O-STA

50. seja Nadzornega sveta NLB d.d.: NLB Skupina v prvem polletju 2018 s 104,8 milijona evrov čistega dobička

Danes, 7. septembra 2018, se je Nadzorni svet NLB d.d. sestal na svoji 50. seji, na kateri je obravnaval poslovanje NLB Skupine v prvem polletju 2018. NLB Skupina je nadaljevala s trendom pozitivnega poslovanja, saj je v omenjenem obdobju ustvarila 104,8 milijona evrov čistega dobička. To je 11 % manj kot v enakem obdobju lani, predvsem zaradi nižjega sproščanja oslabitev in rezervacij za kreditna tveganja. Na trgih JV Evrope so vse bančne članice poslovale dobičkonosno in so k dobičku NLB Skupine pred davki prispevale 41 % (49,4 milijona evrov). Več podrobnosti o poslovanju NLB Skupine v 1. polletju je na voljo v Medletnem poročilu NLB Skupine, ki je bilo objavljeno danes.

Rezultat NLB Skupine iz rednega poslovanja pred rezervacijami je odraz stabilnih čistih obrestnih prihodkov, na katere je ugodno vplivala rast kreditov v višini 1 % glede na konec leta 2017 na področju ključnih dejavnosti, zlasti na strateških tujih trgih (5 % glede na konec lanskega leta) in področju poslovanja s prebivalstvom v Sloveniji (2 % glede na konec lanskega leta). Čisti skupni prihodki iz poslovanja so znašali 243,0 milijonov evrov, kar je 1 % več v primerjavi z enakim obdobjem lani (v 1. polletju 2017: 241,1 milijona evrov) kot posledica višjih čistih obrestnih prihodkov (2 % več v primerjavi z enakim obdobjem lani) ter prihodkov iz naslova provizij in opravnin (5 % več kot v enakem obdobju lani).

Nadaljnje izboljšanje kakovosti kreditnega portfelja se kaže v dodatnem znižanju bruto slabih posojil (nižja za 92 milijonov evrov glede na konec leta 2017). Delež slabih posojil se je zmanjšal na 8,3 %, medtem ko je na podlagi EBA smernic mednarodno bolj primerljiv delež nedonosnih izpostavljenosti (količnik NPE) padel na 5,8 %. Konec prvega polletja 2018 sta količnika kapitala (količnik najkvalitetnejšega lastniškega kapitala (CET1) in količnik skupnega kapitala) NLB Skupine znašala 18,7 %, kar presega zahtevane vrednosti.

Nadzorni svet se je na seji seznanil tudi s poročili komisij nadzornega sveta in v primerih, za katere je to potrebno, podal svoje soglasje.

Nadzorni svet NLB d.d.