O-STA

Projekt TEŠ6 je nujen za stabilno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema, zato mora biti njegova izvedba nemotena

(Ljubljana, 15.11.2010) - Projekt gradnje nadomestnega, šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6), je v finančnem in tehnološkem smislu trenutno največja in najzahtevnejša slovenska energetska investicija. Njeno vodenje zahteva strokoven, hiter in učinkovit pristop, povezan s sprotnim obvladovanjem tveganj, ki se pri takšnem projektu nujno pojavljajo.

Ker so se pri vodenju projekta TEŠ6 v zadnjem letu dni pojavljale motnje in zastoji ter številne nejasnosti, ki so ovirale njegovo izvedbo v zastavljenih časovnih in finančnih okvirih, je bilo nujno izvesti določene spremembe, ki bodo projekt TEŠ6 vrnile na pot, začrtano v začetku njegovega snovanja in potrjevanja. V HSE kot lastniku TEŠ in pomembnemu sofinancerju projekta TEŠ6 verjamemo, da bo novo vodstvo Termoelektrarne Šoštanj sposobno čim hitreje premagati zastoj v projektu in v največji možni meri odpraviti tveganja.

Dejstvo je preprosto: skupina HSE deluje kot koncern in investicija v nadomestni blok TEŠ 6, ki se izvaja, je del razvojnega načrta skupine HSE. Investicijska vrednost projekta se je na podlagi opozoril in pogajanj z dobavitelji opreme in postrojev znižala z 1,34 mrd EUR (NIP 2, marec 2009) na 1,12 mrd EUR (NIP 3, oktober 2009).

TEŠ je do danes sklenil pogodbe za dobavo opreme in izvedbo gradbenih del, katerih posledica je skupna obveznost v višini 845 mio EUR. Vire financiranja za pokrivanje dosedanjih obveznosti v višini 207 mio € so zagotovile družbe iz skupine HSE, in sicer: krovna družba HSE d.o.o. 170 mio EUR (122 mio EUR z dokapitalizacijo in 48 mio EUR kredita), DEM d.o.o. 30 mio EUR kredita in TEŠ d.o.o. 7 mio EUR lastnih sredstev. Vrednost del v izvajanju pa presega znesek 300 mio EUR.

Iz navedenega in ob dejstvu, da se dolžniški kapital pridobiva predvsem iz evropskih bank, izhaja naslednje :

 • neizvedba projekta v zastavljenih stroškovnih, rokovnih in finančnih okvirih ogroža skupino HSE;
 • projekt z lastniškim kapitalom financira HSE;
 • posledično projekt ni zgolj projekt Šaleške doline, ampak ima vpliv na celotno slovensko energetiko, glede na vire financiranja pa ga lahko opredelimo celo kot evropskega. Neizvajanje projekta lahko ogrozi tudi boniteto Republike Slovenije.

Poudariti želimo, da je nadomestni blok 6 nujno potreben projekt za stabilno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema in da si bomo na HSE, tako kot do sedaj, v okviru svojih pristojnosti prizadevali za njegovo celovito izvedbo v okviru zastavljenih časovnih rokov in finančnih okvirov.

Seveda je vsak projekt, še posebej tako velik in zahteven, kot je TEŠ 6, povezan z določenimi tveganji, ki jih je potrebno pravočasno prepoznati in se na njih ustrezno odzvati ter jih v končni posledici minimizirati ali celo v popolnosti odpraviti. Prepoznavanje tveganj in njihova odprava pa ima osnovo v ustreznem in pravočasnem pretoku informacij, odgovornosti in korporativnem upravljanju. Žal je trenutno stanje na projektu blok 6 v popolnem nasprotju z zgoraj navedenim.

Zatečeno stanje, s katerim sem bil deloma seznanjen že kot član odbora za aktivni nadzor, ugotovitve o izpostavljenosti družbe HSE in skupine HSE, da je obvladovanje tveganj v TEŠ neustrezno, ter izkušnje, da je poslovodstvo TEŠ v odnosu do HSE v preteklosti pogosto ravnalo po načelu izvršenih dejstev, ob hkratnem spoznanju, da se je bivše poslovodstvo TEŠ dogovarjalo za sestanek na Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb RS (dne 08.11.2010) mimo mojega vedenja in da se že videni vzorci delovanja poslovodstva TEŠ ne spreminjajo, so botrovali zaključku, da je takšno stanje v korporativnem smislu in glede na razporeditev odgovornosti nevzdržno in škodljivo za družbo HSE d.o.o., družbo TEŠ d.o.o. in celotno skupino HSE, nenazadnje pa za Slovenijo kot celoto, ki nadomestni blok 6 potrebuje z vidika zagotavljanja varne in zanesljive oskrbe z električno energijo.

O svojih stališčih sem obvestil predsednika nadzornega svet družbe TEŠ ter ga pozval k opredelitvi do predmetne problematike in k sprejemu potrebnih ukrepov za odpravo navedenih težav. Na seji je nadzorni svet TEŠ imenoval novo poslovodstvo. Novo poslovodstvo je bilo imenovano zakonito in legitimno.

Ugotovitve, na osnovi katerih sem predsednika NS TEŠ pozval k ukrepanju, so naslednje:

 • TEŠ kljub dejstvu, da pogodbe za dobavo opreme in postrojev vsebujejo eskalacijske klavzule in o katerih so bili seznanjeni vsaj od septembra 2007, decembra 2009 ni imel izdelane simulacije za vrednotenje vpliva na vrednost projekta. Hkrati je bilo ugotovljeno, da niso izdelani ukrepi za obvladovanje tveganj, ki izhajajo iz eskalacijske klavzule.
 • Simulacijski model za nadzor eskalacijske klavzule se je pričel izdelovati šele po večkratnih zahtevah Odbora za aktivni nadzor. Prva uradna vrednostna ocena dodatka po eskalacijski klavzuli pa je bila podana šele po sedmih mesecih (julija 2010).
 • Z enim od dobaviteljev je bila skozi naknadna pogajanja že konec julija 2010 dosežena omejitev pri obračunavanju eskalacijske klavzule, aneks k pogodbi pa še danes ni podpisan.
 • Posebno finančno tveganje projekta predstavljajo nenačrtovana vlaganja v infrastrukturo in opremo, ki ni bila vključena niti so za to bili načrtovani finančni izdatki, ravno tako niso bili zagotovljeni viri financiranja.
 • Poročilo o skrbnem tehničnem pregledu investicije v projekt Blok 6, revizija 1, je bil izdelan že 11.12.2009. TEŠ je omenjeno poročilo predal HSE šele v začetku meseca aprila 2010, HSE je 19.04.2010 to poročilo poslal Vladi RS. Zaradi neznanih razlogov je bilo na pobudo TEŠ izdelano dopolnjeno Poročilo o tehničnem pregledu, v katerem so ugotovitve ublažene.
 • Delo Odbora za aktivni nadzor se v minulih dveh mesecih (september - oktober) praktično ni odvijalo, saj se je od devetih sklicanih sej predstavnik TEŠ udeležil le treh. Pri tem je potrebno poudariti, da je nadzorni svet HSE d.o.o. zahteval dodatno intenziviranje dela Odbora za aktivni nadzor (seja NS 19.10.2010).
 • Kljub dogovoru TEŠ zadnje štiri mesece ne dostavlja Odboru za aktivni nadzor dogovorjenih mesečnih poročil, povezanih s projektom Blok 6.
 • Odbor za aktivni nadzor je na eksplicitno zahtevane odgovore, vezane na naročila in potrebna vlaganja v blok 5 z dne 20.10.2010, dobil šele 11.11.2010 (po treh vmesnih opozorilih).
 • Zahtevana vzpostavitev nadzora kakovosti za naročeno opremo in izvedbo gradbenih del še vedno ni izvedena; izdelan je le osnutek priročnika za kontrolo kakovosti.
 • Gradbena dovoljenja za hladilni stolp in glavni tehnološki objekt niso pridobljena in imajo posledično vpliv na zamude pri izvedbi projekta.
 • TEŠ je pridobil zgolj pogojno soglasje ELES za priključitev na prenosno omrežje, aktivnosti za odpravo te pogojnosti pa niso bile izvedene.

Glede na nadaljnje oviranje dela novega poslovodstva TEŠ (stavka) je ključnega pomena vzpostavitev upravljanja in nadzora v družbi. V nadaljevanju pa je potrebno takoj vzpostaviti sistem odgovornosti ter sistem upravljanja s tveganji. Vsakršna odstopanja od začrtanih ciljev morajo biti komunicirana pravočasno, tako da je mogoča tudi minimizacija oziroma odprava le-teh.

S strani novega poslovodstva TEŠ pričakujem izvedbo temeljitega pregleda stanja na projektu nadomestnega bloka 6 ter da izvrši pregled rednega poslovanja. Cilji aktivnosti so zagotavljanje nemotenega poteka investicije, identifikacija še ne ugotovljenih odstopanj in izvedba ukrepov za odpravo odstopanj od začrtanih rokov.

O ugotovitvah in nadaljnjih korakih bomo obvestili vse ustrezne institucije.

Mag. Matjaž Janežič

Generalni direktor HSE d.o.o.