O-STA

Mladi proti ukinitvi samostojnega programa EU za mlade!

Evropska komisija je v sredo, 23. novembra, predstavila svoj predlog programa "Erasmus za vse: EU program za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport" ter vizijo EU proračuna za področje mladine in izobraževanja. S tem naj bi se ukinil samostojen program za mlade (v obdobju 2007-2013 imenovan Mladi v akciji), ki bistveno prispeva k podpori in razvejanosti mladinskega dela v Evropi ne le na mednarodni ravni, pač pa tudi na nacionalnih in lokalnih ravneh. Evropske mladinske organizacije zato zahtevamo ohranitev samostojnega programa.

Tako na MSS-ju kot na Evropskem mladinskem forumu smo prepričani, da bi morala Evropa postaviti mladinske politike tako med politične kot med finančne prioritite. Danes, v času krize, pa tudi na dolgi rok, je vlaganje v mlade nujno za krepitev evropskega sodelovanja in napredka EU skupnosti.

Neodvisen program

Na MSS-ju in v Evropskem mladinskem forumu pozdravljamo bistveni dvig proračuna EU za bodoče programe, stremenje k čim večji vključenosti mladih v procese odločanja in izvajanja programov ter osredotočenost na ključna področja: mobilnost mladih, izmenjava dobrih praks in spodbujanje inovativnosti ter podpora pri sodelovanju mladih pri oblikovanju politik, ki se jih dotikajo.

Obenem pa opozarjamo, da prevelika osredotočenost na formalno izobraževanje in poklicno usposabljanje predstavlja grožnjo glavnim prednostim, vrednotam ter razvoju mladinskega dela in neodvisnosti mladinskih politik, zato označujemo predlog Evropske komisije kot nezadovoljivega in z vidika mladinskih organizacij nesprejemljivega. "Program Mladi v akciji ne sme izgubiti tistih elementov, ki delajo mlade in mladinske organizacije edinstvene in posebne," trdi Matjašič. "zato zahtevamo, da bi to bil neodvisen program, ki bi mladinskim organizacijam v Evropi, neformalnemu izobraževnju in mladinskemu delu dajal trajno podporo."

"Mladi v akciji je edini program Evropske unije, ki zagotavlja podporo mladinskemu delu, neformalnemu izobraževanju in delovanju mladinskih organizacij v Evropi," prav tako zatrjuje Peter Matjašič, predsednik Evropskega mladinskega foruma. "Kot tak program predstavlja vidno iniciativo za evropske mladinske politike, zagotavlja nadaljevanje raznolikosti, kakovosti in edinstvenosti mladinskega dela na dolgi rok."

Osredotočenost na participacijo mladih

Leta 2009 si je Evropska unija s sprejemom Lizbonske pogodbe postavila cilj in dodelila pristojnost spodbujati aktivno udeležbo mladih v procesih demokratičnega odločanja. Evropski mladinski forum je izrazil zaskrbljenost, da omenjene pristojnosti in cilji niso odraženi v predlogu Evropske komisije, ter izpostavil, da pogrešajo močnejšo povezavo med 165. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije in prizadevanji EU glede zagotavljanja proračuna za področje mladih, usposabljanja in izobraževanja. Predlog Evropske komisije se osredotoča na potrebe trga dela, vidik aktivnega evropskega državljanstva ter participacije mladih pa ni ustrezno vključen.

Da bi to dosegli, je potreben prenovljen, dober program, ki bi spodbujal participacijo vseh mladih v procesih demokratičnega odločanja. Ta naj bi hkrati priznaval, da so mladinsko in demokratično vodene mladinske organizacije, ki temeljijo na prostovoljskem delu, nepogrešljiv vezni člen pri aktivnostih EU za spodbujanje aktivnega državljanstva ter pri razvoju sposobnosti in kompetenc mladih.

"Upravljanje programa v sodelovanju z mladimi in organizacijami, ki jih zastopajo, mora postati redna praksa," zaključuje Matjašič. "Njihova vključitev bi namreč zagotovila mladim bolj prijazno vodenje in uresničevanje programa ter boljši odraz potreb mladih znotraj le-tega."

Rezati? Ne - investirati v stroškovno učinkovito mladino!

V časih varčevalne politike je nadvse pomembno zagotoviti stroškovno učinkovitost programov. Program Mladi v akciji (in njegovi predhodniki) ima veliko večji učinek na mlade kot kateri koli drugi program Evropske unije, kajti nudi podporo mladinskim organizacijam pri njihovih prizadevanjih za izboljšanje položaja mladih Evropejcev.

Trenutno dejstvo je, da gre od 100€, ki jih evropski državljan plača v obliki davkov, le 2,80€ Evropski uniji. Od teh 2,80€ le 0,1% gre v proračun za programe za mlade. Program Mladi v akciji torej stane povprečnega Evropejca manj kot 28 centov letno. Vlaganje v mlade in v mladinske organizacije je izjemno stroškovno učinkovit način doseganja ciljev ustvarjanja novih in inovativnih delovnih mest, socialne vključenosti in trajnostne rasti. Za teh 28 centov letno je program Mladi v akciji v letih med 2007-2013 omogočil okrog 1.000.000 mladim Evropejcem kakovostno neformalno izkušnjo in mobilnost ter tako izboljšal njihove kompetence in njihov družbeni, socialni, državljanski in politični angažma.

V Ljubljani, 25. november 2011.

Pojasnila:

· Program Mladi v akciji v Sloveniji: www.mva.si

· Program Mladi v akciji na evropski ravni: http://ec.europa.eu/youth/

· Mladinski svet Slovenije (MSS) je krovno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na nacionalnem nivoju. Pod svojim okriljem združuje organizacije z različnimi interesnimi, nazorskimi ali političnimi usmeritvami. MSS je polnopravna članica Evropskega mladinskega foruma. Več: www.mss.si

· Evropski mladinski forum (YFJ) je krovna evropska mladinska organizacija, katere članice so mednarodne mladinske organizacije in nacionalni mladinski sveti (npr. Mladinski svet Slovenije). Kot tak je YFJ ključni partner institucijam EU, Svetu Evrope in strukturam Združenih narodov za politike na področju mladine v Evropi in širše. Več: www.youthforum.org

· Peter Matjašič je predsednik (kot kandidat MSS) Evropskega mladinskega foruma v mandatu 2011-2012.

· Kampanja "Kam gremo?" (ang. "Where are we going"; http://www.whereareyouthgoing.eu/)

Kampanja, ki so jo lansirali v Evropskem mladinskem forumu, poziva Evropski parlament in države članice EU k oblikovanju neodvisnega programa Mladi v akciji, ki bi omogočal in spodbujal neformalno izobraževanje, mladinsko delo in delovanje demokratično organiziranih mladinskih organizacij ter k oblikovanju ambicioznega Evropskega načrta zaposlovanja mladih.

Priloge:

- Stališče Evropskega mladinskega foruma glede programa Mladi v akciji 2.0 (ang. verzija)

- Resolucija Evropskega mladinskega foruma o prihodnosti programa Mladi v akciji (ang. verzija)

Kontakt YFJ:

Letizia Gambini, Evropski Mladinski forum, +32 491 04 78, press@youthforum.org