slovenije v celoti izpolnjuje tudi vse kriterije osnovnega certifikata družini prijaznega podjetja.

Več informacij: Darinka Pavlič Kamien, vodja Službe za odnose z javnostmi, pr@telekom.si