O-STA

Znana višina odpusta dolga

NLB je kot prva banka pristopila k podpisu sporazuma o enkratnem odpustu dolga socialno najšibkejšim. Posameznemu prosilcu bomo odpustili dolg po eni ali več terjatvah, delno ali v celoti, v skupni višini do vključno 1.000 evrov.


V NLB sprejemamo samo vloge za odpust dolga do NLB. Sprejemati smo jih začeli 3. avgusta, prosilci pa jih lahko vložijo vse do 31. oktobra.

Kot smo javnost v predhodnih sporočilih že obveščali, bomo v NLB dolg odpustili osebam z zapadlimi neplačanimi obveznostmi do banke iz naslova kartičnega poslovanja in/ali transakcijskih računov, ki so bile na dan 31. decembra 2014 zapadle več kot 12 mesecev in so bili kadarkoli v obdobju med 1. januarjem 2015 in 30. junijem 2015 prejemniki:

- denarne socialne pomoči ali
- varstvenega dodatka ali
- veteranskega dodatka ali
- otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
- otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in hkrati prejemniki dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.

Prav tako se dolgovi lahko odpustijo tudi osebam, ki so navedene v odločbah o pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka.

Odpust dolga pa ni možen za osebe, nad premoženjem katerih se vodi postopek osebnega stečaja po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.

Vse informacije v zvezi z odpustom dolgov so zainteresiranim prosilcem ves čas na voljo na naših spletnih straneh, pa tudi na telefonski številki 01 477 20 00 ter elektronskem naslovu info@nlb.si.

NLB Korporativno komuniciranje