O-STA

Center odličnosti NAMASTE odličen

Center odličnosti: NApredni nekovinski MAteriali S TEhnologijami prihodnosti; CO NAMASTE (http://www.conamaste.si) je multidisciplinarni in transdisciplinarni konzorcij raziskovalnih institucij in industrije, ki so se odločile povezati akademsko, tehnološko in poslovno znanje in opremo z namenom, doseči ključni tehnološki napredek na nekaterih področjih, ki se nanašajo na anorganske nekovinske materiale in njihovo implementacijo v elektroniki, optoelektroniki, fotoniki, medicini, in s tem bistveno povečati dodano vrednost, relevantnost raziskav in raziskovalno odličnost.

Člani centra odličnosti NAMASTE so 3 raziskovalne institucije z 10 raziskovalnimi skupinami iz naslednjih področij: kemija, raziskave materialov, fizika, elektronika, medicina, veterina, biologija; Institut Jožef Stefan: Odsek za elektronsko keramiko, Odsek za inženirsko keramiko, Odsek za nanostrukturne materiale in Odsek za fiziko trdne snovi; Univerza v LJUBLJANI s Fakulteto za elektrotehniko, Fakulteto za matematiko in fiziko, Biotehniško Fakulteto, Medicinsko fakulteto, Veterinarsko fakulteto in Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo; Univerza v Mariboru s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo; 3 neprofitne organizacije za raziskave in razvoj HIPOT -RR, ZAVOD TC SEMTO, NANOTESLA INSTITUT; 3 velika podjetja Iskra Avtoelektrika, Iskraemeco, ETI Elektroelement; 8 majhnih in srednjih podjetij: HYB, KEKON, KEKO OPREMA, VARSI, ISKRA ZAŠČITE, TELA merilni sistemi, KOLEKTOR MAGMA, Panvita Agromerkur; 2 Spin off podjetji: BALDER in NANOTUL.

Razvojno raziskovalno delo poteka v sklopu šestih projektov. Navajamo oznako projekta, naziv projekta in odgovorne projektne vodje, ključne besede:

RRP1: Keramične dvo- in tri-dimenzionalne strukture (2D, 3D); Dr. Janez Holc, piezoelektriki mikro-sistemi, senzorji, mikro-reaktorji, LTCC, miniaturizacija

RRP2: Materiali, komponente in tehnologije za višji nivo prenapetostnih in elektromagnetnih zaščit (ZAŠČITE); doc. dr. Slavko Bernik, ZnO, varistorji, feriti, kompoziti.

RRP3: Novi materiali, tehnologije, mikro ali nano sistemi za napredne senzorske sisteme (NMTS); Prof. dr. Janez Trontelj, mikro-sistemi v siliciju, dizajniranje.

RRP4: Mehki kompoziti za optične, elektronske, fotonske in senzorske aplikacij (MEHKA SNOV); prof. dr. Slobodan Žumer, tekoči kristali, kompoziti.

RRP5: Napredni bioaktivni, biokompatibilni in bioinertni materiali (BIO); izr. prof. dr. Janez Štrancar.

RRP6: Projekt novih možnosti (NOVO); doc.dr. Danjela Kuščer Hrovatin: elektrokaloriki za hlajenje, transparentni oksidi za energetiko in mikroelektroniko. Projekt novih možnosti omogoča vključevanje novih partnerjev.

Strateški cilji centra odličnosti NAMASTE so: ohranjanje odličnosti na raziskovalnem področju, multidisciplinarno povezovanje, širjenje znanja in prenos tehnologij.

Konec leta 2011 je bilo v CO NAMASTE zaposlenih 83 raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, od tega jih je iz gospodarstva zaposlenih 15. Financiranje poteka preko ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, in sicer 85% prispevajo strukturni skladi EU, 15% pa domači proračun.

V Centru odličnosti NAMASTE sta februarja potekali 2. redna seja ustanoviteljev in 2. redna seja Sveta zavoda. Člani Sveta zavoda so: prof. dr. Bruno Cvikl (UNI MB), mag. Mitja Koprivšek (ETI Elektroelement Izlake), dr. Andreja Umek Venturini (MVZT), prof. dr. Igor Muševič (IJS), Marjan Hodnik, univ. dipl. inž. el. (HYB), dr. Otmar Zorn (Varsi, Iskra ZAŠČITE) in prof. dr. Anton Meden (UNI LJ). Seji je vodil predsednik sveta zavoda prof. dr. Bruno Cvikl.

Prisotni so se najprej poklonili spominu preminulih dveh članov, akademika prof. dr. Roberta Blinca in doc. dr. Andreja Žnidaršiča.

Direktorica CO prof. dr. Marija Kosec in vodje projektov so ustanoviteljem in članom Sveta zavoda predstavili rezultate dela v letu 2011 in načrt dela za leto 2012. Prisotni so bili seznanjeni tudi z odličnimi ocenami zunanjih presoj, ki so jih opravili zunanji eksperti (http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/znanost_in_tehnologija/) in strokovna komisija.

Prav na vseh projektih so bili cilji, zastavljeni za leto 2011, preseženi, tako glede objavljanja raziskovalnih dosežkov v odličnih tujih in domačih revijah, glede števila patentov in patentnih prijav sodelavcev s področja delovanja CO NAMASTE, kot na področju izobraževanja mladih / mentorstev, vabljenih predavanj in mednarodnega povezovanja. Predsednik Sveta zavoda, prof. dr. Bruno Cvikl je ugotovil, da Center odličnosti NAMASTE uspešno izpolnjuje strateške usmeritve in je direktorici in sodelavcem čestital k doseženim odličnim rezultatom.

Skladno s Statutom, ki opredeljuje, da se predsednik Sveta zavoda izmenično voli iz vrst predstavnikov gospodarstva in negospodarstva, so prisotni za naslednje enoletno obdobje za predsednika Sveta zavoda potrdili mag. Mitjo Koprivška (ETI Elektroelement), za njegovega namestnika pa prof. dr. Igorja Muševiča (IJS).