O-STA

Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe in Skupine Telekom Slovenije

Telekom Slovenije s 34-milijonskim dobičkom

Ljubljana, 1. marca - Skupina Telekom Slovenije je v letu 2011 ustvarila za 824,5 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za dva odstotka manj kot leto prej. Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo EBITDA je znašal 255,6 milijona evrov, kar je za tri odstotke več kot leto prej. Stopnja EBITDA se je povečala za šest odstotkov na 31 odstotkov. Dobiček iz poslovanja EBIT znaša 63,25 milijona evrov. Skupina Telekom Slovenije v poslovnem letu 2011 tako izkazuje dobrih 34 milijonov evrov čistega poslovnega izida. Računovodski izkazi družbe Telekom Slovenije vključujejo poslovne dogodke, sredstva in obveznosti pripojene družbe Mobitel od 1. januarja 2011 naprej. Nerevidirano poslovno poročilo je včeraj obravnaval tudi nadzorni svet.

Prevzeta družba Mobitel je v prvem polletju 2011 ustvarila čisti poslovni izid v višini 21,3 milijona evrov, poslovne prihodke v višini 185,7 milijona evrov in poslovne odhodke v višini 161,6 milijona evrov. Primerjalni računovodski izkazi prevzemne družbe - Telekoma Slovenije za leto 2010 so bili prilagojeni, kot da sta družbi poslovali skupaj že v primerljivem obdobju. Pozitivni učinki združitve na poslovanje skupine so bili vidni že v prvih treh mesecih po združitvi, to je v devetmesečnih poslovnih rezultatih za lani.

Družba Planet 9, d. o. o., je bila 1. aprila 2011 pripojena k družbi Najdi, informacijske storitve, d. o. o., slednja pa se je 20. septembra preimenovala v TSmedia, medijske vsebine in storitve, d. o. o. Skupina Telekom Slovenije je tako sledila svoji strategiji uvajanja novih storitev in rast prihodkov izven klasičnih telekomunikacijskih storitev, ki se nadgrajuje s projektom uvedbe lastnega televizijskega programa, ki ga je včeraj potrdil nadzorni svet.


Družba Telekom Slovenije je v drugi polovici leta 2011 pristopila k preveritvi poštene vrednosti naložb v odvisne družbe. Na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca se je nadomestljiva vrednost v nekatere odvisne družbe znižala pod njihovo knjigovodsko vrednost. Tako je skladno z računovodskimi standardi slabila finančne naložbe v odvisne družbe One in Primo Communications v višini razlike med knjigovodsko in nadomestljivo vrednostjo naložb, ki znaša 6,5 milijona evrov in je v poslovnem izidu izkazana kot prevrednotovalni finančni odhodek. Finančna konsolidacija Skupine Telekom Slovenije ostaja eden pomembnih vidikov nadaljnjega razvoja skupine tudi v prihodnje.


Ostra konkurenca, regulacija ter zaostrena makroekonomska situacija kažejo, da je doseganje prihodkov ter zagotavljanje ustreznega dobička tudi na področju elektronskih komunikacij čedalje zahtevnejše. Zato se v poslovnem načrtu za leto 2012 s projekcijo do leta 2016 Skupina Telekom Slovenije osredotoča na iskanje novih virov prihodkov, kratkoročno pa predvsem na zmanjšanje stroškov. Učinki prestrukturiranja in začetka prenove poslovnih procesov so sicer že vidni v poslovnih rezultatih za leto 2011, podoben trend pa je zaradi načrtovanih sprememb pričakovati tudi v letu 2012.

Skupina Telekom Slovenije skladno s poslovnim načrtom in strategijo opravlja prehod iz ponudnika pretežno infrastrukturnih storitev v ponudnika zahtevnejših IT- in multimedijskih storitev. Na trgih jugovzhodne Evrope bo z rastjo prihodkov in usklajenim delovanjem znotraj skupine dosegala dobičkonosno rast. V ta namen družba Telekom Slovenije pospešeno izvaja preoblikovanje iz nacionalnega telekomunikacijskega operaterja v regionalnega operaterja s pomembnimi prvinami regionalne korporacije.

V Skupini Telekom Slovenije v letu 2012 načrtujejo dobiček v višini 55 milijonov evrov, EBITDA do 280 milijonov evrov ter CAPEX v višini od 120 do 135 milijonov evrov.


-###-