O-STA

SZJ: Javni razpis za mladinskega delegata v Organizaciji združenih narodov

Velenje, 11. marec 2014 - Danes ob 11. uri je v prostorih Mestne občine Velenje potekala novinarska konferenca, na kateri je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič predstavil poslovanje Mestne občine Velenje v zadnjih treh letih. Na novinarski konferenci so bili prisotni tudi vodja Urada za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje Anton Brodnik, vodja Urada za urejanje prostora Mestne občine Velenje mag. Branka Gradišnik, vodja Urada za javne finance in splošne zadeve Mestne občine Velenje Amra Kadrić, vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje Drago Martinšek, vodja Urada za razvoj in investicije Mestne občine Velenje Alenka Rednjak in vodja Kabineta župana Mestne občine Velenje mag. Saša Sevčnikar.

Finančno poslovanje Mestne občine Velenje je zelo uspešno oziroma pozitivno že tretje leto zapored, kar prikazujejo tudi spodaj navedeni podatki.

Predvsem zaradi investicij, načrtovanih v času gospodarske rasti, je bilo finančno poslovanje konec leta 2010 negativno. Po pričetku mandata novega župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča smo s posebnimi ukrepi uspešno poravnali vse obveznosti in leto 2011 končali s presežkom prihodkov nad odhodki ter realnim stanjem v višini 648.496 evrov.

Kljub težkim gospodarskim razmeram v letih 2011, 2012 in 2013 Mestna občina Velenje ni zmanjševala proračunskih sredstev za financiranje programov na področju izobraževanja, otroškega varstva, zdravstva, športa, kulture in sociale. Za šport smo v tistem obdobju, ki je bil ravno zaradi gospodarske krize finančno najbolj prikrajšan, namenili še dodatna sredstva. V letu 2012 smo zelo uspešno izpeljali zelo pomemben ter po obsegu in vsebini bogat projekt Evropska prestolnica kulture 2012. Na računu proračuna Mestne občine Velenje smo razliko med prihodki in odhodki še povečali. Konec leta 2012 je bilo na računu 2.252.960 evrov, leto 2013 pa smo zaključili s presežkom v višini 4.525.215 evrov (grafikon 1). Privarčevana sredstva, prikazana z grafikonom 1, niso posledica zmanjševanja investicij, saj je Mestna občina Velenje sredstva za investicije (investicijske odhodke) vsako leto še povečevala (grafikon 2).

Mestna občina Velenje se je kljub težkim gospodarskim razmeram odločila za številne investicijske projekte, saj so le-ti zelo pomembni iz splošno gospodarskega vidika. Poleg tega smo ena izmed zelo uspešnih slovenskih občin pri pridobivanju nepovratnih evropskih sredstev. Vse večje investicije prijavljamo na razpise Evropske unije, ki jih v veliki meri tudi sofinancira. Prav tako tudi redno zagotavljamo potrebna lastna sredstva za realizacijo odobrenih investicijskih projektov.

Vzrok za zadolževanje Mestne občine Velenje, ki je prikazano v grafikonu 3, so bile številne investicije (večinoma na področjih stanovanjskega in komunalnega gospodarstva), s katerimi si prizadevamo za razvoj in napredek občine ter za dvig kakovosti življenja občank in občanov. Stroške storitev za izvedbo investicijskih projektov poravnavamo pravočasno, čeprav pogosto sredstev, ki so bila odobrena preko razpisov, še nismo prejeli. Mestna občina Velenje se redno prijavlja tudi na javne razpise javnih skladov, ki omogočajo ugodna posojila z nizkimi obrestnimi merami.

Kljub temu, da so določene investicije močno odvisne tudi od sofinanciranja države, je naša zaveza, da kot naročnik izvajalcem obveznosti poravnavamo na rok zapadlosti, čeprav država pravočasno ne zagotovi sredstev. Presežna sredstva na računu proračuna Mestne občine Velenje namenjamo za redno poravnavanje obveznosti. Poudariti želimo, da svoje obveznosti že četrto leto zapored poravnavamo na dan zapadlosti v plačilo.

Ponosni smo, da Mestna občina Velenje posluje pozitivno in da nismo zmanjševali sredstev, ki našim občankam in občanom omogočajo boljšo kvaliteto življenja. Prepričani smo, da bo tako tudi v prihodnje.

Priloge:

Grafikon 1: Stanje sredstev na računih proračuna Mestne občine Velenje v obdobju 2010-2013

Grafikon 2: Investicijski odhodki proračuna Mestne občine Velenje ter sofinanciranje investicij in projektov v obdobju 2010-2013

Grafikon 3: Zadolževanje Mestne občine Velenje v obdobju 2010-2013

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje