O-STA

Projekt TEŠ6 ni ogrožen

Odzivamo se na izjave predstavnikov Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ), vezane na projekt TEŠ 6, z dne 13.11.2010, s katerimi odpoklic bivšega direktorja TEŠ dr. Uroša Rotnika povezujejo z domnevno na novo odprto finančno konstrukcijo TEŠ 6. To ne drži ter gre za zavajanje javnosti in dejansko ogrožanje izvedbe projekta.

Ker je HSE pomemben sovlagatelj v TEŠ 6, smo dolžni naslednjih pojasnil, ki so v nadaljevanju. Pojasnila so vezana na posamezne točke dokumenta, ki je na povezavi (http://image.24ur.com/media/document//60558769.pdf).

Prvič: trditev, da ima TEŠ pridobljena gradbena dovoljenja za vse navedene pripravljalne gradbene faze, drži. Vendar je v tem trenutku ključno, da še nista pridobljeni gradbeni dovoljenji za:

a) Hladilni stolp - HS in

b) Glavni pogonski objekt - GPO

Pridobitev vseh gradbenih dovoljenj je TEŠ načrtoval od 08.09.2010 do 20.10.2010.

Gradnja Hladilnega stolpa (HS): začetek del na HS je bil skladno s projektnim planom načrtovan za 04.10.2010. To je zapisano tudi na spletni strani TEŠ pod rubriko "Razvojni načrt TEŠ" v dokumentu "Strategija TEŠ" ("Strategija_nov_2010.pdf").

Zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja za HS je bil podan na MOP 03.09.2010. Po izjavi vodje projekta Blok 6 Bojana Brešarja MOP pogojuje izdajo gradbenega dovoljenja z izdajo Okoljevarstvenega dovoljenja.

Izgradnja hladilnega stolpa je na kritični poti projekta zaradi zahteve dobavitelja GTO Alstom, da morajo pred začetkom montaže GTO biti zaključena vsa višinska dela na HS. To pomeni, da bo nastala zamuda pri začetku gradbenih del imela posledice na časovno izvedbo projekta (zamik začetka montažnih del GTO) in zaključek projekta.

Na nevarnost zamude pri začetku del na HS je Odbor za aktivni nadzor opozoril poslovodstvo TEŠ že v zapisniku št. 17 z dne 19.05.2010 zaradi zamika začetka del na pripravljalnih delih priprave platoja HS in ureditve brežine. Pripravljalna dela ureditve brežine bi se namreč morala po planu začeti že 01.04.2010, dejansko pa so se začela šele 09.08.2010.

Na nevarnost zamude pri začetku gradbenih na HS je Odbor za aktivni nadzor Blok 6 TEŠ opozoril poslovodstvo TEŠ tudi v mesečnih poročilih, in sicer:

a) 07.06.2010 Poročilo od delu Odbor za aktivni nadzor Blok 6 TEŠ za mesec maj 2010

b) 01.09.2010 Poročilo od delu Odbor za aktivni nadzor Blok 6 TEŠ v obdobju junij - avgust 2010.

Gradnja glavnega pogonskega objekta: zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja še ni podan na MOP, ker TEŠ še ni pridobil vseh potrebnih soglasij. Manjka jim še vodno soglasje ARSO.

Tudi začetek gradbenih del GPO že zamuja. Načrtovan začetek je bil 03.11.2010. Po optimističnem pričakovanju vodje projekta Blok 6 bi se lahko gradbena dela začela šele v mesecu februarju 2011.

Drugič. Trditev g. Brešarja: "Zamenjava direktorja Rotnika je odprla finančno konstrukcijo" ne drži, niti ne drži trditev, da so banke z "velikim začudenjem" sprejele zamenjavo direktorja TEŠ. Iz elektronske korespondence je vidna zgolj zahteva po legitimnih pojasnilih in zamenjavi imena direktorja v dokumentih za podpis.

Dejstvo pa je, da finančna konstrukcija ni zaprta dokler ni državnega poroštva za kredit EIB. Državno poroštvo je lahko izdano le na podlagi zakona, ki pa ga ministrstvo za finance niti še ni poslalo v proceduro in ne vemo kdaj ga bo. Pogoj za začetek procedure je namreč analiza rizikov, ki je podlaga za zadostno verjetnost, da državno poroštvo ne bo vnovčeno.

Tretjič: Elektroenergetsko soglasje je res izdano, a pod pogojem, da bo ELES lahko na območju Republike Slovenije do začetka obratovanja Bloka 6 zakupil terciarno minutno rezervo. Že danes vemo, da to skoraj zagotovo ne bo mogoče. Če pa ta pogoj ELES-a ne bo izpolnjen, soglasje velja le za moč 348 MW, kar dejansko pomeni, da za enoto s 600 MW, kot je kapaciteta Bloka 6, dejansko ni soglasja.

Četrtič: TEŠ je dejansko pridobil okoljevarstveno soglasje, vendar še ni pridobil okoljevarstvenega dovoljenja. Brez slednjega MOP ne bo izdal gradbenega dovoljenja ne za HS niti GPO.

Ugotovimo lahko, da projekt potrebuje skrbnejši pristop, če želimo, da bo izpeljan v zastavljenih finančnih in časovnih okvirih.

Več bo pojasnjeno na novinarski konferenci HSE v ponedeljek, 15.11.2010.

dr. Dean Besednjak, vodja Odbora za aktivni nadzor Blok 6 TEŠ