O-STA

Novela D Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

22. september 2014

V NLB bomo zaščitili interese naših strank

Dne 4. julija letos je začela veljati novela D Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-D), ki bankam nalaga, da na spletu javno objavijo podatke o terjatvah do dolžnikov, ki so na določen dan izpolnjevali pogoje, predpisane s to novelo zakona. Tipično gre za slaba posojila, ki jih NLB decembra lani ni prenesla na DUTB. Ta ureditev vnaša negotovost v naše delovanje ter stranke in banko v postavlja v slabši položaj na trgu. Zato bo NLB njene negativne učinke skušala preprečiti ali vsaj ublažiti.

Po zakonu je banka podatke o terjatvah do dolžnikov dolžna objaviti najkasneje do 19. oktobra 2014, in sicer po stanju na presečni datum 20. december 2013. Med podatki, ki jih je treba objaviti, so tudi posamezni, z zakonom opredeljeni podatki iz naslova kreditov, odobrenih v NLB d.d., in sicer: vrednost posla, naziv kreditojemalca, opredeljen s firmo in sedežem pravne osebe, datum sklenitve pogodbe ter podatki o vrsti in predmetu zavarovanja.

Obveščanje strank o javni objavi že poteka

V NLB smo mnenja, da določbe novele ZDIJZ D grobo posegajo v varovanje zaupnosti razmerja med strankami in banko, torej v dolžnost varovanja zaupnosti podatkov iz posameznega poslovnega odnosa. V teh dneh podrobneje obveščamo stranke, ki jih novela zadeva, o obveznostih banke do razkritja podatkov iz kreditnih pogodb ter opozarjamo na posledice le-teh. Obenem proučujemo možnosti, kako v kar največji meri zaščiti interes strank in tržni interes banke. "V NLB bomo po najboljših močeh storili vse, kar je v skladu z veljavno zakonodajo dopustno, da zaščitimo interese naših strank," je povedal Janko Medja, predsednik uprave banke.

Z razkritjem podatkov se izpostavljamo dodatnim tveganjem in neenakemu konkurenčnemu položaju

Ker ta uredba vnaša v našo dejavnost dodatne negotovosti in tako banko kot njene kliente postavlja v slabši in bolj negotov tržni položaj v primerjavi s tistimi bankami, ki jih novela D Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ne zadeva, iščemo možnosti, da uveljavitev te zakonske zahteve preprečimo ali pa njene negativne posledice vsaj ublažimo.

Uvedba novele D prinaša širše negativne posledice tudi na bančništvo nasploh, na kar so v času sprejemanja novele zakona opozorili regulator Banka Slovenije ter Informacijska pooblaščenka, Združenje bank Slovenije in celo Evropska centralna banka. Državne banke namreč postavlja v neenakopraven položaj in negotovost, da se lahko specialno zakonsko poseganje v bančno poslovanje še kdaj ponovi. Zato so lahko državne banke manj privlačne tudi za kliente, ki jih novela D ZDIJZ ne zadeva neposredno. Obenem lahko njena uveljavitev povzroči dodatno, pretirano zadržanost do prevzemanja tveganj v prizadetih bankah. Pojasnjujemo, da je z novelo zakona država posegla v institut bančne tajnosti in s tem negativno izpostavila stranke državnih bank. Z objavo podatkov bodo razkrite bonitete naših strank, kar ima v nekaterih primerih tudi učinke na procese prestrukturiranja teh strank. Iz naštetih razlogov NLB proučuje možnost za podajo pobude za ustavno presojo novele D Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-D).


NLB Korporativno komuniciranje