O-STA

Evropski investicijski sklad in Banka Volksbank podpisala dogovor o financiranju slovenskih mikro podjetij

Ljubljana, 6. avgust 2012

Evropski investicijski sklad (European Investment Fund) in Banka Volksbank sta podpisala dogovor o podrejenem dolgu v višini 8,75 milijona evrov za podporo mikro podjetjem in samozaposlenim podjetnikom v Sloveniji.

Dogovor je bil podpisan v okviru Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress (Progress Microfinance), ki ga financirata Evropska komisija in Evropska investicijska banka ter ga upravlja Evropski investicijski sklad.

Na osnovi podpisa pogodbe bo Banka Volksbank lahko zagotavljala dodatno podporo slovenskim mikro strankam. Dogovor bo namreč banki omogočil znatno povečanje trenutnih aktivnosti na področju financiranja mikro podjetij. Banka se je z dogovorom obvezala plasirati 17,5 milijona evrov omenjenim strankam v roku enega leta in pol.

Mikro podjetja, ki želijo zaprositi za kredit v okviru mikrofinančnega instrumenta Progress se lahko obrnejo neposredno na Banko Volksbank.

Mikrokredit

Mikro podjetniki bodo lahko najeli kredit v višini največ 25.000 evrov.* Skrajni rok zapadlosti kredita je 22. december 2019.

Podjetniki lahko kredit zavarujejo z menicami, poroštvom lastnika in nepremičnino ali z menicami in poroštvom fizičnih oseb ("bianco kredit"). Eden izmed pogojev za najem "bianco kredita" je, da podjetje posluje najmanj eno celo koledarsko oz. poslovno leto.

Obrestne mere pri mikrokreditih so fiksne in znašajo 6 % letno za kredite zavarovane z nepremičnino in 7 % letno za "bianco kredit". Kreditojemalec dobi moratorij na odplačilo glavnice najmanj do 31. decembra 2013. Glavnico je možno odplačati v enkratnem obroku ob zapadlosti kredita ali obročno (mesečno, četrtletno) po preteku moratorija. Obresti se plačujejo na mesečni ravni.

Kreditojemalec je lahko katero koli mikro podjetje, ki zaposluje manj kot 10 oseb. Letni prihodki podjetja in letna bilančna vsota ne smeta presegati 2 milijonov evrov v zadnjem poslovnem letu. Kreditojemalec poleg tega ne sme biti plačilno nesposoben ali v stečajnem postopku.

Mikrokredit je edinstvena priložnost za pridobivanje dolgoročnega financiranja za osnovna ali obratna sredstva. Kreditojemalec ga lahko uporabi za plačilo obstoječih obveznosti, za pridobitev dodatnih popustov za predčasno plačilo, širitev prodajnega asortimana, nakup različne opreme za poslovanje (prevozna sredstva, računalniki, programska oprema, pisarniška in druga oprema/stroji), prenovo ali nakup poslovnih prostorov, oglaševanje in drugo.

* V primeru "bianco kredita" glavnica kredita ne sme presegati 20 % prihodkov od prodaje, razvidnih iz zadnjih uradnih bilančnih podatkih posojilojemalca.

O Evropskem mikrofinančnem instrumentu Progress

Evropski mikrofinančni instrument Progress (Progress Microfinance) zagotavlja jamstva in financira instrumente za mikrofinančne posrednike. Iniciativa je bila ustanovljena z 203 milijoni evrov sredstev, ki sta jih prispevali Evropska komisija in Evropska investicijska banka. Evropski investicijski sklad (EIS) deluje kot družba za upravljanje v imenu evropske platforme za mikrofinance FCP-FIS (Evropski mikrofinančni sklad Progress) in je glavni posrednik prek katerega se izvaja Evropski mikrofinančni instrument Progress. Slednji želi povečati dostopnost finančnih sredstev za mikro poslovne subjekte ter samozaposlene. Usmerjen je na skupine z omejenim dostopom do običajnega posojilnega trga (vendar ne izključno nanje). Takšni primeri so podjetnice, mladi podjetniki, podjetniki iz manjšinskih skupin, podjetniki s posebnimi potrebami, samostojni podjetniki itd. Posojila v višini največ 25.000 evrov bodo na voljo prek izbranih posrednikov, ki sodelujejo pri instrumentu. Instrument podjetnikov ne financira neposredno.
Za več informacij obiščite: www.ec.europa.eu/epmf

O Evropskem investicijskem skladu (EIS)

Osrednje poslanstvo EIS je podpora malim in srednje velikim evropskim podjetjem (MSP), tako da jim omogoči dostop do financiranja. EIS zagotavlja tvegani kapital za mala in srednje velika podjetja (MSP) ter razvija garancijske inštrumente za MSP. V tej vlogi EIS podpira cilje EU pri podpori inovacijam, raziskavam in razvoju, podjetništvu, rasti in zaposlovanju. Konec leta 2011 so skupne neto naložbe EIS v skladih zasebnega kapitala znašale več kot 6 milijard evrov. Po obsegu in velikosti naložb (naložbe ima v več kot 370 skladih) se EIS tako uvršča med vodilne institucije na področju tveganega kapitala. Investira zlasti v visoko tehnologijo in v razvijajoče se segmente. EIS je ob koncu leta 2011 v svojem portfelju imel za več kot 7,6 milijarde evrov izdanih garancij za skoraj 220 poslov, zato je EIS eden izmed vodilnih evropskih izdajateljev garancij za MSP in mikro podjetja.