O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Vrtički ob železnici še vedno na voljo

Velenje, 17. marec 2014 - Mestna občina Velenje je v letu 2013 uredila novo območje vrtičkov ob železnici v Velenju. Glede na število prejetih vlog, s katerimi so zainteresirani občani izrazili interes za zakup vrtička, smo uredili 56 vrtičkov.

Občanke in občane obveščamo, da še vedno lahko oddajo vlogo za zakup vrtička, glede na interes pa bomo območje vrtičkov ob železnici razširili.

V kolikor bomo do 31. marca 2014 prejeli vsaj 20 vlog, bomo predvidoma do konca aprila uredili nove vrtičke na tem območju.

Letna zakupnina za uporabo vrtičkov za leto 2014 je enaka za vse zakupnike in znaša 20 evrov. Pogodbe bomo sklepali za določen čas, in sicer za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja. Vrtičke lahko zakupijo prebivalke in prebivalci mestne občine Velenje, ki imajo v Velenju stalno ali začasno prebivališče in so lastniki ali najemniki stanovanja v večstanovanjskem objektu.

Če zakupnik ne ravna kot dober gospodar, če z zemljiščem ne gospodari na način, ki zagotavlja trajno rodovitnost zemljišč, če zemljišča ne obdeluje in uporablja v skladu z namenom, če dejavnosti ne prilagodi ekološkim in talnim razmeram ter ne preprečuje onesnaževanja ali drugačnega degradiranja zemljišč, če ne upošteva določil zakupne pogodbe, če ne plačuje zakupnine v zneskih in rokih, dogovorjenih v zakupni pogodbi, če vrtiček daje v podzakup ali če s svojo aktivnostjo moti druge zakupnike ali jim škoduje, lahko zakupodajalec odpove zakupno razmerje.

Vloga za dodelitev vrtičkov ob železnici v Velenju v zakup je objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (e-občina/e-vložišče/obrazci).